Amay 110 Flashcards Preview

My Chinese > Amay 110 > Flashcards

Flashcards in Amay 110 Deck (5)
0

How long have you studied Chinese?

nî xué zhōng wén duō jiû le

1

Only for two months.
How long have you been studying?

wô cái xué le liâng ge yuè
nî xué le duō jiû le

2

I have studied for three years.

wô yî jīng xué le sān nián le

3

I haven't begun yet.

wô hái méi xué ne

4

That's no problem. You may come to our school and learn it.

méi guān xi nî kê yî dào zhè lî lái xué