Affektive lidelser Flashcards Preview

Psykiatri > Affektive lidelser > Flashcards

Flashcards in Affektive lidelser Deck (33)
Loading flashcards...
1
Q

Tilbagevende (periodisk depression

A

1) mindst én tidligere depressiv episode af mild, moderat eller svær grad adskilt fra aktuelle episode ved remission (mindst 2 måneder uden for betydende symptomer)
2) ingen tidligere episoder med hypomani, mani eller blandingstilstand
3) organisk ætiologi udelukkes

2
Q

Nævn organiske ætiologi til depression

A
1. Hjerneorganisk depression
(Apoplexi, PD, MS, neuroinfektion
kronisk neuroborreliose, syfilis)
2. Demens
3. POST-AMI
4. Kroniske somatiske sygdomme
Cancer, KOL, DM
5. Hypothyreoidisme
6. Bivirkning til medicin
3
Q

Diagnostiske kriterier for manisk enkeltepisode

A
VARIGHED
Indlæggelse ELLER ≥ 1 uge med mindst 1 af følgende:
1. Opstemthed
2. Eksaltation (Ophidselse)
3. Eretisme (Irritabilitet)
≥ 3 SYMPTOMER MED UDTALT PÅVIRKNING AF DEN DAGLIGE
FUNKTION
(≥ 4 VED ERETISME)
1. Hyperaktivitet, rastløshed, uro
2. Talepres
3. Tankeflugt
4. Koncentrationsbesvær eller letafledelighed
5. Hæmningsløs adfærd
6. Hensynsløs, uansvarlig adfærd
7. ↓Søvnbehov
8. ↑ Selvfølelse, grandiositet
9. ↑Sexdrift
\+/- HALLUCINATIONER ELLER VRANGFORESTILLINGER
Uden at opfylde kriterierne for skizofreni
UDELUKKELSE AF ORGANISK ÆTIOLOGI
4
Q

Hvilke fire forhold kendetegner stemningslejet

A
 • varighed > 2 uger (dep) > 1 uge (mani)
 • Vedvarende over tid
 • Globalt
 • Nedsat reaktivitet
5
Q

Definér en depression

A

Unipolar affektiv tilstand med markant ændret stemningsleje

6
Q

Hvordan inddeles depression

A

Let (2 K + 2 L)
Moderat (2 K + 4 L)
Svær (3 K + 5 L)

7
Q

Nævn de tre kernesymptomer ved depression

A

1) Nedtrykthed = sænket stemningsleje
2) Nedsat lyst/interesse
3) Nedsat energi/øget trætbarhed

8
Q

Nævn de 7 depressive ledsagesymptomer

A

1) Nedsat selvtillid
2) Selvbebrejdelser/skyldfølelser
3) Tanker om død eller selvmord
4) Tanke- eller koncentrationsbesvær
5) Agitation(uro)/psykomotorisk hæmning
6) Søvnforstyrrelser
7) Appetit og vægtændring

9
Q

Hvilke tillægssymptomer ses ved det melankoliforme syndrom (depression)

A
 • ISÆR nedsat lyst/interesse
 • Tidligere vågen
 • Morgenforværring
 • Nedsat appetit
 • Vægttab
 • Nedsat libido
10
Q

Differential diagnostiske overvejelser til depression?

A

Spørg ind til maniske/hypomaniske episoder

 • Spørg ind til hallucinationer + vrangforestillinger
 • Misbrug
11
Q

Hvordan undersøges for selvmordsrisikoen?

A

1) Aktuelle selvmordsplaner
- passive dødstanker?
- Tidligere forsøg?
2) Aktuel klinisk
- Angiver grund til at leve?
- Impulsiv?
3) Risikofaktorer
- nyligt tab
- traume
- ændring i psykisk tilstand
- nydiagnosticeret
4) beskyttende faktorer
- relationer
- Mestringsstrategi
- Omgivelser

12
Q

Hvilke komorbiditeter ses ved depression

A
 • Angst
 • Misbrug
 • OCD
 • Spiseforstyrrelser
13
Q

Hvordan kan de psykotiske symptomer ved depression inddeles

A

Stemningskongruente

Stemningsinkongruente

14
Q

Definer dystomi

A

Kronisk depressiv symptomatologi af flere års varighed, hvor kriterierne for depression ikke er opfyldt eller hvor individuelle hyppige tilbagevende episoder er med let depression

15
Q

Hvad er biologisk forklaring på depression?

A

forstyrrelse i neurotransmittersystemer; serotonin, noradrenalin, dopamin, GABA og kolinerg
+ forstyrrelse i endokrine systemer = HPA + CRH hormon
- tænk hypothyroid = depressiv
- Øget cortisol = manisk

16
Q

Hvilke hjerneområder er involveret i emotion?

A

Hippocampus, amygdala, gyrus cinguli + præfrontal cortex

17
Q

Nævn disponerende faktorer til depression?

A
 • Genetik
 • Køn
 • Personlighed
 • Social baggrund
 • Biologiske forhold
18
Q

Behandling af depression

A
 • Psykoedukation
 • Støttende samtaler
 • Let: watchful waiting
 • Moderat: SSRI
 • Svær: SNRI, TCA
  evt lithium evt ECT
 • Psykoterapi
 • KRAM
19
Q

Hvad er behandlingsvarigheden med anti-depressiva

A

Første depressive episode = 6 mrd
Recidiv = 1 år
Flere tilbagevende = 5-10 år

20
Q

Diagnostiske kriterier for manisk enkeltepisode

A
>1 uges varighed
- Opstemthed
- Eksaltation (ophidselse)
- Eretisme (irritabilitet)
\+>3 af følgende:
- Hyperaktivitet
- Talepres
- Tankeflugt
- Koncentrationsbesvær
- Hæmningsløs adfærd
- Hensynsløs, uansvarlig adfærd
- Nedsat søvnbehov
- Øget selvfølelse
- Øget sexdrift

+/- hallucinationer

Udeluk organisk lidelse

21
Q

Diagnostiske kriterier for hypoman enkeltepisode

A
> 4 dage med følgende
- løftet eller irritabelt stemningsleje
> 3 
- Hyperaktivitet
- Talepres
- Koncentrationsbesvær
- Nedsat søvnbehov
- Øget sexdrift
- Købetrang
- Øget selskabelighed
22
Q

Diagnostisk kriterie for bipolar lidelse

A
 • mindst 2 episoder med hypomani, mani eller depression
23
Q

Hvilke 3 kliniske tegn kendetegner en mani?

A

Øget stemningsleje
Øget psykomotorisk tempo
Hurtig associerende tankegang

24
Q

Nævn komorbiditeter til bipolar lidelse

A
Angst
ADHD
Personligheds/adfærdsforstyrrelse
Misbrug
Selvmord
25
Q

Nævn differential diagnoser til bipolar lidelse

A
Apopleksi
Tumor cerebri
MS
- Skizofreni
- Skizotypisk lidelse
- Skizoaffektiv
- Akut rusmiddelspåvirkning
- Opstart af steroid
- Hyperthyreose
26
Q

Behandling af akut mani

A
 • indlæggelse med miljøterapi + skærmning
  1. valg: lithium
  1. valg:risperidon el. olanzapin
   el. antiepileptika som valproat el. lamotrigen
 • ECT
27
Q

Definer cyklotymi

A

Kronisk tilstand med hyppige depressive og hypomane episoder uden at opfylde kriterierne for bipolar lidelse
> 2 års varighed
(subdepressiv og hypomani)

28
Q

Definer eksaltation

A

Opløftelse, overspændt, vedvarende begejstret

29
Q

Definer eretisme

A

Forhøjet følsomhed, pirrelighed

30
Q

Hvorfor er det vigtigt at patienter på lithium af god elektrolytbalance?

A

Fordi litium konkurrerer med NA+ i proksimal tubuli om resorption, hvorfor man ved lav Na+ ser ophobning af lithium og derved forgiftning (har snævert terapeutisk interval)
+ obs ved nyresygdom
+ obs ved diuretikabehandling, NSAID, og ACE hæmmer

31
Q

Nævn bivirkninger til lithium

A

Tremor + kvalme

Vægtøgning, polyuri, tremor, diarre, hypothyrodisme

32
Q

Nævn symptomer ved lithiumforgiftning

A
Initielt: grov tremor, opkast, dysartri, ataksi, fascikulationer
Sværforgiftning:
- Koma
- Rigiditet
- Hyperrefleksi
- Kramper
- arytmi
33
Q

Hvilke målinger skal foreligger før man opstarter i lithiumbehandling?

A
 • S-kreatinin
 • S-elektrolytter
 • EKG
 • TSH/T3/T4