Antibiotika Flashcards Preview

Termin 7 > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (67):
1

Vilka antibiotika tillhör betalaktam-ab?

Penicilliner
Cefalosporiner
Monobaktamer
Karbapenemer

2

Ge exempel på ett AB som är smalspektrum och ett som är bredspektrum samt vilka bakterietyper som de plockar.

Smal: Penicillin - G+ kocker
Bred: Tienam (karbapenem) - nästan alla G+ och G- kocker/stavar, aeroba/anaeroba. (Alla MRSA är resistenta mot karbapenemer)

3

Hur länge bör du behandla följande sjukdomar?
1) Akut cystit
2) Akut tonsillit
3) Akut endokardit
4) Tuberkulos

1) 3-5 dagar (kvinnor)
2) 7-10 dagar
3) 4-6 v
4) minst 6 mån

4

Vad betyder MIC och vilket test används för att ta fram detta?

Minsta hämmande koncentration (=99% av bakt. är döda inom 24 h)
E-test.

5

Vad betyder MBC?

Minsta baktericida koncentration (ca 4-5 ggr högre koncentration än MIC-värdet ger avdödning)

6

När vill man använda diskdiffusionsmetoden och vad visar den?

För resistensbestämning.
S = känslig
I = intermediärt känslig
R = Resistent
- Storleken på ringarna visar MIC-värdet.

7

Vad innebär biotillgänglighet?

Hur mycket av den perorola dosen absorberas och når systemcirkulationen. (AUC p.o. / AUC i.v.)

8

Vilka faktorer kan inverka på biotillgängligheten?

Absorption (fastande mage eller i samband med matintag)
Distribution
* Proteinbindning (alb, alfa2-makroglob osv. Ex: ekvacillin är 90% proteinbundet i blodet, 10% aktivt och lösligt som utsöndras via njurarna)
* Laddning
* Intracellulär effekt?
* Löslighet? (vattenbaserade tar sig ej in i celler)
Elimination
* Njurar (vanligast), lever.

9

Antibiotika kan administreras på olika vis avseende avdödning.
Vilka är de två förhållningssätten och ge exempel på ab?

Tidsberoende avdödning
- T>MIC (vill ligga över MIC så länge som möjligt)
- Betalaktam-ab (flera lägre doser/dygn, antal doser beror på halveringstiden (eliminationen) Tex penicillin T1/2=30min, 6 doser/dygn vid svår infektion).

Koncentrationsberoende avdödning
- C-max (maximala koncentrationen)
- Aminoglykosider (en hög dos/dygn)

10

Vad bör man ha i åtanke gällande eliminationen av AB, ffa till äldre?

Elimination via njurar?
Beräkna e-GFR!

11

Vilka värden på e-GFR anses vara kritiska för dosjustering?

- <20 ml/min

12

Vissa ab kan verka toxiskt och kräver regelbunden mätning av serumkoncentrationen.
Vilka ab och vad kan de orsaka?

- Aminoglykosider (tex gentamicin):
* Njurtoxiskt (reversibelt)
* N. VIII (vestibulocochlearis). Balans- och hörselnedsättning (ej reversibelt).

- Glykopeptider (tex vancocin):
* Njurtoxiskt

- Sulfa (används i kombo med trimetoprim)
* Potentiellt benmärgstoxiskt (hämmar folsyrasyntes)

- Ciprofloxacin (kinolon)
* EP-anfall, mental påverkan

13

Hur kan man utreda om en pat är penicillin-allergisk?

IgE, pricktest, provokationstest.

14

AB kan påverka normalfloran. Två viktiga komplikationer som kan uppstå?

- C.difficile-enterocolit
- Vaginal candidiasis (kan fås av endast en penicillin-kur, ge svampprofylax)

15

Ge exempel på tre typer av AB-allergi som kan uppstå.

- Typ 1 allergi: anafylaktisk chock, svår urticaria
- Läkemedelsexanthem
- "Drug fever" - vid långa IV-behandlingar efter 3 v, tex endokardit-behandling. Bytt AB-klass.

16

Vad står MRSA för?

Meticillinresistenta S.aureus.

17

Vad betyder MRSE?

Meticillinresistenta S.epidermidis (KNA)

18

Vilken behandling ger du till en MRSA-pat?

Dalacin (om känslig)
Vancomycin
Linezolid

19

Vad betyder PRP och hur behandlas dessa?

Penicillin-resistenta pneumokocker.
Många av de har bara högt MIC-värde (öka dosen), annars kan man behandla med cefalosporiner.

20

Vad betyder ESBL och vilka AB är de resistenta mot?

Extended spectrum betalactamases (oftast g- tarmbakterier. Tex e.coli, klebsiella)
Resistens mot penicilliner, monobaktamer, cefalosporiner.

21

Hur behandlas en pat med ESBL?

Karbapenemer (meropenem, imipenem)

22

VRE står för ... och behandlas med ...?

Vancomycin-resistenta enterokocker.
Linezolid.

23

En patient som vårdats på sjukhus utomlands de senaste 6 månaderna bör testas för resistenta bakterier.
Vilka resistenser testar man för samt hur gör man det?

MRSA: yttre näsöppningen, svalg, perineum.
VRE: urin- och faecesodling
ESBL: urin- och faecesodling

24

Är GAS penicillin-resistenta?

Nej.

25

Hur behandlas en patient med ESBL-karba?

Colistin - toxiskt och svårdoserat
(Tigecyklin, Meropenem om MIC >4 mg/L trots karbapenemas)

26

Det finns fem resistensmekanismer (enzymer) mot betalaktam-AB hos bakterier.
Vilka och vilka AB är de resistenta mot?

Penicillinas (>90% av S.auerus)
*R för penicillin

Bredspektrum betalaktamas (15-20% av H.influenzae)
*R för penicillin

ESBL
*R för penicillin, monobaktamer, cefalosporiner

Metallobetalaktamas (NDM-1, ESBL-karba)
*R för penicllin, monobaktamer, cefalosporiner OCH karbapenemer

Förändringar av PBP (enzym som delar cellvägg vid delning, hämning=död) tex MRSA, PRP.

27

Hur verkar kinoloner?

Hämmar bakteriens DNA-syntes genom interaktion med DNA-gyras.

28

Vilken resistensmekanism har bakterier utvecklat mot kinoloner?

Mutationer i DNA-gyras

29

Hur verkar klindamycin (dalacin)?

Hämmar proteinsyntes på ribosomal nivå.

30

Hur blir bakterier resistenta mot klindamycin och hur överförs den?

Genom en försämrad bindning av AB till ribosomen.
Överförs mha plasmider (överföring av DNA mellan bakt)

31

Vad kan vi göra för att minska problem med resistenta bakterier? Ge 5 exempel.

- Restriktiv AB-användning
- Kortast möjliga kirurgiska AB-profylax (30 min innan op, 1 dos räcker).
- Smalast möjliga spektrum
- Hygien (ffa handhygien)
- Isolera pat med tex MRSA

32

Samhällsförvärvad pneumoni.
1) Behandling?
2) Om typ-1-allergi?

1) T Kåvepenin (PcV) 1g x 3 i 7 dagar
Bensyl PC (penicillin G) 1g x 3 i 7 dagar

2) Dalacin (Klindamycin) i.v. eller kapsel.
T Ery-Max (Erythromycin)
T Doxyferm (Doxycyklin)

33

Samhällsförvärvad atypisk pneumoni (mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci).

Behandling?

T Doxyferm (doxycyklin) 200 mg x1xI, därefter 100 mg x1 i 7-10 dagar (10-14 om C.psittaci).

Alt: T Ery-Max (erytromycin) eller T Azitromax (azitromycin)

34

Legionellapneumoni. Behandling?

T Tavanic (levofloxacin) 500 mg x2 i 10-14 dagar eller Erytromycin i.v. 1g x3.

Alternativ: T Azitromax (Azitromycin)

35

Svår samhällsförvärvad pneumoni (Viktigt att täcka in flera patogener inkl pneumokocker med nedsatt pc-känslighet, H.influenzae, S.aureus, Legionella, C.psittaci).

Behandling?

Claforan (cefotaxim) 1g x 3 + Tavanic (levofloxacin) iv/po 500 mg x 2.

36

Nosokomial pneumoni inkl VAP (Ventilator Associated Pneumonia). Behandling?

Claforan (Cefotaxim) 1g x 3
Fortum (Ceftazidim) 1g x 3 (om pseudomonas-misstanke)
Tienam (Imipenem) eller Meronem (Meropenem) 0,5g x 3-4 (inkl pseudomonas, ESBL osv)

37

Akut KOL-exacerbation. Behandling?

T Amimox (Amoxicillin) 0,5g x 3 eller T Doxyferm (Doxycyklin) 200 mg x1xI, 100 mg x1 i 10 dagar.

Alternativ: T Bactrim (trimetoprim-sulfa) 2 x 2, eller T Tavanic (levofloxacin) 500 mg x 2

38

Akut (faryngo-)tonsillit orsakad av GAS behandlas med?
Om recidiv eller allergi ges istället?

T Kåvepenin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar
Recidiv/allergi: T Cefamox (Cefadroxil) 500 mg x 2 i 10 dagar, eller C Dalacin (klindamycin) 300 mg x 3 i 10 dagar

39

En purulent sårinfektion behandlas med?
Om pc typ1 allergi ges istället?

Oftast S.aureus: T Heracillin (Flukloxacillin) 1g x 3 i 7-10 dagar

Om allergi:
C Dalacin (klindamycin) 300 mg x 3 (staf+strep)
T Fusidin (fusidinsyra) 500 mg x 3 (staf)

40

Du diagnostiserar en patient med erysipelas. Hur väljer du att behandla? Om allergi?

Oftast GAS: T Kåvepenin 1-2g x 3 i 10 dagar.

Om allergi: C Dalacin (Klindamycin)

Undvik cefalosporiner inkl Rocefalin (ceftriaxon)!

41

Pat med purulent sårinfektion, allmänpåverkan, kräkningar mm. Behandling?

Ekvacillin (Kloxacillin) 2g x 3 i.v. Sedan övergång till Heracillin p.o.

42

Pat med erysipelas, allmänpåverkan, kräkningar mm. Behandling?

Bensyl-PC 3g x 3 i.v.

43

Impetigo.
1) Orsakas av?
2) Behandling?

1) Oftast S.aureus, ibland GAS.
2) Tvål och vatten, ev klorhexidin lokalt.

44

En pat har försökt behandla sin impetigo med tvål och vatten samt klorhexidin lokalt men detta har ej hjälpt.
1) Vilket är nästa steg i behandlingen?
2) Om otillräcklig effekt?
3) Alternativt kan man ge?

1) Fucidin-salva lokalt, vid recidiv pga fucidin-resistens: Altargo (retapamulin) salva lokalt.
2) T Heracillin (flukloxacillin) 1g x 3 i 7-10 dagar.
3) T Cefamox (Cefadroxil), C Dalacin (klindamycin), T Fucidin (fusidinsyra).

45

En man har blivit biten i handen av sin katt (pasturella multocida) eller hund (capnocytophaga canimorsus). Den har nu svullnat upp, och du bedömer att kirurgisk intervention ej krävs.

1) Hur ska du behandla?
2) Om typ 1 allergi?
3) Vad ska du aldrig behandla med?

1) T Amimox (amoxicillin) 0,5-0,75 g x 3 i 7-10 dagar eller T Kåvepenin (PcV) 1g x 3 i 7-10 dagar.

2) Doxyferm, till barn: Mixt Bactrim (trimetoprim-sulfa)

3) Dalacin (Klindamycin) eller Heracillin (flukloxacillin) som saknar effekt.

46

Erythema migrans behandlas med?
Om allergi?

Kåvepenin 1g x 3 i 10 dagar.

Om allergi: Doxyferm (doxycyklin) 100 mg x 2 i 10 dagar

47

Neuroborrelios, artrit och lymfocytom orsakat av borrelia behandlas med?

T Doxyferm 100 mg 2 x 1 i 14 dagar (ev dubbel dos första 2 dagarna).

Alt: Inj Rocephalin (ceftriaxone) 2g x 1 iv i 14 dagar.

48

Patient med borrelia som fått acrodermatit. Behandling?

T Doxyferm 100 mg 2x1 i 21 dagar (alt dubbel dos första 2 dagarna)

49

Pat med septisk artrit.
1) Orsakas av?
2) Behandling?
3) Om du misstänker gramnegativ etiologi bör du behandla med?
4) Om typ 1 allergi?

1) Staph.aureus
2) Ekvacillin (kloxacillin) 2g x 3 iv följt av T Heracillin (flukloxacillin) 1g x 3 i totalt 4-6 veckor.
3) Claforan (cefotaxim) 1g x 3
4) Dalacin (klindamycin) iv, följt av C Dalacin

50

Spondylit som med största sannolikhet beror på S.aureus behandlas med?

Ekvacillin 2g x 3 i.v. i 1-4 veckor, följt av T Heracillin 1,5g x 3 i 2-3 månader.

51

Spondylit kan orsakas av S.aureus, alfa-streptokocker och gramnegativer.
1) Om du är osäker på etiologin alt misstänker gramnegativer bör du behandla med?
2) Om misstanke på alfa-streptokocker bör du även utreda för?

1) Claforan (cefotaxim) 1g x 3 iv, följt av T Ciprofloxacin 500 mg x 2 eller enligt resistensmönster.

2) Endokardit

52

Cystit orsakas av E.coli (alt Staf.saprofyticus hos kvinnor).
1) Hur behandlar man cystit?
2) Vilken är andrahandsbehandlingen?

1)
T Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg x 3
T Selexid (pivmecillinam) 200 mg x 3
I 5 dagar hos kvinnor, 7 hos män. (Selexid 400 mg x2 i 3 dagar för kvin)

2)
Trimetoprim, Cefamox (cefadroxil), Cedax (ceftibuten). Risk för resistensutv och ekologiska effekter.

53

Vid recidiv av cystit eller ABU hos gravida kan man erbjuda...?

Profylax med T Furadantin 50 mg till natten eller T cefamox (cefadroxil) 500 mg till natten.

54

Akut pyelonefrit (övre febril UVI).
1) Etiologi (bakteriegrupp)?
2) Behandlas empiriskt med?
3) Andrahandsval vid peroral uppföljning?

1) Enterobakterier

2) Claforan (cefotaxim) 1g x 3 iv vid allmänpåverkan, följt av T Ciprofloxacin 500mg x 2 eller T Bactrim (trimetoprim-sulfa) 2 x 2 i 10 (kvinnor)/14 (män) dagar

3) T Cedax (Ceftibuten) 400 mg x 1

55

En pat med misstänkt urosepsis (allvarlig sepsis) behandlas med?

Claforan (cefotaxim) 1g x 3 iv + Gentamicin/Tobramycin (Aminoglykosider) 4,5-6 mg/kg x 1

56

Salmonella och campylobacter i faecesodling behandlas endast undantags vis.
1) När och varför?
2) Vilken behandling är aktuell i sådana fall? (S.typhi och S.paratyphi)

1) Vid invasiv (positiv blododling) sjukdom.
Behandling förlänger smittbärarskap av salmonella.

2) Cefotaxim 1g x 3 eller T Ciproxin (ciprofloxacin) 500 mg x2 i 10-14 dagar (Andrahand: Bactrim, Azitromax)

57

Campylobacter.
1) Resistenta mot?
2) Behandlas med?

1) Kinoloner (ciproxin)
2) Erytromycin (Ery-Max)

58

Vad gäller vid behandling av Yersinia?

Känslig för doxycyklin men enteriten behandlas sällan ("redan för sent").
Behandling vid immunologiska symtom tex reaktiv artrit är verkningslös.

59

Hur behandlas EHEC?

Behandlas ej pga risk för toxin-utsöndring!

Endast långvariga asymtomatiska smittbärare behandlas med Azithromycin 500 mg x 1 i 3 dagar för att minska smittsamhet.

60

Hur behandlas en shigella-infektion?

T Ciproxin 500 mg x 2 i 3 dagar

61

Intraabdominella infektioner (tarmflora dvs enterobakterier + anaeroba tarmbakterier) behandlas empiriskt med?
3 olika alternativ.

Claforan (cefotaxim) 1g x 3 + Flagyl(metronidazol) 1,5g x1xI, därefter 1g x 1 iv.

Tienam (imipenem) eller Meronem (meropenem) 0,5g x 3 iv.

Tazocin (piperacillin/tazobactam) 4g x 3 iv.

62

Vid neutropeni och sepsis ges?

Fortum (ceftazidim) 1-2g x 4 iv, ev + ekvacillin 2g x 4

Tienam/Meronem 0,5g x 4 (om pseudomonas 1g)

Tazocin 4g x 4

Samtliga 4ggr/dygn för att förlänga T>MIC.
Alt: Gentamicin + Bensyl-pc/Cefotaxim/Tazocin

63

Endokardit-behandling vid specifika agens:
1) Alfa-streptokocker
2) S.aureus
3) Enterokocker

1) Bensyl-pc 3g x 4 + Gentamicin 3 mg/kg/d
2) Ekvacillin (kloxacillin) 3g x 4
3) Doktacillin (ampicillin) 3g x 4 + Gentamicin 3 mg/kg/d

I svåra fall kan betalaktam-ab ges 6 ggr/dygn för att förlänga t>MIC.

64

Empirisk behandling vid endokardit?

Cefotaxim (tar ej pseudomonas) eller Meropenem

65

Bakteriell meningit kan orsakas av meningokocker, pneumokocker, H.influenzae och Listeria. Hur ser behandlingen ut?

Claforan (cefotaxim) 3g x 4 + Doktacillin (ampicillin) 3g x 4

Meropenem 2g x 3

Dessutom betapred 8 mg x 4

66

Behandling med vissa grupper av antibiotika innebär risk för allvarliga biverkningar p.g.a. snävt terapeutiskt intervall, d.v.s. att skillnaden mellan effektiv och toxisk dos är liten.

a) Vilka antibiotikagrupper gäller detta?
b) Hur minimerar man denna risk?

a) Aminoglykosider och Vancomycin

b) Koncentrationsbestämmning och utifrån det justera doser

67

Empirisk behandling vid nekrotiserande fascit?

Karbapenem + klindamycin