Skizofreni Flashcards Preview

Psykiatri > Skizofreni > Flashcards

Flashcards in Skizofreni Deck (28)
Loading flashcards...
1
Q

Typer af psykotiske tilstande

A
F06 Organiske psykoser
F1X.5 Stofrelateret psykose
F20 Skizofreni
F21 Skizotypisk
F22 Paranoid kronisk psykose
F23 Akut psykose
F24 Induceret psykose
F25 Skizoaffektiv psykose
F28-29 Anden/uspecifik psykose
2
Q

Tre grader af skizofrene symptomer

A

1 skizoid personlighedstruktur
2 skizotypisk
3 skizofren

3
Q

Definition af psykose

A

Sindssygdom præget af svigtende realitetssans ift sanseindtryk, følelser og forestillinger
(så markant ændret ift det intersunjektive/sociale at pt må betragtes som levende i en privat subjektiv verden, uforståelig for andre
- kan ses som isoleret til specifik vrangforestilling eller hallucination eller global på alle områder
- De evner ikke rationelt at realitetsteste
- Kan ikke korrigeres!

4
Q

Diagnostiske kriterier for skizofreni

A

> 6 mdr varighed

Mindst 1 førsterangssymptom

Vedvarende bizarre vrangforestillinger
el.
Mindst 2 af følgende
- Daglige hallucinationer
- Svære sproglige tankeforstyrrelser
- Kataton adfærd (særlige bevægemønstre)
- Negative symptomer

Skal være tilstede i de fleste dage i en måned

Ingen organisk ætiologi (alkohol/misbrug fravær), udeluk depression og mani

5
Q

Nævn førsterangssymptomerne

A
 • Tredjepersons hørehallucinationer
 • Tankepåvirkning (fradrag, påføring, udspredning, hørlighed)
 • Styringsoplevelser
 • Legmelig påvirkningsoplevelse
 • Primær vrangsansning
6
Q

Somatiske diff

A
Encefalit
Hepatisk encephalopati
Uræmisk encephalopati
Hypertyroidisme
Hypoglykæmi
Wilsons sygdom (ceruloplasmin)
7
Q

Diagnostiske interview

A

<16 år = K-SADS

>16 år = PSE/SCAN

8
Q

Rating scales

A

PANS/SANS

9
Q

Farmakologisk behandling

A

Antipsykotika monoterapi

 • risperidon
 • Olanzapin
  evt. 1. generations antipsykotika
10
Q

hvornår må man udtrappe af antipsykotika

A
1. 1-2 akutte episoder:
Symptomfri i 2 år
2. Flere akutte episoder:
Symptomfri i 5 år
3. Symptomer trods behandling
Livslang behandling
11
Q

Non-farmakologisk behandling

A
 • Psykoedukation
 • Støttende terapi
 • KAT
 • Familieterapi
 • Social færdighedstræning/socialkognitiv træning (genkendelse af ansigtsudtryk, aflæsning af sociale situationer, øvelse i hensigtsmæssig reaktioner)
 • Neurokognitiv træning (hukommelse, opmærksomhed, planlægning mm)
 • Miljøterapi
 • KRAM faktorer
 • Realitetskorrigerende terapi

Misbrugsbehandling

ECT

(OPUS)

12
Q

Komorbiditeter

A
Mental retardering (fald på 10 point ved debut)
Depression/angst
Epilepsi
Selvmord
Misbrug
Hjemløshed
øget forekomst af somatisk sygdom
13
Q

Positive symptomer

A
 1. Førsterangssymptomer
 2. Hallucinationer
 3. Vrangforestillinger
 4. Formelle tankeforstyrrelser
 5. Katatone bevægelser
 6. Depersonalisering og derealisering
 7. Kognitive forstyrrelser
14
Q

Negative symptomer

A
 1. Træghed
 2. Sløvhed
 3. Affekt-affladning
  (Manglende evne til at variere følelserne)
 4. Initiativløs
 5. Passivitet
 6. Alogi: Sprogfattigdom (Både omfang og indhold)
 7. Kontaktforringelse
 8. Social isolation
  → Ofte er de positive og disorganiserede symptomer
  episodiske mens de negative symptomer er mere kroniske
15
Q

Inddeling af hallucinationer

A

Auditoriske (mumlen, susen, banken, forvrængede stemmer)
Visuelle
Taktile/sensorisk: berøring, tryk, kløe, organer der flytter sig mm
Olfaktoriske
Gustatorisk

16
Q

Definer en vrangforestilling

A

Ændring i tankernes indhold
privat indhold af usande forestillinger om ydre verden der er sociodystont
Er ukorrigerbare

17
Q

Typer af vrangforestillinger

A

1) Persekutoriske - forfølgelse
2) Maglomange/grandiøse - affliative/omnipotente
3) Selvhenførende
4) filosofisk/religiøs
5) nihilistisk (død, mangler organer mm)
6) somatisk (fremmedlegeme, invasion af dyr)
7) katastrofale
8) jalousi
9) seksuel
10) hypokondri
11) Transvitisme

18
Q

Definer kataton bevægelse

A

ekstrem psykomotorik

 • forstyrret kropsholdning
 • stupor (ligger stille, ingen øjenkontakt)
 • katalepsi (fastholde abnorm kropsstilling)
 • Voksagtig stivnen
 • Stereotypier (mere komplekse end tics)
 • Rastløshed
 • Hyperkinetisk adfærd
 • negativisme
 • Rigiditet
 • Ekkopraksi (efterligner bevægelser)
19
Q

Typer af sproglige forstyrrelser

A

Tankestop

Afsporing (svigtede logisk sammenhæng) evt. tangentielle svar

Inkohærens - ingen logik, pludselig betydningsskift og grammatisk forstyrrelse

Neologismer - nydannede ord

Kunstigt, opstyltet, pedandisk med mange metaforer, stereotyp, perseverationstendens (taler om det samme),
Sprogfattigdom

20
Q

Nævn faserne i skizofreni

A

Præmorbid
Prodromal (tidlig og sen)
Ubehandlet psykose
Behandling af debuterende psykose

21
Q

Nævn kognitive og socialkognitive forstyrrelser ved skizofreni

A
Forarbejdningshastighed/igangsætning
Opmærksomhed
Arbejdshukommelse
Verbal indlæring/hukommelse
Visuel indlæring
Eksukutive funktioner
Social kognition (mentalisering, social perception, social viden, emotionsforståelse, fejlattribueringer)
22
Q

Paranoid skizofreni

A

Konstante vrangforestillinger og hallucinationer, men mindre forstyrrelser i affekt, vilje, sprog og katatone symptomer.

23
Q

Hebefren

A
 • Tidlig alder
 • Kaotisk tænkning og sprog
 • Svær affekt (depressive og eksalterede træk)
 • Flygtige vrangforestillinger
24
Q

Kataton skizofreni

A
 • opfylder kriterier

- præget af katatone symptomer: voldsom uro eller stupor

25
Q

Diagnostiske kriterier for skizotypisk sindslidelse

A

MIndst 4 af følgende kontinuerligt eller jævnligt i mindst 2 år:

1) Indsnævret affekt = tilbagetrukken/kølig
2) Sær, aparte adfærd/udseende
3) Dårlig emotionel kontakt/social isolation
4) Overlødig ideer/magisk tænkning
5) Mistroisk/paranoide ideer (dog ikke vrangforestillinger)
6) Obsessive ruminationer uden indre modstand
7) usædvanlige sanseoplevelser
8) Vag/metaforisk tankegang/tale
9) Lejlighedsvise psykotiske oplevelser/mikropsykoser

26
Q

kriterier for paranoide psykoser (kronisk vedvarende)

A
> 3 måneder non-skizofrene vrangforestillinger (ikke-bizarre)
Ingen hallucinationer
Må ikke opfylde kriterier for skizofreni
Primær affektiv lidelse udelukket
Organisk ætiologi udelukket
27
Q

Differential diagnostik

A
 • Organisk ætiologi (herunder alkoholafhængighedssyndrom) zelotypisk paranoia
 • Paranoide personlighedsforstyrrelser
 • Depression
28
Q

Kriterier for skizoaffektive psykoser

A

1) Kriterier for mani eller depressiv episode opfyldt
2) Mindst 1 symptomer > 2 uger
- FRS
- Bizarre vrangforestillinger
- Irrelevant/inkohærent tale
- Kataton adfærd
3) Affektive og skizofrenisymptomer tilstede samtidig
4) organisk ætiologi udelukkes