Antibiotika Flashcards Preview

Termin 7 > Antibiotika > Flashcards

Flashcards in Antibiotika Deck (67)
Loading flashcards...
1

Vilka antibiotika tillhör betalaktam-ab?

Penicilliner
Cefalosporiner
Monobaktamer
Karbapenemer

2

Ge exempel på ett AB som är smalspektrum och ett som är bredspektrum samt vilka bakterietyper som de plockar.

Smal: Penicillin - G+ kocker
Bred: Tienam (karbapenem) - nästan alla G+ och G- kocker/stavar, aeroba/anaeroba. (Alla MRSA är resistenta mot karbapenemer)

3

Hur länge bör du behandla följande sjukdomar?
1) Akut cystit
2) Akut tonsillit
3) Akut endokardit
4) Tuberkulos

1) 3-5 dagar (kvinnor)
2) 7-10 dagar
3) 4-6 v
4) minst 6 mån

4

Vad betyder MIC och vilket test används för att ta fram detta?

Minsta hämmande koncentration (=99% av bakt. är döda inom 24 h)
E-test.

5

Vad betyder MBC?

Minsta baktericida koncentration (ca 4-5 ggr högre koncentration än MIC-värdet ger avdödning)

6

När vill man använda diskdiffusionsmetoden och vad visar den?

För resistensbestämning.
S = känslig
I = intermediärt känslig
R = Resistent
- Storleken på ringarna visar MIC-värdet.

7

Vad innebär biotillgänglighet?

Hur mycket av den perorola dosen absorberas och når systemcirkulationen. (AUC p.o. / AUC i.v.)

8

Vilka faktorer kan inverka på biotillgängligheten?

Absorption (fastande mage eller i samband med matintag)
Distribution
* Proteinbindning (alb, alfa2-makroglob osv. Ex: ekvacillin är 90% proteinbundet i blodet, 10% aktivt och lösligt som utsöndras via njurarna)
* Laddning
* Intracellulär effekt?
* Löslighet? (vattenbaserade tar sig ej in i celler)
Elimination
* Njurar (vanligast), lever.

9

Antibiotika kan administreras på olika vis avseende avdödning.
Vilka är de två förhållningssätten och ge exempel på ab?

Tidsberoende avdödning
- T>MIC (vill ligga över MIC så länge som möjligt)
- Betalaktam-ab (flera lägre doser/dygn, antal doser beror på halveringstiden (eliminationen) Tex penicillin T1/2=30min, 6 doser/dygn vid svår infektion).

Koncentrationsberoende avdödning
- C-max (maximala koncentrationen)
- Aminoglykosider (en hög dos/dygn)

10

Vad bör man ha i åtanke gällande eliminationen av AB, ffa till äldre?

Elimination via njurar?
Beräkna e-GFR!

11

Vilka värden på e-GFR anses vara kritiska för dosjustering?

- <20 ml/min

12

Vissa ab kan verka toxiskt och kräver regelbunden mätning av serumkoncentrationen.
Vilka ab och vad kan de orsaka?

- Aminoglykosider (tex gentamicin):
* Njurtoxiskt (reversibelt)
* N. VIII (vestibulocochlearis). Balans- och hörselnedsättning (ej reversibelt).

- Glykopeptider (tex vancocin):
* Njurtoxiskt

- Sulfa (används i kombo med trimetoprim)
* Potentiellt benmärgstoxiskt (hämmar folsyrasyntes)

- Ciprofloxacin (kinolon)
* EP-anfall, mental påverkan

13

Hur kan man utreda om en pat är penicillin-allergisk?

IgE, pricktest, provokationstest.

14

AB kan påverka normalfloran. Två viktiga komplikationer som kan uppstå?

- C.difficile-enterocolit
- Vaginal candidiasis (kan fås av endast en penicillin-kur, ge svampprofylax)

15

Ge exempel på tre typer av AB-allergi som kan uppstå.

- Typ 1 allergi: anafylaktisk chock, svår urticaria
- Läkemedelsexanthem
- "Drug fever" - vid långa IV-behandlingar efter 3 v, tex endokardit-behandling. Bytt AB-klass.

16

Vad står MRSA för?

Meticillinresistenta S.aureus.

17

Vad betyder MRSE?

Meticillinresistenta S.epidermidis (KNA)

18

Vilken behandling ger du till en MRSA-pat?

Dalacin (om känslig)
Vancomycin
Linezolid

19

Vad betyder PRP och hur behandlas dessa?

Penicillin-resistenta pneumokocker.
Många av de har bara högt MIC-värde (öka dosen), annars kan man behandla med cefalosporiner.

20

Vad betyder ESBL och vilka AB är de resistenta mot?

Extended spectrum betalactamases (oftast g- tarmbakterier. Tex e.coli, klebsiella)
Resistens mot penicilliner, monobaktamer, cefalosporiner.

21

Hur behandlas en pat med ESBL?

Karbapenemer (meropenem, imipenem)

22

VRE står för ... och behandlas med ...?

Vancomycin-resistenta enterokocker.
Linezolid.

23

En patient som vårdats på sjukhus utomlands de senaste 6 månaderna bör testas för resistenta bakterier.
Vilka resistenser testar man för samt hur gör man det?

MRSA: yttre näsöppningen, svalg, perineum.
VRE: urin- och faecesodling
ESBL: urin- och faecesodling

24

Är GAS penicillin-resistenta?

Nej.

25

Hur behandlas en patient med ESBL-karba?

Colistin - toxiskt och svårdoserat
(Tigecyklin, Meropenem om MIC >4 mg/L trots karbapenemas)

26

Det finns fem resistensmekanismer (enzymer) mot betalaktam-AB hos bakterier.
Vilka och vilka AB är de resistenta mot?

Penicillinas (>90% av S.auerus)
*R för penicillin

Bredspektrum betalaktamas (15-20% av H.influenzae)
*R för penicillin

ESBL
*R för penicillin, monobaktamer, cefalosporiner

Metallobetalaktamas (NDM-1, ESBL-karba)
*R för penicllin, monobaktamer, cefalosporiner OCH karbapenemer

Förändringar av PBP (enzym som delar cellvägg vid delning, hämning=död) tex MRSA, PRP.

27

Hur verkar kinoloner?

Hämmar bakteriens DNA-syntes genom interaktion med DNA-gyras.

28

Vilken resistensmekanism har bakterier utvecklat mot kinoloner?

Mutationer i DNA-gyras

29

Hur verkar klindamycin (dalacin)?

Hämmar proteinsyntes på ribosomal nivå.

30

Hur blir bakterier resistenta mot klindamycin och hur överförs den?

Genom en försämrad bindning av AB till ribosomen.
Överförs mha plasmider (överföring av DNA mellan bakt)