Retspsykiatri Flashcards Preview

Psykiatri > Retspsykiatri > Flashcards

Flashcards in Retspsykiatri Deck (19)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad beskriver straffeloven paragraf 16?

A

Personer der på gerningstidspunktet er utilregnelig pga sindssygdom eller tilstand der kan sidestilles dermed straffes ikke

2
Q

Hvilke straffelov bruges til de psykiatriske patienter som ikke indgår i paragraf 16? (Her IQ 70-85, let démente, personlighedsforstyrrede)

A

Paragraf 69 (til personer med behandlingspersepktiv)

3
Q

Hvad beskrive straffelovens paragraf 70?

A

forvaring af ubestemt tid af ikke-psykotiske personer, der er fundet skyldig i alvorlig, personfarlig kirminalitet. De er særlig farlige. Ved forvaring indhentes næsten altid mentalerklæring.

4
Q

Hvad beskriver straffelovens paragraf 68?

A

En psykatrisk særforanstaltning, der betyder at tiltalte der frifindes i medfør til paragraf 16, kan der traffes foranstaltninger til kriminalitetsforebyggelse (opholdssted, afvænning, psykiatrisk behandling.

 • Dom til anbringelse
 • Dom til behandling (indlæggelse eller ambulant)
 • -> tilsyn af kriminalforsorgen
5
Q

Hvad kaldes det når en varetægtsfængslet person anbringes på psykiatrisk afdeling før dom?

A

Surrogatanbringelse (retsplejeloven paragraf 765)

6
Q

Hvad bruges en mentalundersøgelse til?

A

Udførsel afgøres af domstolene
Psykiatrisk undersøgelse ifm mentalobservation/undersøglese mhp mentalerklæring til brug for retten ifm med dom - om der skal tages stilling til det psykiske aspekt.
Bruges til drab eller drabsforsøg, 15-18 årige som står til lang dom eller >60 årige

7
Q

Kan en retpsykiatrisk patient tvangsbehandles mod sin vilje i henhold til sin dom?

A

Nej, patient skal som alle andre opfylde psykiatrilovens regler om tvangsbehandling. Men patienten kan indlægges og tilbageholdes iht dommen.

8
Q

Hvad dækker psykiatriloven over?

A

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien som er det retlie grundlag for civilretspsykiatrien.
Tvang = intet informeret samtykke fra patienten
- Behandlingsplan + forhåndstilkendegivelser ved indlæggelse
- Mindstmiddelsprincippet, behandling skal stå ift mål.
- Eftersamtaler

9
Q

Hvad dækker loven om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse over? (paragraf 5)

A
 • Patient der er sindssyg eller befinder sig i en tilstand der må ligestilles hermed, skal holdes tilbage/indlægges fordi det uforsvarligt ikke at frihedsberøve fordi udsigten til forbedring vil være forringet eller pt frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.
  (behandlingskriterie (gul tvang) + farekriterie (rød tvang))
10
Q

Hvor lang tid kan stillingtagen til tvangstilbageholdelse afventes, hvis pt ytrer ønske om udskrivelse?

A

24 timer

11
Q

Hvor lang tid skal der gå hvis en tvangsindlagt patient anmoder om udskrivelse inden for det første døgn?

A

48 timer

12
Q

Hvis en tvangstilbageholdt person har forladt psykiatrisk afdeling, hvor lang tid kan tvangstilbageholdelsen opretholdes

A

7 dage

13
Q

Hvornår kan man tvangsbehandle?

A

Hvis kriterierne for paragraf 5 i psykiatriloven om tvangsindlæggelse/tilbageholdelse af opfyldt op kan overlægen beslutte at iværksætte tvangsbehandling

 • obs motivationsfase (højest tre dage)
 • info om præparat, virkning, bivirkning, IM/P.O. muligheder
14
Q

Hvilken lov kan anvendes på somatisk afdeling?

A

Enten tvangsbehandling ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling og forblive på somatisk (ved en skizofren patient med somatisk livstruende problematik)
eller
Sundhedsloven paragraf 19, hvor afd kan behandle uden samtykke i visse akutte og alvorlige situationer (uden om psykiatriloven) fx bevidsthedssvækkede personer

15
Q

Hvad dækker tvungen opfølgning over?

A

Mulighed for ambulant tvangsbehandling af pt’er som oftest tvangsindlægges og med medicinsvigt ved udskrivelse gange flere

16
Q

Hvad er indikationer for tvangsfiksering

A
 • udsætter sig selv eller andre for fare
 • forfølger eller forulemper medpatienter
 • Hærværk af ikke-ubetydeligt omfang
  obs. pt behøver ikke være sindssyg eller tvangstilbageholdt
17
Q

Hvilke rettigheder har man som tvangsfikseret?

A
 • skal have fast vagt
 • skal tilses af overlæge hurtigst muligt ved akut fiksering
 • skal efterprøves 3, 10, 20 og 30 dage efter frihedsberøvelse
 • Vurderes mindst 3 gange i døgnet af læge
  • second opionon hvis det skrækker sig ud over 24 timer
 • skal tilbydes patientrådgiver
18
Q

Hvilke instanser behandler klagesager

A

De psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen og ved styrelsen for patientsikkerheder
Det psykiatriske ankenævn under styrelsen for patientsikkerhed
Retten (ikke ved tvangsbehandling)

19
Q

Hvad kaldes den lov der anvendes i skadestuen af personale, fx låse døre eller fastholde inden evt tvangsindlæggelse?

A

Straffelovens bestemmelse om nødværge og nødret