Neurologi - Artin Anki Flashcards Preview

Termin 7 > Neurologi - Artin Anki > Flashcards

Flashcards in Neurologi - Artin Anki Deck (400)
Loading flashcards...
1

Plötsligt påkommen, svår huvudvärk, illamående och medvetandepåverkan. Misstänk?

Subaraknoidalblödning, åskknallshuvudverk nog pga aneurismruptur

2

Vad kan orsaka en subaraknoidalblödning?

1. head injury
2. spontaneously, usually from a ruptured cerebral aneurysm

3

Utredning vid misstänkt subaraknoidalblödnkng?

CT (helst inom 6h)
om negativ
LP (efter 12h)
om negativ misstänk sinustrombos

4

Akut bakteriell meningit har åtminstone två av fyra symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet och förändrad medvetandegrad

5

Undantag för meningitdiagnoser som är bakteriella respektive virala?

Enterovirusmeningit: bakteriell bild där likvor kan visa polyövervikt tidigt i förloppet.

Listeriameningit: »viral« bild med dominans av mononukleära celler i likvor.

6

Patient med misstänkt bakteriell meningit, CT eller LP först?

LP: var inte rädd för lumbalpunktion så snabbt som möjligt för att sedan sätta in antibiotika och steroider.

DT skalle bör utföras vid framför allt misstanke om fokal, intrakraniell, expansiv process. I dessa fall ska antibiotikabehandling inledas omedelbart, dvs innan patienten genomgått DT skalle.

7

LP kontraindikationer?

Absoluta
• Cerebral inklämning, dvs medvetslös patient med sträckkramper.
• Fokal expansiv intrakraniell process, såsom hjärnabscess.
• Infektion på platsen för planerat stickställe.

Relativa (Väg risk mot nytta)
• Ökad blödnings (Waran, Hemofili) (TPK 1,5)
• Misstänkt ryggmärgskompression. Den kan förvärras av tryckförändringar i spinalkanalen.
• Staspapiller vid misstanke om fokal expansiv process
(inte vid misstanke om sinus trombos eller idiopatisk intrakraniell hypertension)
• Epilepsi

8

oculocephala reflexen?

n VIII och VI/III/IV - utgår fr pons och medulla oblongata.

Viktig vid Dolls test för att testa hjärnstamsfunktion.

9

Vilken del av nervsystemet påverkar Rhizopatier?

Rhizopatier (diskbråck mm) påverkar PNS/ANS.

10

Vilken del av nervsystemet påverkar polyneuropatier?

PNS/ANS

11

Vilken del av nervsystemet påverkar ALS?

PNS och CNS

12

Två neuromusukulära sjukdomar?

Myastenia Gravis (Ak mot Ach receptor)

ALS

13

Primitivreflexer?

Glabella, trutning, palmomental

14

Kompletterande undersökning vid misstanke om Myastenia Gravis?

Uttröttningstest

15

Kompletterande undersökning vid domningar i benen?

Ridbyxeanestesi och sfinktrar (intraspinal/sakral funktion)

16

Kompletterande neurologisk undersökning vid misstanke om kranialnervspåverkan, tex expansivitet eller borrelios?

Cornealreflex

17

Vad kan EMG påvisa?

Nervledningshastighet och muskulär aktivitet vid sjukdomar i PNS alt neuromusukulära sjukdomar

18

Vad orsakar Epiduralhematom? CT?

Trauma 》Fraktur i temporalbenet 》blödning i a meningea media 》kvick herneation och symtom.

Konvex massa på CT.

19

Vad orsakar en subduralblödning? CT bild?

Snabb acceleration/deceleration av skallen (tex fall) 》blödning i bryggvener 》långsam ackumulerade blödning med subtila symtomförändringar (hos äldre pga deras hjärnatrofi).

Crescentformad blödning på CT

20

Varför ska man kolla pupillerna efter skalltrauma?

Epiduralhematom 》herneation av temporalloben in i tentorieslitsen 》tryck på nIII 》påverkad pupillreflex

21

4 supratentoriella symtom?

Hemipares
Hemianestesi
Hemianopsi

+ Högre cerebral funktionpåverkan

22

Bortfall vid skada på dominant hemisfär?

Afasi (Broccas/Expressiv eller Wernickes/Impressiv)

Dyspraxi

23

Bortfall vid skada på ickedominant hemisfär?

Neglekt (motorisk/sensorisk/visuell)

Nedsatt spatial förmåga

24

Var ligger Broccas respektive Wernickes areor? Vad leder skador i respektive område till?

Broccas ligger frontalt 》expressiv afasi = patient kan förstå men får ut fel ord, skäms för sin sjukdom, deprimerande

Wernickes ligger temportalt 》impressiv afasi = patient kan inte förstå andra/sig själv, talar ohämmat nonsens, blir irriterade på omgivningen.

25

Vilken talstörning leder oftast också till dyslexi och dysgrafi?

Wernickes afasi

26

Homunculus organisation medialt till lateralt?

1. Fötter (a. cerebri anterior stroke sällsynt 》nedre extremitetbortfall)
2. Ben/Armar/ Bål
3. Händer
4. Ansikte (a. cerebri media stroke vanlig 》huvud, nacke, armbortfall)

27

Pyramidbanan på latin och hur går banorna?

Tractus corticospinalis.

1. Lateralt korsar neuronen och innerverar extremiteter

2. Anteriort korsar INTE neuronen och innerverar axialmuskulatur (oftast opåverkad pga dubbel innervering.

28

Central/Perifer pares map Muskeltonus, Senreflexer, Babinskis tecken, Muskelatrofier?

= Övre/nedre Motorneuronskada.


Central = Ökad Muskeltonus, Ökade Senreflexer, positiv Babinski, ingen Muskelatrofi.

Perifer = Minskad Muskeltonus, Minskade Senreflexer, ingen Babinski, Muskelatrofi

29

Vad är Bell's fenomen?

Via ögon när patient med perifer facialispares försöker stänga ögonen

30

Motoriska banor?

Tractus corticospinalis lateralis: extremitrtsmotorik. Korsar. (75%)

Tractus corticospinalis anterior: axialmuskulatur. Korsar ej. (25%)