Neurologi - Artin Anki Flashcards Preview

Termin 7 > Neurologi - Artin Anki > Flashcards

Flashcards in Neurologi - Artin Anki Deck (400):
1

Plötsligt påkommen, svår huvudvärk, illamående och medvetandepåverkan. Misstänk?

Subaraknoidalblödning, åskknallshuvudverk nog pga aneurismruptur

2

Vad kan orsaka en subaraknoidalblödning?

1. head injury
2. spontaneously, usually from a ruptured cerebral aneurysm

3

Utredning vid misstänkt subaraknoidalblödnkng?

CT (helst inom 6h)
om negativ
LP (efter 12h)
om negativ misstänk sinustrombos

4

Akut bakteriell meningit har åtminstone två av fyra symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet och förändrad medvetandegrad

5

Undantag för meningitdiagnoser som är bakteriella respektive virala?

Enterovirusmeningit: bakteriell bild där likvor kan visa polyövervikt tidigt i förloppet.

Listeriameningit: »viral« bild med dominans av mononukleära celler i likvor.

6

Patient med misstänkt bakteriell meningit, CT eller LP först?

LP: var inte rädd för lumbalpunktion så snabbt som möjligt för att sedan sätta in antibiotika och steroider.

DT skalle bör utföras vid framför allt misstanke om fokal, intrakraniell, expansiv process. I dessa fall ska antibiotikabehandling inledas omedelbart, dvs innan patienten genomgått DT skalle.

7

LP kontraindikationer?

Absoluta
• Cerebral inklämning, dvs medvetslös patient med sträckkramper.
• Fokal expansiv intrakraniell process, såsom hjärnabscess.
• Infektion på platsen för planerat stickställe.

Relativa (Väg risk mot nytta)
• Ökad blödnings (Waran, Hemofili) (TPK 1,5)
• Misstänkt ryggmärgskompression. Den kan förvärras av tryckförändringar i spinalkanalen.
• Staspapiller vid misstanke om fokal expansiv process
(inte vid misstanke om sinus trombos eller idiopatisk intrakraniell hypertension)
• Epilepsi

8

oculocephala reflexen?

n VIII och VI/III/IV - utgår fr pons och medulla oblongata.

Viktig vid Dolls test för att testa hjärnstamsfunktion.

9

Vilken del av nervsystemet påverkar Rhizopatier?

Rhizopatier (diskbråck mm) påverkar PNS/ANS.

10

Vilken del av nervsystemet påverkar polyneuropatier?

PNS/ANS

11

Vilken del av nervsystemet påverkar ALS?

PNS och CNS

12

Två neuromusukulära sjukdomar?

Myastenia Gravis (Ak mot Ach receptor)

ALS

13

Primitivreflexer?

Glabella, trutning, palmomental

14

Kompletterande undersökning vid misstanke om Myastenia Gravis?

Uttröttningstest

15

Kompletterande undersökning vid domningar i benen?

Ridbyxeanestesi och sfinktrar (intraspinal/sakral funktion)

16

Kompletterande neurologisk undersökning vid misstanke om kranialnervspåverkan, tex expansivitet eller borrelios?

Cornealreflex

17

Vad kan EMG påvisa?

Nervledningshastighet och muskulär aktivitet vid sjukdomar i PNS alt neuromusukulära sjukdomar

18

Vad orsakar Epiduralhematom? CT?

Trauma 》Fraktur i temporalbenet 》blödning i a meningea media 》kvick herneation och symtom.

Konvex massa på CT.

19

Vad orsakar en subduralblödning? CT bild?

Snabb acceleration/deceleration av skallen (tex fall) 》blödning i bryggvener 》långsam ackumulerade blödning med subtila symtomförändringar (hos äldre pga deras hjärnatrofi).

Crescentformad blödning på CT

20

Varför ska man kolla pupillerna efter skalltrauma?

Epiduralhematom 》herneation av temporalloben in i tentorieslitsen 》tryck på nIII 》påverkad pupillreflex

21

4 supratentoriella symtom?

Hemipares
Hemianestesi
Hemianopsi

+ Högre cerebral funktionpåverkan

22

Bortfall vid skada på dominant hemisfär?

Afasi (Broccas/Expressiv eller Wernickes/Impressiv)

Dyspraxi

23

Bortfall vid skada på ickedominant hemisfär?

Neglekt (motorisk/sensorisk/visuell)

Nedsatt spatial förmåga

24

Var ligger Broccas respektive Wernickes areor? Vad leder skador i respektive område till?

Broccas ligger frontalt 》expressiv afasi = patient kan förstå men får ut fel ord, skäms för sin sjukdom, deprimerande

Wernickes ligger temportalt 》impressiv afasi = patient kan inte förstå andra/sig själv, talar ohämmat nonsens, blir irriterade på omgivningen.

25

Vilken talstörning leder oftast också till dyslexi och dysgrafi?

Wernickes afasi

26

Homunculus organisation medialt till lateralt?

1. Fötter (a. cerebri anterior stroke sällsynt 》nedre extremitetbortfall)
2. Ben/Armar/ Bål
3. Händer
4. Ansikte (a. cerebri media stroke vanlig 》huvud, nacke, armbortfall)

27

Pyramidbanan på latin och hur går banorna?

Tractus corticospinalis.

1. Lateralt korsar neuronen och innerverar extremiteter

2. Anteriort korsar INTE neuronen och innerverar axialmuskulatur (oftast opåverkad pga dubbel innervering.

28

Central/Perifer pares map Muskeltonus, Senreflexer, Babinskis tecken, Muskelatrofier?

= Övre/nedre Motorneuronskada.


Central = Ökad Muskeltonus, Ökade Senreflexer, positiv Babinski, ingen Muskelatrofi.

Perifer = Minskad Muskeltonus, Minskade Senreflexer, ingen Babinski, Muskelatrofi

29

Vad är Bell's fenomen?

Via ögon när patient med perifer facialispares försöker stänga ögonen

30

Motoriska banor?

Tractus corticospinalis lateralis: extremitrtsmotorik. Korsar. (75%)

Tractus corticospinalis anterior: axialmuskulatur. Korsar ej. (25%)

31

Känselbanor?

Tractus spinothalamicus lateralis: (korsar på segmentell nivå i ryggmärgen)
● Smärta och temperatur
Tractus spinothalamicus anterior/ventralis:
● Ytlig sensibilitet (crude)

Baksträngsbanan (posterior column-medial lemniscus pathway): (korsar i med.obl)
● Proprioception
● Vibration
● Djup sensibilitet
● Ytlig sensibilitet (fine)

32

Vad gör n trigeminus?

Känsel i ansiktet och tuggmuskulatur

Oftalmicus
Maxillaris
Mandibularis

33

Viktiga dematomområden?

C6 tumme
C8 lillfinger
Th 4 mamillhöjd
Th 10 navelhöjd
L1 ljumske
L5 Fotrygg
S1 häl

34

Progression av infratentoriella skador pga expansiv cerebellär infarkt?

1. Facialispares (kranialnervspåverkan)
2. Motoriska bortfall
3. Andningspåverkan

Snabb progression!

35

3 Infratentoriella symtom?

• Hemipares (korsad) (halva ansiktet, andra kroppshalvan)
• Hemianestesi (korsad)
• Hemiataxi★★★

+ kranialnervssymtom: ffa dubbelseende, yrsel, nystagmus ★★★

36

Infratentoriella symtom utöver v hemipares, hemianestesi, hemiataxi?

• Påverkan av kranialnervskärnor kan ge t ex
• störda ögonrörelser/dubbelseende
• trigeminuspåverkan
• perifer facialispares
• yrsel/nystagmus
• svalgpares
• tungpares
•Wallenbergsyndrom (PICA infarkt)

37

Var ligger Spejarcentrum?

Frontallobens mellersta gyrus. Frontal eye field.

Går via kontralaterala Pontine blickriktningscentrum och styr horisontell ögonrörelser åt motsatt håll.

dvs hö FEF syr blick åt vä. Skada hö sida 》patient tittar mot sin skada (om supratentoriell skada).

38

Vilket kärl kommer a vertebralis från?

a subclavia

39

Vilket kärl kommer a bassilaris från?

a vertebralis

40

Var kommer a ophthalmica från?

Första grenen av carotis interna

41

Var produceras likvor?

Plexus choroideus och lite i 4e ventrikeln

42

Vad är Wallenbergsyndromet?

Infratentoriell skada i laterala medulla oblongata (lateral medullary syndrome) pga infarkt i a vertebralis, oftast PICA. 》

1. Vestibulocerebellära symtom pga påvrrkad VIII kärna: nystagmus, balansproblem, ataxi, hypotoni
2. Smärta/obehaglig känsla i ansiktet pga påverkan av V kärnan.
3. Smärta/temperaturebortfall på ipsilaterala ansiktshalvan pga tracts spinothalamicus i hjärnstammen.
4. Smärta/temperaturebortfall på kontralaterala kroppshalvan pga tracts spinothalamicus lateralis påpekan
5. Försvagad Cornealreflex ipsilateralt
6. Bulbar muskulatur försvagas pga nc ambiguus X (mer medialt) 》pharynx, larynx, palatumförsvagning, svalg, stämmbandspares 》dysfagi, dysartri, dysfoni.

7. Horners syndrom (ffa SCA infarkt) ipsilateralt
8. Perifer facialispqres (ibland, ffa vid AICA infarkt)
9. Hemiataxi (ffa vid cerebellum skada) ipsilateralt

43

Vad är cushing effekten?

Minskad puls men ökat blodtryck pga intrakraniell expansivitet.

Ischemi 》sympatikusaktivering 》positiv inotrop och kronotrop effekt på hjärtat 》BT ökning 》parasympatikusaktivering via baroreceptorer 》minskad kronotropi

44

Vad är Cheyne-Stokes andning?

Perioder av hyperventilation omväxlande med perioder av hypoventilation

45

Vad kan man göra för att vinna tid vid hjärnblödning?

Reversera CYTOTOXISKA ÖDEMET (orsakas av ischemin)
1. Hyperosmolära droger: mannitol, urea sväller av den oskadade hjärnan och ger plats för hematom, kontusion, tumör etc -men bara för några timmar!!! (Reboundeffekt efter 4-6 tim)
2. Hyperventilera: mha minskad co2

OBS farligt, konsult innan!

46

3 typer av stroke

symtom över 24 h (annars TIA)
hjärninfarkt (ca 85%), hjärnblödning (ca 10%),, subaraknoidalblödning(ca 5%)

47

5 viktigaste riskfaktorer för stroke?

•Högt blodtryck
•Diabetes (högt kolesterol)
•Förmaksflimmer
•Rökning
•Låg fysisk aktivitet

48

Stroke som orsakas av propp har 3 etiologier. Vilka?

1. Kardiell emboli
2. Storkärlssjuka (Carotisstenos)
3. Småkärlssjuka (Lakunär infarkt)
4. Ovanligare orasker är artärdissektion eller genetiska orsaker

1/3 av alla infarkter har ingen fastställd etiologi

49

Vad gö du med en TIA patient som inkommer på akuten?

LÄGG IN om mindre än 2v sen, annars polyklinisk

Ca 5 % risk för stroke inom 2 dagar
Ca 10 % risk inom 1-3 månader
Ca 15% av alla stroke föregås av TIA

50

4 TIA/Stroke symtom?

Pares 50%
Talstörning 40%
Sensibilitetsstörning 40%
Synpåverkan (tillfällig blindhet, hemianopsi, dubbelseende) 30%

51

Huvudvärk? Vad ska uteslutas?

1. Stroke
2. Tumör
3. Meningit (LP)
4. Temporalisarterit (Palpera, SR)

52

Symtom som inte tyder på TIA/Stroke?

EJ FOKALNEUROLOGISKA
•diffus yrsel/konfusion/mental påverkan
•dropp-attacker
•syncope
•inkontinens

ISOLERAT
•rotatorisk yrsel
•diplopi •dysfagi
•transitorisk global amnesi
•migränsymptom

53

När är CT bättre än MR?

Färsk Parenkymal blödning i hjärnan syns alltid bättre i CT

54

Locked in syndrome?

Infarkt i ventrala pons 》global motorikförlust pga tractus corticospinalis

55

Dominerande symtom vid a cerebri posterior infarkt?

homonym hemianopsi

56

Akuta komplikationer hos pat med hjärntumör? 3 st

1. Blödning
2. Epilepsi
3. Hydrocephalus (pga likvorobstruktion)

57

Akutbehandling av TIA/Stroke?


•ABCDE: Systemfaktorer: BP (acceptera högt), Glukos (10-12 mmol/l), Temp (> 37.5 ska åtgärdas)

》•Acetylsalicylsyra:rutin vid TIA eller hjärninfarkt

》•Trombolys i utvalda fall (

58

När ska tromoblys ges senast vid stroke?

4.5h

59

CT fynd som kontraindicerar trombolysbehandling av stroke?

Intrakraniell blödning
Tumör
Misstänkt kärlmissbildning
Förekomst av utbredda tidiga ischemitecken ökar blödningsrisken

60

Ska man sänka blodtrycket på en strokepatient?

Nej! Möjligen långsamt med ACEi men tryckminskning minskar perfusion till penumbra.

Minska tryck ENDAST vid trombolysbehandling till

61

Kontraindikationer till trombolysbehandling?

Allt som ökar blödningsbenägenhet utom ålder:
Tidigare hjärnblödning
Olika medicinska orsaker: cancer, blödningssjukdom, högt blodsocker
Okändinsjuknandetid(”wake up stroke”) / För sent till sjukhus
Behandling med antikoagulantia och PK >1.7
För svårt stroke

(Hög ålder inte längre någon kontraindikation)

62

4 diffdiagnoser till stroke?

Epilepsi: tas på anamnes (kan vara postapoplektisk)

Hjärntumör ses på DT

Subduralhematomses på DT

Infektion/feber/metabol störning hos person med hjärnskada/tidigare stroke kan ibland likna nytt stroke

63

Vad kan en nål EMG besvara för frågeställningar?

Aktivering av motoriska enheter: neurogena och myogena förändringar.
•Perifer nervskada, rhizopatier: Denervationsaktivitet och minskat antal aktiverbara motorenheter 》neurogent omvandlade motorenheter
•Motorneuronsjukdom (ALS): Utbredda neurogena förändringar av blandat färskt och kroniskt utseende samt denervationsaktivitet.
•Myopati: Lågvoltiga och polyfasiska motorenhetspotentialer.

64

Hur kan man testa sensorisk funktion i hjärnan?

Sensoriska hjärnreaktionspotentialer (SEP, VEP) aka evoked potentials

65

Hur skiljer man en organisk från en funktionell pares?

Magnetstimulering av motorkortex(MotorEvokedPotentials). Om normal är paresen funktionell och möjligen psykisk.

66

Vad änvänds EEG för?

Epilepsidiagnos. Leta efter Interiktal epileptiform aktivitet (mellan anfallen), eller pågående anfallsaktivitet

Andra sjukdomstillstånd
•Encephalopati (metabol, degenerativ)
•Encephalit (tex herpesencephalit)

67

Vad är SPECT?

SinglePhotonEmission ComputerisedTomography som mäter radioaktiv kontrast för tex Parkinsons (DAT scan för dopainergt återupptag) eller Alzheimerdiagnos.

68

Pares, sensibilitetsnedsättning eller synfältspåverkan. Vilket av dessa förekommer endast vid supratentoriell påverkan?

Synfältspåverkan

69

kortikal påverkan på den dominanta hemisfären?

Afasi, apraxi

även dyskalkyli, dysgrafi, dyslexi, finger agnosi, konfusion hö/vä

70

Vilken del av hjärnan påverkas vid neglect? 3 typer av neglect och anatomisk lokalisation?

Icke dominanta parietalloben
Motorisk neglect frontoparietalt
Sensorisk neglect parietalt
Visuell neglect parietoocipitalt

71

Vad är parapares?

Försvagning i båda benen

72

Parapares med positiv babinski, vart kan skadan sitta?

Parasagitalt supratentoriellt (dvs mediala cerebrum)

eller

Ryggmärgen

73

Vad kännetecknar en lakunär infarkt som påverkar capsula internas bakskänkel?

Motoriska eller sensoriska bortfall utan påverkan av högre cerebrala funktioner

74

4 viktiga bortfall man kan se vid akut ensidig ryggmärgsskada pga kotkompression?

Spinal shock: inga reflexer

Kontralateral bortfall av smärta och temperatur (Tractus spinothalamicus lateralis)

Ipsilateral bortfall av proprioception och vibration (Dorsal column medial lemniscus pathway)

Försvagad sfinktertonus

75

Patient med känd carotisstenos, vilka symtom kan påkomma akut?

Komplett ipsilateral synbortfall om a oftalmica ockluderas

Partiell kontralateral synfältsbortfall om a cerebri media/posterior ockluderas

76

Orsaker till facialispares?

Bells pares (idiopatisk)
Ramsey-Hunts syndrom pga varicella zoster
Borrelios
Iatrogen

77

En patient med medvetandepåverkan inkommer till akutmottagningen där Du tjänstgör. Patienten riktar hela tiden blicken åt höger. På vilken sida är den cerebrala skadan lokaliserad?

Epilepsi på vänster sida / Infarkt på höger sida Spejarcentrum.

Högersidig hjärnstamspåverkan??

78

Vibrationsinnet är nedsatt, vilken bana är påverkad?

Dorsalkollumnen (korsar i MO)

79

Proprioceptionen är nedsatt, vilken bana är påverkad?

Dorsalkollumnen ( korsar i med.obl )

80

Smärta upplevs inte, vilken bana är påverkad?

Tractus spinothalamicus lateralis ( korsar på segmentell nivå )

81

Temperatursinnet är nedsatt, vilken bana är påverkad?

Tractus spinothalamicus lateralis (korsar på segmentell nivå)

82

Brown Sequard syndromet?

Lesion i tex hö ryggmärg 》
1. Kontralateral bortfall av smärta och temperatur
2. Ipsilateral bortfall av proprioception och vibration (?)
3. Ipsilateral bortfall av corticospinalis 》spastisk pares

83

Vilka nerver drabbas först vid polyneuropatier?

De längsta fibrerna först 》strump/hanskutbredning

84

Restlesslegs orsak? Behandling?

Okänd. Nervstatus normalt. Ses ibland vid uremi, järnbristanemi.

Behandling LDOPA alt Dopaminagonister alt benzodiazepiner 5-10 mg tn.

85

Farligaste konsekvensen av en epiduralblödning?

Uncusherniering (transtentoriell herneation)

86

Hur mycket likvor har vi?

Total mängd likvor ca 160 mL

Produceras ca 0,35 mL per min

87

Var slutar ryggmärgen?

L1-L2

88

Normalt likvortryck

Mäts i liggande, antal mm likvor som droppar Normalt mindre än 240 mm H2O (motsvarar ICP

89

Vad tyder en korsad symtombild på för skadelokalisation?

Hjärnstammen tex Wallenbergsyndrom med korsade ansikts- och kroppssymtom

90

Karakteristiskt för lillhjärnsinfarkter? Symtom vid påverkan på PICA vs SCA?

PICA-territoriet /AICA
• rotatoriskyrsel
• hemiataxi ipsilateralt, nystagmus
• ibland isolerad yrsel och nystagmus, då viktigt test: impulstest (se yrselföreläsning) för att ej blanda ihop med vestibularisneurit

SCA-territoriet
• balanssvårigheter
• tydlig hemiataxi och falltendens ipsilateralt

Oftast ingår även hjärnstamspåverkan och därmed symtom som facialispares, blickpares

91

Varför kräver lillhjärnsinfarkter noggrann övervakning?

Större lillhjärnsinfarkter kan leda till ödembildning och hernering 》påverkan av hjärnstam och likvorvägar

92

Klinisk manifestation av basilarisocklusion?

VARIERANDE! Akut infarkt/Progredierande infarkt/TIA i hjärnstammen möjlig. 》locked in syndrom om ventrala pons påverkas.

Beställ CT angio för trombolys och ev endovaskulär behandling

93

A cerebri posterior infarkt, dominerande symtomet?

Homonym hemianopsi

94

2 huvudtyper av stroke, vilken är vanligast?

Propp (85%)
Blödning (15%) syns direlt på CT om inne i hjärnan

95

immobiliserad patient med stroke och benpares, vad ska hen få för extrabehandling?

LMWH (Klexane) som DVT profylax

96

Rutinmedicin som alltid ges till TIA/Stroke i akutskedet?

Acetylsalicylsyra (Trombyl)

97

3 viktiga Systemfaktorer vid stroke?

1. BP: höjs, acceptera för att rädda penumbra. sänk ev långsamt (ACEi) eller snabbt vid trombolys. (sikta på under 160 i systoliskt)

2. Glukos: hyperglykemi förvärrar skadan, men undvik hypoglykemi. Sikta på under 10-12 mmol/l (normalt fasteglukos mellan 4 och 6)

3. Temp. Feber förvärrar, > 37.5 ska åtgärdas

98

När ska endovaskulär behandling (trombektomi) övervägas?

Om trombolys inte funkar eller

1. Basilarisocklusion
2. M1 ocklusion
3. Strokepatient med antikoagulantiabehandling (om INR terapeutiskt (2-3) prioriteras endovaskulär behandling över trombolys!)

99

2 viktiga skillnader mellan Warfarin och NOAC?

1. NOAC elimineras via njuen (se upp för mig minskad njurfunktion)
2. NOAC har tillslag direkt och kur behöver inte då påbörjas med Klexane

100

Vanligaste orsaken till Kardiell emboli?

Förmaksflimmer (12 % recidiv per år)

annars prostetisk hjärtklaff, endokardit, akut MI

101

Vad ska patient med Kardiell emboli för första gången skickas hem med för lkm?

Sekundärprofylax 1a hand Waran annars NOACs

102

Symtom av storkärlssjukdom som orsakat stroke?

Ipsilateral totalsynbortfall pga carotis 》a ophthalmica

Kontralateral motorikstörning pga carotis 》a cerebri media

(Kontralateral homonym hemianopsi pga carotis 》 a cerebri posterior)

103

Hur utreder man misstänkt storkärlssjukdom som orsak till stroke?

Ultraljud inom 2d pga op inom 1v!
(stenos som täcker > 70% har hög recidivrisk 15%: per år och måste då OP inom 1v)

104

Hur skilljer sig flödeshastigheten i carotis externa vs interna?

Carotis interna har långsammare blodflöde pga ökad resistans i hjärnan jmf med muskler som carotis externa försörjer

105

Anatomisk lokalisation av småkärlssjuka?

Små djupa ändartärer i hjärnan (dessa har dålig kollateralförsörjning). Oftast vid capsula internas bakre skänkel.

106

Symtombild vid lakunär infarkt?

ENDAST Motorisk och/eller sensorisk bortfall i 2/3 av följande:
1. Ansikte
2. Övre extremitet
3. Nedre extremitet
pga påverkan på långa subkortikala bansystem (kortikospinal, kortikobulbär osv).

INGEN påverkan av högre cerebrala funktioner

107

Sekundärkomplikationer till stroke?

•Djup ventrombos
•Lungemboli
•Pneumoni
•Sväljningssvårigheter
•Nutritionsproblem
•Urinvägsproblem
•Trycksår

108

Hur vanligt är det med Epilepsi efter stroke?

Postapoplektisk ep i 5-10 %

109

Hur vanligt är det med depression efter stroke?

20-25%

110

Mycket svår mediainfarkt hos patient under 60 år som tagit upp över 2/3 av mediaterritoriet. Patient medvetandepåverkad. Vad göra?

CT/MR dag 1 med nogrann observation 》hemikraniektomi dag 2

111

Vanlig orsak till TIA hos unga?

Extrakraniell dissektion i carotis, oftast efter trauma pga tex kiropraktor 》nackvärk/huvudvärk, Horners syndrom, varierande ischemisymtom!!! Var på hugget för trombolys!

112

Vanligaste lokalisationerna för intracerebral hematom?

Lober 35%
Basala ganglier 35%
Thalamus 20%
Pons 5%
Cerebellum 5%

113

Orsak bakom intracerebral hematom? 6 st

Riskfaktorer: ålder, hypertoni, alkohol
Antikoagulantia
Cerebral amyloidos (oftast hos äldre)
Kärlmissbildning (oftast yngre)
Tumörblödning
Aneurysm med subaraknoidalblödning

114

Sekundärprevention med blodtryckskontroll och begränsad alkohol. Behandling av ICH?

Op om lobär (ytlig) eller cerebellär blödning och påverkad vakenhet
Akut blodtryckssänkning (

115

Subaraknoidalblödning diagnos?

CT inom 6h
annars LP efter 12h

Angiografi för möjlig aneurism

116

Definiera epilepsi?

En varaktig benägenhet för upprepade oprovocerade epileptiska anfall

117

Patient inkommer med förstagångsanfall av epilepsi. Sannolikhet att det INTE blir fler anfall?

60%

alltså

118

Patient inkommer med oprovocerat epilepsianfall för andra gången. Sannolikhet för fler anfall?

70%

119

Vilket EEG fynd medför hög risk för epilepsi?

Bilateral synkron polyspike-wave aktivitet

120

Vilka medel kan provocera epileptiska anfall?

Tricykliska antidepressiva, kokain

även abstinens från alkohol och benzodiazepiner

121

Vilka sjukdomar kan ge epilepsianfall?

Feber hos barn, stroke/skalltrauma (7 dagar), meningit, encephalit, post-intrakraniell op

122

Vanligaste orsaken till epilepsi?

Okänd orsak i 39% av fall
Stroke 29%
Tumör 11%
Demens 7%
Trauma 3%

123

Hur ter sig genetiska epilepsier?

Dem här generaliserade med debut innan 20 års åldern i form av
1. Abscensepilepsi: Frånvaro attacker. Går över.
2. Juvenil myoklon epilepsi: plötslig muskelaktivitet ffa på morgonen. Generaliserad, bestående sjukdom.

124

Generaliserat Toniskt-kloniskt Anfall förlopp?

Iktal fas 1-3 min: muskelspånning, kramper, tungbett (lateral), cyanos, urinavgång

Postiktal fas 5-60 min: nedsatt muskeltonus, snarkande andning, medvetslöshet med succesiv uppvaknande med övergående förvirring,

125

Skillnad mellan fokala och generaliserade anfall m.a.p lokalisation?

Generaliserade anfall startar någonstans i hjärnans bilaterala nätverk och leder till en snabb spridning av epileptisk aktivitet i båda hemisfärerna. Hela eller stora delar av cortex engageras.

Fokala anfall: Startar i ett neuralt nätverk som är begränsat till ena hjärnhalvan. Anfallsaktiviteten kan vara begränsad till ett litet område eller vara mera spridd i hemisfären. Fokala anfall kan yttra sig på många sätt beroende på vilka delar av hjärnan som är engagerade. Varje individ har dock ett tämligen stereotypt anfallsmönster.

126

Vad karakteriserar ett epileptiskt anfall utan medvetandepåverkan?

Auror beorende på lokalisation

Smak
Lukt
Syn-hallucinationer
Autonoma
Psykiska
Affektiva
Ångest
Deja vu
Verklighetsdistorsion
Out of body sensation’

127

Vad krävs för att ett fokalt epilepsianfall ska ge medvetandepåverkan?

"Bilateral påverkan av (tex?) hippocampus 》tom blick, ""tuggig"""

128

Skillnad på fokal epilepsiaura och migränaura?

Epilepsiaura varar 10-30 sekunder, migrän varae 10-30 minuter

129

Epilepsiutredningens 3 ben?

Anamnes
CT/MR
EEG

130

Viktigt att ta upp vid anamnes av epilepsi?

Vittnesbeskrivning och autoanamnes

Fråga efter:
hereditet 
anfallsutlösande faktorer 
fokala iktala symtom inkl auror 
postiktala symtom 
kroppsskador inkl tungbett 
urinavgång

131

Indikationer för MR vid epilepsiutredning?

-Oklart CT-fynd som kräver kompletterande kartläggning

-Epilepsi av okänd orsak med fokala anfall

132

Varför är EEG viktigt vid epilepsiutredning?

1. Stöd för epilepsidiagnosen:Normalt EEG utesluter aldrig epilepsi
2. Klassifikation av epilepsityp: Generaliserad eller fokal epileptiform aktivitet

133

Indikationer för läkemedelsbehandling av epilepsi

Antingen efter 2 eller mer upprepade spontana anfall (anamnes räcker!)

eller vid förstagångsanfall med radiologusk/EEG underlag för ökad benägenhet för anfall.

134

Läkemedel mot generaliserade och fokal epilepsi?

genetisk epilepsi med generaliserade anfall 
Valproat - förstahandsalternativ, obs teratogen riskprofil! 
Lamotrigin - andrahandsalternativ, förvärrar ofta myoklonier! 

strukturell epilepsi och epilepsi av okänd orsak med anfall av fokalt ursprung 
Karbamazepin - förstahandsalternativ

135

Vad är Valproat och vad är det för biverkning som man måste känna till om den?

Epilepsi medicin mot generaliserade anfall.

Teratogen!!! = fostermissbildningar
Även kopplad till hormonella biverkningar som polcystisk ovariesjukdom

136

Hur länge dras körkort in efter ett förstagångsanfall av epilepsi?

6 mån för A/B
5 år för C/D

137

Hur länge dras körkort in efter epilepsidiagnos ställts?

1 år för A/B
10 år för C/D

138

Skillnad mellan neostriatum och striatum?

NeoStriatum: nc caudatus och putamen
Striatum: + nc accumbens

139

Vad gör de Basala ganglierna?

"Styr det automatiska utförandet av inlärda motoriska program (""motoriska planer"")"

140

3 karakteristiska symtom av Parkinsonism?

1. Tremor, skakningar
2. Rigiditet, stelhet
3. Hypokinesi, förlångsamning

141

Vad orsakar parkinsonism?

•Primär progressiv (Parkinsons sjukdom, Parkinson plus) eller sekundär (lesion, lkm) påverkan på de Basala gangliernas dopaminsystem
•Finreglerar motoriska loopar (servomotor) 》rigiditet, hypokinesi, tremor.
•DA reglerar även frontallob (kognition) och limbiska systemet (emotion)

142

Histologiska fynd vid Parkinsons sjukdom?

Lewy Kroppar i degenererande neuron, innehåller alfa-synuklein (synapsprotein)

143

Orsaker bakom Parkinsons sjukdom?

5-15% ärftlig

Resten sporadisk/idiopatisk pga susceptibiloty gener/miljöfaktorer (ålder, trauma, brunnsvatten, pesticider, BMAA, tungmetaller, infektion)

144

Skyddande faktorer mot Parkinsons sjukdom?

NSAID (45% RR!), Rökning, kaffe

145

Hur yttrar sig Parkinsons sjukdom kliniskt? (Komplett lista)

High yield: Unilateral debut, Progressivt förlopp, Utmärkt (70‐100%) förbättring på L‐dopa

KOMPLETT LISTA:
UNILATERAL symtomdebut:
•Hypokinesi(minskad mängd rörelser): Påverkad initiering av gång, uppsplittrad vändning, kort steglängd, nedsatt armpendling,
•Bradykinesi(förlångsamning av rörelse): succesivt tilltagande med upphakningar vid upprepade rörelser. Normala, men långsamma ögonrörelser.
•Vilotremor (dominerar över andra tremorformer), som minskar vid aktivitet och inte är läges-eller positionsberoende
•Rigiditet(otillräcklig muskulär relaxation vid passiv rörelse, lika i hela rörelseomfånget)
•Kugghjulsrigiditet(= tremor och rigiditet tillsammans)
•Påverkad balans, skyddsreflex steg (instabil gång)

146

Olika tremortyper och hur man testar för dem?

Vilotremor: händer på knän

Kinetisk tremor: finger näs

Positionell tremor: grasetts test

147

3 styrkande kriterier för diagnos av Parkinsons sjukdom?
(Inkomplett high yield lista!)

Unilateral debut, Progressivt förlopp, Utmärkt (70‐100%) förbättring på L‐dopa

148

Differentiera Parkinsons sjukdom mot essentiell tremor (ET)?

SPECT‐bestämning av det presynaptiska dopaminsystemet (bla DATSCAN). Differentierar även DLB mot Alzheimers sjukdom.

149

Icke motoriska symtom av PD? (15)

Sömnsvårigheter
Trötthet
Inkontinens
Förstoppning
Lågt blodtryck
Smärta
Syn, lukt, smak -påverkan
Hudflakning (ffa ansikte/hårbotten)
Restless legs
Viktnedgång
Svettning
Muntorrhet
Dysfagi
Minskad impulskontroll
Psykoser, Demens, Depression

150

Vad skiljer PD demens mot AD demens?

Minnesstörning förekommer, men mindre uttalat än vid AD.
Hallucinationer är vanliga vid PDD.
Kortikala symtom (afasi, apraxi, agnosi) som ses vid AD, är inte vanliga vid PDD.

151

Vad menas med exekutiva funktioner?

Funktioner som reglerar och kontrollerar kognitiva processer. Exekutiva funktion kan innefatta: arbetsminne, kognitiv fleibilitet, resonering, problemlösning, planering. Sker delvis i prefrontalcortex.

152

Vad kännetecknar multipel systematrofi?

Som ALS fast långsammare (5-10 år istället för 2 år)
Degeneration is hjärnstam, cerebellum, basala ganglier --> parkinisonism, cerebellära symtom, multipla dysautonomier, pyramidbanesymptom

153

Vad kännetecknar progressiv supranuklear pares?

Maximal rigiditet utvecklar sig i nacke, rygg ‐> total akinesi
+ viss parkinsonism (L‐dopa, DA, amantadin, anti‐depressiva har viss effekt [30%])
+ dysartri och sväljpares (Mkt stort hjälpbehov – PEG viktigt)
+ ögonmuskel pareser (supranukleär; dvs i regioner ovanför hjärnstamma som styr synmotorikskärnorna)
+ demens

154

Vad menas med supranukleär kontroll av ögonrörelse?

"Kontroll av hjärnstammskärnorna från ""högre"" områden.
-Frontal eye fields (FEF)
-Parietal-occipital-temporal (POT)
-Superior colliculus (SC)
-Rostral interstitial nucleus of the medial longitudinal fasciculus (riMLF)
-Paramedial pontine reticular formation (PPRF)"

155

Vilka rörelserubbningar kan ffa ge kognitiv svikt?

Demens med Lewykroppar (DLB): tidig kognitiv svikt som (1) fluktuerar, (2) ger hallucinationer, (3) spontant parkinsonism. Även ortostatism/fallrisk, överkännslighet för neuroepileptika (!), vanföreställningar

Parkinsons sjukdom: sen kognitiv svikt

156

Vanligaste formen av parkinsonism bland geriatriker?

Läkemedelsinducerad parkinsonism: relativt snabbt påkommen symmetrisk parkinsonism med inkomplett symtombild

Noggrann läkemedelsanamnes (>6 mån tillbaka): Neuroleptika, medel mot illamående m fl.

157

Vad kännetecknar Vaskulär Parkinsonism?

"""Parkinsonism som drabbar nedre kroppshalvan""; initieringsproblem, magnetiska fötter, bredspårig gång, små steg
CT/MR visar lesioner i vit substans periventrikulärt"

158

Vilka tre symtom kännetecknar normaltryckshydrocefalus?

1. Gångsvårigheter
2. Demens (minnesrubbning)
3. Inkontinens

159

Hur behandlas NPH?

Operera en shunt in i skallen för att lätta på trycket
Testa ev med LP för att se om det förbättrar symtomen (Tapp test)

160

Vad karakteriserar dystonier?

Patologiskt bibehållna muskelkontrakteriner --> vridning/tremorliknande repetitiv rörelse eller onormal hållning. 4 vanliga FOKALA dystonier:
1. Cervikal dystoni (torticollis): huvud roterar åt ena sidan/ner/bak eller kombination av dessa.
2. Blepharopasm: funktionell blindhet pga snabb blinkning eller stängning av ögonlock
3. Hemifacial spasm: spasm i ena sidan av ansiktet
4. Skrivkramp

161

3 typer av essentiell tremor baserat på etiologi?

Sporadisk tremor
Senil tremor (sporadisk i hög ålder)
Familjär tremor (ärftlig)

162

Vanlig huskur för essentiell tremor? Vad bör ges som behandling?

Alkohol!

Behandla istället med: b-block (propranolol, inte metoprolol), Gabapentin, Primidone, Deep brain stimulation

163

Vad karakteriserar restless legs syndrome (RLS)?

1. Obehag i ben/arm
2 Rastlöshet och omotiverade rörelser i arm/ben för att minska obehaget
3 Symtomen ökar vid stillhet, och minskar vid rörelse
4 Ökande symtom under kväll och natt

164

Sekundärar orsaker till RLS?

Anemi/Järnbrist/Porfyri
Diabetes mellitus
Amyloidos
Polyneuropati
Parkinsons sjukdom
Prostatit
Låg testosteron
Hudsjukdomar (pruitus)

165

Behandling av RLS?

Farmakologisk behandling endast vid svåra symtom. Ta då tabletter tn:
Förstahandsval: ropinirol och pramipexol( Dopaminagonister, endast dessa har indikationen RLS), Madopark (L-DOPA)
Andrahandsval: Andra DA-agonister, Opioider
Tredjehandsval: Bensodiazepiner, Antiepileptika

166

Patient med misstänkt intrakraniell expansiv process, CT eller LP först?

DT skalle: bör utföras vid framför allt misstanke om fokal, intrakraniell, expansiv process. I dessa fall ska antibiotikabehandling inledas omedelbart, dvs innan patienten genomgått DT skalle.

167

Om patient som har hypotermi, eller tar lkm (muskelrelaxantia, narkosmedel) behöver dödsförklaras, vad görs?

Klassisk undersökning för dödsförklaring räcker inte. Angiografi av aorta ascendens för att påvisa noll perfusion av hjärnan.

168

Hur yttrar sig ett fokal epileptiskt anfall?

1. Startar i ena hjärnhalvan (begränsat nätverk eller hela hemisfären)
2. Symtom relaterat till lokalisation: somatotop spridning (tex ansikte --> arm/hand --> ben)
3. Kan påverka medvetande beroende på spridning; med eller utan automatismer (associerade motoriska symtom)
4. Utan medvetandepåverkan kan den utsatta beskiva tex motoriska/sensoriska/autonoma/hallucinogena/psykiska symtom
5. Spridning till andra hjärnhalvan --> bilateral tonisk kloniskt anfall

169

Generaiserade anfall?

1. Hela cortex påverkas (start i bilaterala nätverk --> hela hjärnan)
2. Alltid medvetandeåverkan
3. EEG visa bilateral synkron aktivitet
4. Myoklonier, Absenser, Toniska, Kloniska, Tonisk-Kloniska, Atoniska

170

Hur beskriver man epilepsi i journalen?

"Beskriv för epileptiska klassifikationen och sedan anfallsklassifikationen: tex ""strukturell epilepsi med fokala anfal utan medvetandepåverkan"""

171

Skillnad delirium och koma?

Koma är sänkt vakenhet - styrs av formatio retikularis i hjärnstammen
Dilirium är sänkt medvetandeinnehåll (dvs konfusion) - styrs av kortex och subkortikala regioner

172

Hur ska man strukturera handläggningen av en patient i koma med minnesramsor?

Tid är värdefullt så jobba strukturerat!
1. ABC - Håll patienten vid liv
2. D: VAPÖR - Nervstatus för att hitta ev strukturell orsak till koman.
3. E: Somatiskt status (puls, bp redan klar) leta resten; hud (stickmärken), mun (tungbett, doft), lymfkörtlar, buk.
4. MATAS - Anamnes
5. Prover
6. HUSK MIDAS - Etiologi

173

3 sätt att fria luftväg?

Haklyft, kantarell i näsan, svalgtub i munnen

174

Vad letar man efter vid Breathing (ABC)?

Inspektera andningsmönster, andningsfrekvens (12-20), andningsljud, saturation (>95%), ev 10l syrgas, ev ventilering med blåsa

175

Vad letar man efter vid Circulation (ABC)?

Kontrollera puls, blodtryck, perfier färg/temp (klä av!), EKG
(ssk sätter fri venväg, ringer etc)

176

Vad står VAPÖR för?

V: Vakenhet, RLS/GCS
A: Andningsmönster: Hyperventilering, Cheyne-Stokes etc.
P: Pupiller: Likstora/reagerande (metabol orsak), olikastora/ickereagerande (strukturell orsak)
Ö: Ögonmotorik: Konjugerad (samma riktning), dyskonjugerad (olika riktning)
R: Rörlighet/Motorik/Babinski: ryckningar (Epilepsi), smärtstimulering, nackstyvhet (subarach, meningit), Babinski

177

Vad står MATAS för?

Mediciner, Allergier, Tidigare sjukdom, Aktuellt, Senaste måltid!

178

Viktigaste prover för akut koma?

Viktigt: P-Glukos (ta direkt kappillärt!)
Standard: Hb, CRP, Vita, Elektrolyter, Blödningstatus
Vitala organ: Tnt, Krea, Leverstatus
Intoxikationsprover
Blodgas: paO2, paCO2, laktat
EKG

179

HUSK MIDAS?

Medvetandesänkningsetiologier:
Herpesencefalit
Urosepsis
Status epileptikus
Korsakov syndrom

Meningit
Intox
Diabetes
Andningsinsufficiens
Stroke/Subarak

180

Vilken etiologisk orsak till koma ska utredas med CT?

Strukturella orsaker (2/3 av all koma är metabol och blank på CT)

181

2 misstänkta komaorsaker där CT angio är indicerat?

Sinustrombos eller hjärnstamsinfarkt

182

Vad är cremasterreflexen?

Testa lumbalfu ktion genom att röra vid ljumskregionen och då bör ipsilaterala pungkulan höja sig

183

Vad är det första man ska tänka på vid akut oculomotoriuspares i samband med huvudvärk?

Aneurism och möjlig subaraknoidalblödning

184

Patient med unilateral mydriasis och ptos inkommer på vårdcentral pga akut huvudvärk som gick över för några dagar sen. Vad göra?

"""Möjlig warning bleed"" fr aneurism i bakre kommunikanten 》oculomotoriuspares och stor risk för ännu en blödningsepisod med massiv subaraknoidalblödning. Akutremiss!"

185

Hur ska du under status undersöka en patient med trauma och misstänkt skallfraktur?

Kolla bl.a i öronen efter blod bakom trumhinnan = skallbasfraktur.

Även Battle's sign, Racoon eyes, Likvor ur näsan!

186

Hur utreder du en gammal subduralblödning hos en patient?

CT är inte 100% sensitivt efter 6h, så gör LP med spectrofotometri för oxihemoglobin (ökar först ) samt bilirubin (ökar sen).

187

Medvetslös patient med påverkat AT inkommer med feber och petechier. Misstänkt diagnos? Vad är det som är dödligt i akutskedet?

Meningocockmeningit. Risk för septisk chock!

188

Vad tyder Cheyne Stokes andning på för central påverkan?

SUPRATENTORIELL PÅVERKAN.
Diencephalons respiratoriska centra skadat 》överreaktion på pCO2 》mjuk övergång mellan hyperpne och apne.

189

Cheyne stokes andning vs andra andningsmönster?

Cheyne stokes tyder mer på påverkan av storhjärnan och intakt hjärnstam.

Hyperventilation, apneusis (direkt hyperventilation, ej gradvis ökning), ataktisk andning och apne tyder på hjärnstamspåverkan.

190

Vad talar stela medelvida ljusstela pupiller för?

Hög hjärnstamspåverkan

191

Pinpoint needle pupiller talar för...?

Pontine påverkan

192

Sammandragna tydligt ljusreagerande pupiller hos komatös patient tyder på...?

Metabol påverkan

193

Patient inkommer med huvudtrauma, ej medvetandepåverkad. Vilka statusfynd kan tyda på intrakraniell blödning?

Hematotympani (kollai öronen)
Påverkad pupillreaktion
Brillenhematom (racoon eyes)
Battles sign (blödning i masoideus bakom örat)
Likvorläckage ur näsan

194

Patient med huvudtrauma luktar alkohol inkommer till akuten och blir plötsligt väldigt omedgörlig och aggressiv. Anledning till detta och vad görs för att lugna patienten?

Lugna INTE patienten med benzo då detta kan orsaka andningsdepression. Ring narkos och intubera direkt.

195

Patient med påvisad intrakraniell blödning på väg till NK, vad kan göras på vägen?

Mannitol kan ges (med KAD insatt då urinblåsan annars kan spricka) + hyperventilering
(Ev tiamin med glukosberedskap - trauma leder dock oftast till hyperglykemi)

196

Vad kan nackstelhet hos en medvetslös patient bero på?

Meningit eller subarach

197

Hur skiljer man på en sensorisk och en cerebellär ataxi?

Be patienten blunda, i så fall borde den sensoriska ataxin bli värre då patienten inte länge kan kompensera med synen

198

Om en patient faller åt höger sida vid Rombergs prov, vilken sidas vestibularisorgan är då påverkat?

Vänster sidas vestibularis är nog skadad då den styr tonus på vänster sida som hindrar att vi faller till höger

199

Vad för symtom upplevs vid skada på centrala cerebellum (vermisatrofi)?

Axial ataxi, dvs bålinstabilitet. Vermisatrofi (pga alkoholöverkonsumption) ger ffa ataxi i båda benen

200

Vad orsakar vermisatrofi?

Alkoholöverkonsumtion

201

Hur yttrar sig cerebellär skada på ena hemisfärerna?

Ataxi i extremiteter ipsilateralt

202

Patient med plötslig in sjuknande av yrsel, ataxi och falltendens. CT visar hydrocephalus och … ?

Stroke i cerebellum (infarktecken). Hydrocephalus pga ödem.

203

Hur behandlas en expansiv infarkt i cerebellum?

Utrymning genom kraniotomi för att hindra akut inklämning av hjärnstammen som är väldigt exponerade vid infratentoriellt ödem.

Blödningar opereras alltid såhär, infarkter beror på storlek och expansivitet.

204

Vad beror det s.k Wallenbergsyndromet på?

PICA infarkt

205

Patienter med Wallenbergssyndromet har förutom skador på laterala medulla oblongata även skador på...

Cerebellum pga PICA

206

Patient med subakut debut av yrsel och ataxi med bilaterala symtom. Försämras skovvis och har då även synnedsättningar och bilaterala domningar i extremiteter. Diagnos?

MS med ffa cerebellär påverkan.

207

Vad är MSA och vilka typer finns det?

Multipel Systematrofi; finns en cerebellär typ MSA-C, och en Parkinsonistisk typ MSA-P

208

Vad har alkohol för inverkan på cerebellum?

Successiv atrofi av främre vermis (syns endast på MR) --> ataxi i benen med bred gång, bentremor.

209

Vad ska misstänkas om en patient med lungcancer, ovariecancer, bröstcancer eller Hodgekins lymfom får ataxi i bål och extremiteter samt dysartri?

Paramalign cerebellopati. En autoimmun effekt av cancern som drabbar cerebellum subakut --> degeneration.

Testa anti-yo, anti-tr och anti-hu

210

Patient med småcellig lungcaner utvecklar en tillsynes oförklarlig muskelsvaghet. Möjlig diagnos?

Lambert–Eaton myasthenic syndrome: antikroppar mot neuromuskulära proteiner, bl.a presynaptisk calciumkanaler 》svaghet i extremiteter (3.4 per million! Sällsynt)

211

Patient med nydiagnosticerad bronkiellt carcinom som även har massa andra neurologiska symtom. Vad beror dessa på?

Paraneoplastisk encefalomyelopati. Multifokal påverkan på hela CNS inkl ryggmärgen.

212

Hur manifersterar sig en hereditär cerebellopati?

Friedriechs ataxi: recessivt ärvd. ger utom cerebellär påverkan även påverkan på baksträngar och polyneuropati --> grav generaliserad ataxi med debut efter 20 års åldern.

Spinocerebellär ataxi (SCA1 1-8): dominant nedärvd ataxi

213

Yrsel på svenska är ett samlingsbegrepp för tre olika engelska termer. Vilka?

"Diffus yrsel = ""lightheaded""/""dizzy""

Nautisk yrsel (som på en båt) = ""nausea""

Totatorisk yrsel = ""vertigo"""

214

Skillnad mellan vestibulocephala och oculocephala reflexen?

Samma sak! Håller ögonen på plats vid huvudrörelse.

215

Vid balanspåverkan måste du alltid överväga vilka delar av nervsystemet som kan ligga bakom skadan. Vilka delar i PNS respektive CNS styr balansen?

CNS: (1) hjärnstamen (2) cerebellum

PNS: (1) vestibuli/båggångarna (2) Synen (3) Propriceptorer i nackleder

216

Vad är den vanigaste orsaken till perifer yrsel?

Perifer vestibulär yrsel: Yrsel pga dysfunktion i innerörsat/n vestibularis

217

Andra orsaker till perifer yrsel förrutom vestibulärt?

Receptordysfunktion i (1) synen, (2) cervikal yrsel, (3) polyneuropati

218

Vad innebär central yrsel?

Yrsel pga CNS påverkan; stroke, vertebralis/bassilaris insuff, psykogen yrsel

219

Handläggning av akut yrsel i 5 steg?

1. Vitala funktioner: A B C
UTRED CENTRAL YRSEL FÖRST (MER AKUT)
2. Nystagmus: mönster avgör om vestibulärt eller ej
3. Hjärnstamssymtom; motorisk, sensorisk störning, kranialnervspåverkan, medvetandegrad (metabol encephalopati) - central yrsel
4. Cerebellära symtom; rotatorisk yrsel, ataxi, falltendens, (nystagmus) - central yrsel
UTRED PERIFER YRSEL
5. Hörselpåverkan; tyder på perifer vestibulär yrsel
6. Lägespåverkan; ortostatism/hypotension/anemi, cerebellär lägeryrsel, perifer godartad - använd Dix-Hallpike+Impulstest+Headshake för att besluta HINTS

220

Hur benämns riktningen av nystagmus?

Efter riktiningen av sackadrörelsen!

221

Var är Dix Hallpike testet?

Snabbt lägga ner/resa upp en sittande patient med huvet vridet år varje håll. Om patienten blir yr och visar lägesändringsnystagmus är testet patologiskt (dock uttröttbart!) och specifikt för PERIFER YRSEL!

222

Hur utförs impulstestet?

Be patienten pixera synen och vrid huvudet 15-20 grader åt varje håll och vrid snabbt till mitten.
Ingen nystagmus ska uppkomma! Annars talar det Specifikt för Perifer vestibulär yrsel

223

Hur utförs headshake?

Skaka patientens huvud 30 ggr (2 hz). Om >3 nystagmus = Sensitiv för perifer vestibulär sjukdom.

OBS EJ SPECIFIKT. Kombinera helst med Dix-Hallpike men även med impulstest (svårare)

224

4 kännetecken av perifer yrsel?

1. Fixerad nystagmusriktning
2. Latens före yrsel börjar
3. Varar <1min
4. Habituering vid upprepad retning

225

4 kännetecken av central yrsel?

1. Varierbar nystagmusriktning
2. Ingen latens
3. Persisterande symtom (>1min)
4. Ingen hbituering vid upprepad retning

226

Vad är godartad lägesyrsel?

Kallad även kristallsjuka; lösa kalciumkarbonatkristaller i båggångarna --> Kortvarig yrselattack som framkallas vid lägesändring (uttöttbar).

Svårskiljd från cerebrovaskulär yrsel.

227

Vad är Epleys och Semonts manövrar?

"Behandling för kristallsjuka i postiora båggångarna. Patienten flyttas på ett sådant sätt så att kristallerna hamnar i utriculus genom ""common crus"" (där båggångarna möts och inte har ampuller)."

228

Ung patient med hjärnstamsishemi som plötsligt upplevt rotatorisk yrsel, illamående, kräkningar. Nystagmus ses och kalorisk retbarhet är minskad i detta öra (spolning med kallt/varmt vatten). Sannolik diagnos?

Vestibularisneurit. Pga bortfall i ena sidans vestibularisnerv.

229

Vad är Mb Menière?

Menières sjukdom är yrsel pga påverkan av innerörat och karakteriseras av episoder av yrsel, tinnitus och hörselnedsättning. Orsakas pga för mycket endolymfa i båggångarna som läcker ut och orsakar skada (hydrops).

230

Kronisk yrsel kan bero på väldigt många saker. Lista 6 olika orsaker till kronisk yrsel?

* Cervikogen yrsel: muskelspänningstillstånd påverkar nackmuskulaturens receptrorer.
* Spänningsyrsel: psykisk anspänning påverkar RAS och integrering av balans.
* Synfel: maculadegeneration, katarakt, brytningsfel.
* Polyneuropati: påverkan på sensoriska banor.
* Anemi: blödning, b12 brist, infektion
* Hjärtsjukdomar: aortastenos, arrytmier, blodtrycksfall

231

Huvudgrupper an läkemedel (5) för behandling av Parkinsons sjukdom?

1. L-dopa (Madopark, Sinemet, Stalevo)
2. Dopaminandagonister: Pramipexol, Ropinorol, Requip Depot, Neupro, Apomorfin/ApoGo (sprutas)
3. Enzymhämmare; MAO-B och COMT hämmare.
4. Antikolinergika
5. Glutamatantagonister

232

"Vad anses vara ""ung"" ""medelålders"" och ""äldre"" m.a.p behandling av Parkinsons sjukdom?"

Ung 40 år
Medelålders 60 år
Åldre 80 år

233

Hur behandlar man en ung patient med Parkinsons sjukdom vid föga, måttliga rep påtagliga symtom?

1. Föga symtom: Starta med MAO-B hämmare
2. Måttliga funktionshämmande symtom: Starta med dopaminantagonister, sämre effekt och fler biverkningar men senare uppkomst av hypokinesi
3. Vid påtagligt funktionhämmande symtom: Starta med L-Dopa (risk för dyskinesier pga plastisk hjärna)

234

Hur behandlar man en medelålderspatient med Parkinsons sjukdom vid föga, måttliga rep påtagliga symtom?

1. Föga symtom: Fysisk träning, anti-stress
2. Måttliga funktionshämmande symtom: Start med L-DOPA
3. Påtagligt funktionshämmande symtom: Start med dopaminantagonist

235

Hur behandlar man en Äldre patient med Parkinsons sjukdom?

Monoterapi med levodopa (agonister ger ödem eller öka benägenhet för btsänkningsom, farligt för geriatriska patienter med komorbiditeter).

Starta med 50 mg x 1 --> 100 mg x 4 med måttlig upptrappning.

236

Faser i Parkinsons sjukdom?

1. Presymtomatisk fas (7 år)
2. Tidig sjukdomsfas med ickemotoriska symtom: anosmi, förstoppning, psykiska symtom
3. Inledande sjukdomsfas med god behandlingseffekt
4. Komplikationsfas (5-10 år efter inledande sjukdom): dosglapp samt on-off hyperkinesi

237

Tidiga icke-motoriska symtom av Parkinsons sjukdom?

Anosmi, förstoppning, psykiska symtom

238

Vilka komplikationer kan en Parkinsonspatient uppleva sent efter sjukdomsdebut och behandling?

1. Dosglapp: <4 h behandlingeffekt.
2. OnOff symtom: fluktionationer i
- Motorik: hypokinesi <--> hyperkinesi
- Frontala kretslopp: omdömesförlust, mani
- Limbiska kretslopp: oro, nedstämdhet <--> upprymdhet, illusioner

239

Hur behandlas dosglapp vid Parkinsons sjukdom?

Dosglapp: Progressiv förlust av dopaminterminaler --> minskad dopamininlagring och sämre doseffekt. Om <4 h har patienten dosglapp.
--> Lösning: Dosfraktionering, ge fler och lägre doser för jämnare DA-utsläpp.
Om inget av detta hjälper kan funktionell neurokirurgi med djupelektrodstimulering övervägas.

240

Hur behandlas on-off symtom vid Parkinsons sjukdom?

"Hyperfraktionerad dosering: omfördela doseringen till varanan timme.
- Vid uttalade motoriska problem kan ""räddningsmedicin"" i form av apomorfin ges.
- Om kognitiva symtom förekommer ska antikolinerg medicinering samt andra mediciner minskas.
Om inget av detta hjälper kan funktionell neurokirurgi med djupelektrodstimulering övervägas."

241

Vad är skillnaden mellan att stimulera Thalamus kontra Nc subthalamicus vid djupelektrodstimulering?

Indikation för Thalamus: Tremordominant välbehandlad Parkinsons med föga andra symtom --> 70-90% reduktion!

Indikation för nc subthalamicus: komplikationsfas med onoff symtom, över 2000 mg L-DOPA per dygn --> jämnare rörlighet, minskad fluktuation med 50% förbättring i off fas.

242

En viktig absolut kontraindikation för DBS?

Pacemaker (vissa typer), (även demens/uttalad hjärnatrofi om nc subthalamicus ska stimuleras).

243

Apomorfinbiverkningar?

Hög risk för psykiska biverkningar (20% psykotiska symtom). Tilläg med neuroleptika behövs.

244

"Var kommer ""smärtan"" från vid huvudvärk?"

Dura mater! Hjärnan i sig har inga smärtreceptorer. Inflammation, expansion, kärldragning irriterar duran --> huvudvärk.
Supratentoriella duran innereras av n. V (trigeminus, ökar kortikalt blodflöde) och inratentoriella av n IX, X, C1-C3.

245

Vad karakteriserar migrän map längd, frekvens och övrigt?

1. Attacker som vara i timmar/dygn
2. Veckovis/månadsvis/årligen
3. Halvsidig med sidoskiften
4. Ibland aura före

246

Vad karakteriserar Hortons huvudvärk map längd, frekvens och övrigt?

"1. Attacker som varar i minuter/timmar
2. Flera gånger per dygn även NATT i perioder/""Clusters"" (cirkadiansk och circannualt mönster)
3. Runt ögat (""kniv bakom ögat"")
4. Alkohol och nitro kan utlösa"

247

Vad karakteriserar trigeminusneuralgi map längd, frekvens och övrigt?

1. Ensidiga stick i ansiktet som vara i sekunder/minuter
2. Flera gånger dagligen i perioder
3. Har triggerpunkter i ansiktet (beröring, tryck, kyla, värme)
4. Kan ha kvarvarande molvärk och förändrad sensibilitet

248

Vad karakteriserar spänningshuvudvärk map längd, frekvens och övrigt?

"1. Huvudvärk nästan dagligen som kan vara i timmar/dagar/1vecka
2. Oftast dubbelsidig symmetrisk ""trång mössa""
3. Episodisk (20 attacker/år) eller kronisk (15 attacker/mån)
4. Pulserande värk, ingen illamående som vid migrän"

249

Vad karakteriserar temporalisarterit map längd, frekvens och övrigt?

1. Ytlig, pulserande, brännande huvudvärk vid ena/båda tinningarna nästan dagigen som är kontinuerlig/intermittent
2. Ömma tinningsben
3. Drabbar äldre (50+), käk-claudicatio, synpåverkan, kan orsaka polymyalgia rheumatica (generell muskelvärk, subfebrilitet, avmagring, trötthet)

250

Vad ska man tänka om patienten har huvudvärk vid uppvaknande?

Antingen (1) spänningshuvudvärk pga spänning i tuggmuskler eller (2) Läkemedelsutlöst huvudvärk.

251

Patofysiologin bakom migrän?

Neurovaskulär! Dilation/aseptisk inflammation av infrakraniella kärl --> huvuvärk

252

Hur vanligt är det med aura innan migrän och vad finns det för typer av aura?

15-20%
1. Flimmerskotom (vanligast)
2. Paresterier i ena kroppshalvan (fingrar --> proximalt)
3. Afasi
4. Sällsynt: Migrän med hjärnstamsaura (tidigare basilarismigrän); yrsel/dysartri, ataxi, + occipital hv
Finns även aura utan huvudvärk.

253

3 differentialdiagnoser som man alltid ska ha med sig vid fokalneurologiska symtom?

1. TIA/Stroke
2. Epilepsi
3. Migrän

254

Hur skilljer sig migrän från TIA och epilepsi map neurologiska symtom

1. Migrän debuterar progressivt med långsam utveckling, inte plötsligt som vid TIA/Epilepsi
2. Migrän varar länge (30-60 min) jämfört med TIA (10-15 min) och epilepsi (1 min)
3. Olika symtom kommer efter varandra vid migrän, likt epilepsi, men inte TIA
4. Visuella symtom kan vara negativa eller positiva ofärgade, TIA ger endast negativa, epilepsi ger positiva färgade

255

Vilka drabbas mest av migrän med hjärnstamsaura och vad finns för differentialdiagnoser (4)?

"Yngre kvinnor med ""vanlig"" migrän i botten. Diff:
1. Menieres sjukdom: hörselnedsättning pga endolymfatisk hydrops i båggångarna
2. TIA
3. Epilepsi
4. Vestibulär migrän: yrsel utan hörselnedsättning"

256

4 triggande faktorer för migrän?

1. Vissa födoämnen
2. Hypoglykemi
3. Starkt ljud
4. Hormonella svängningar (P-piller, menstruation)

257

Behandlingstrappa vid migränanfall?

1. Undvik utlösnade faktorer, vila/sömn/mörker/tystnad
2. Paracetamol, ASA (NSAID)
3. Triptaner (huvudvärksmedicin) - Sumatriptan
(dihydro)ergotamin (vasokonstriktor)
4. Lägg till Metoklopramid (Primperan, DA antagonist/antiemetika)i värsta fall

258

Profylaktisk behandling vid migrän?

1. Propranolol/Metoprolol (Betablockerare)
2. Pizotifen (Sandomigran,, licens)/Topiramat (antikonvulsiv/antileptika, andrahand pga biverkningar tex viktnedgång)
3. Amitriptylin (tricyklisk antidepressin)

259

Hur behandlas mensrelaterad migrän profylaktiskt?

Naproxen alt östrogenplåster före/efter mens

260

Vilka associerade symtom har Hortons huvudvärk?

"Ensidig ""kniv bakom ögat"" med ipsilateral:
- Nästäppa/Näsdropp
- Tårflöde
- Vidgad temporalisartär
- Ptos/Mios (Likt Horners syndrom)
- Röd sclera"

261

Akutbehandling av Hortons huvudvärk?

1. Sumatriptan subkutant ev med 6-7 lit syrgas (effekt hos nästan alla patienter)
2. Ergotamin tabl
3. Sumatriptan/Zolmitriptan/Lidocain nässpray
4. Somatostatin iv alt Verapamil iv i betydligt högre doser än vid hjärtsjukdom

262

Patient med värk bakom ena ögat, försämras vid anstränging. Vilken typ av huvudvärk misstänker du i första hand?

Migrän (Hortons pat brukar vara rastlösa)

263

Patient med värk bakom ena ögat, patienten sitter uppe och går rastlöst runt. Vilken typ av huvudvärk misstänker du i första hand?

Hortons huvudvärk (Migrän kan också ha ögonsmärta med pat vill oftast ligga still i mörkt rum)

264

Stressrelaterad huvudvärk som upkommer direkt vid stress med samtidig spänningsyrsel, sannolikt…?

Spänningshuvudvärk

265

Stressrelaterad huvudvärk som upkommer efter stress, sannolikt…?

Migrän

266

Bettfysiologisk spänningshuvudvärk karakteristika?

Oftast symtom vid uppvaknande:
1. Lockkännsla/sus i örat
2. Oförmåga att gapa 3 tvärfingrar
3. Asymmetriskt bett (hypertrofisk muskulatur, nedslipade tänder)
4. Palpationsöm käk

267

Hur behandar man bettfysiologisk spänningshuvudvärk?

Bettslipning, bettskena till natten, sjukgymnastik

268

Vad är en viktig diffdiagnos till stänninghuvudvärk?

Tumörhuvudvärk. Var frikostig med CT!

269

Vilken del av ansiktet brukar påverkas av trigeminuneuralgi?

3e grenen (mandubularis) som innerverar käken

270

Vilken patientgrupp har risk för tidigare insjuknande i trigeminusneuralgi?

MS patienter samt kvinnor (2:1)

271

Skillnad mellan idiopatisk och symtomatisk trigeminusneuralgi?

Idiopatisk: kärlslynga i hjärnstammen som trycker mot trigeminusroten och skapar synapser mellan beröringsfibrer och smärtfibrer --> sänkt smärttröskel i centrala smärtneuronet

Symtomatisk: tumör/process/MS plack i hjärnstammen som påverkar n V

272

Vilka läkemedel kan ge läkemedelsassocierad huvudvärk?

Analgetika: Salicylsyra, paracetamol, NSAID, Kodein
Ergotamin
Koffein
Triptan

273

Hud yttrar sig triptanorsakad huvudvärk?

Migränliknande symtom vid uppvaknande, kan även öka på en äkta mgrän.
Triptanter orsakar lättare huvudvärk jämfört med ergotaminer/analgetika.

274

Hur yttrar sig ergotamin/analgetikahuvudvärk?

Spänninghuvudvärkliknande symtom vid uppvaknande.
Även trötthet, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem.

275

Hur behandlar man läkemedelsorsakad huvudvärk och vad är prognosen?

Abrupt utsättande av läkemedel. Prognos: 2/3 patienter återgår till ursprungligt huvudvärksmönster trots utsättande!

276

Vilken åldersgrupp drabbas av temporalisarterit?

Över 50 år. Oftast 60+.

277

Hur utreder man en patient med temporalisarterit?

Palpera temporalis, ta SR, CRP, ev biopsi av temporalisartär

278

Patiente med tinningsmärta, skalpsmärta, tuggclaudicatio och övergående synförsämring. Vad ska du misstänka och vad ska du göra?

Temporalis arterit! Behandla direkt även om diagnos inte är färdigställd då patienten riskerar att bli blind! 60 mg prednisolon!

279

Behandling av temporalisarterit?

60 mg Prednisolon, ska svara inom 1 dygn med klinisk förbättring + CRP/SR sänkning. Sänk därefter dosen till 5-10 mg dagligen i minst 1 år som recidivprofylax.

280

Vilken sjukdom associeras temporalisarterit med?

Polymyalgia reumatica. Misstänk vid allmänsymtom i samband med temporalisarteritsymtom (huvudvärk, tilfällig synpåverkan)

281

En undersökning som alltid ska göras vid huvudvärk är ögonbottenundersökning. Varför?

Staspappill + huvudvärk hos ung överviktig kvinna kan tyda på Idiopatisk Intrakraniell Hypertension (Pseudotumör cerebri).
Kan även tyda på sinustrombos!

10-15% får betående synpåverkan om inte diamox/shuntbehandling ges! CT/MR är oftast ua hos dessa patienter, diagnos ställs med LP med tryckmätning.

282

Vad ska man tänka på vid posttraumatisk huvudvärk?

Commotiofas där pat kommer uppleva huvudvärk och yrsel/illamående i upp till 1v pga mekanisk skada. Postcomotionell fas med flera andra symtom kan vara upp till 1 år! - informera patienten.
Aktivitet viktig för att unvika bestående symtom.

283

Patient med huvudvärk 5 dagar efter LP. Vad har hänt?

Postpunktionell huvudvärk pga dragning i skallbaskärl. Vila i liggande så försvinner symtom inom 1v.

284

Målet är att inte göra Ct skalle på huvudvärkspatienter om inte vilka 7 varningssignaler uppvisas?

CT skall göras vid:
- Epileptiskt anfall
- Stasspapill
- Supratentoriella symtom (pares, parestesi, pupillpåverkan, påverkad ögonmotorik)
- Personlighetsförändring
- Kräkningar eller medvetslöshet i samband med huvudvärk
- Ökad värk vid anstänging
- Migrän som inte siftar sida (kan vara ateriovenöst!)

285

Nydebuterad huvudvärk som ökar dagligen, kombinerad med kräkningar/synnedsättning/neurlogiska bortfallssymtom. Staspapill ses. Patienter tar P-piller. Vilka 2 diagnoser ska primärt misstänkas?

Sinustrombos (alla har hast p piller i lund) eller benign intrakraniell hpertension.

286

Urakut debut av huvudvärk i samband med hosta/krystning/sexuell aktivitet utan prodromala symtom. Patient upplever även nackstyvhet, ljuskännslighet och illamående. Misstänk?

Subarach! CT har 100% sensitiviter inom 6h. Om <6h sen debut, gör LP efter 12h och pat stannar för observation.

287

Vilka symtom hindrar en misstänkt subarch från att skickas hem vid blank Ct inom 6h?

Allt som tyder på annan möjlig etiologi till huvudvärk!
- Nackstelhet
- Anamnes på avsvimmning
- Fokalneurologiska symtom

288

När ska huvudvärksutredning kompletteras med MR?

Vid misstanke om process i sella eller skallbasen/bakre skallgropen:
- Bakre aneurism
- Sinustrombosmisstanke trots blank CT
- Carotisdissektion
- Vertebralisdissektion
- Hypofystumör (MR cella)

289

Myastenia gravis patienter kan operera bort … för att lindra och minska risk för malignitet.

Tymus

290

ALS symtom?

Nedre skada: Atrofi, Kontinuerliga fascikulationer
Övre skada: positiv Babinski, reflexstegring

291

Vilken bana/vilka banor korsar uppe i medulla oblongata?

Kortikospinala banan (motorik) och Dorsalkolumnen (Vibration och propriception)

292

Vilken bana/vilka banor korsar på segmentell nivå?

Spinothalama banan (smärta temperatur)

293

Vanligaste motorneuronsjukdomarna?

ALS (65%) - drabbar övre och nedre mn
PMA: Progressiv Muskelatrofi (10%) - drabbar nedre mn
PBP: Progressiv bulbär pares (<10%) - drabbar nedre mn
Primär lateralskleros (<10%) - drabbar övre mn

294

Talar en hemipares för central eller perifer påverkan?

Central

295

Hur utreder man en Myosit?

EMG
s-CK, s/u-Myoglobin
Muskelbiopsi (helst från en engagerad muskelgrupp)
Ev MR

296

Vad är hematotympanon och vad kan det tyda på?

Blod bakom trumhinnan. Tyder på skallbasfraktur.

297

Vad är racoon eyes och vad tyder det på?

Mörkt under ögonen. Tyder på skallbasfraktur.

298

Vilka två diagnoser ska misstänkas vid akut påkommen mydriasis med ptos?

Ockulomotoriuspares. 2 valigaste akute etiologier: bakre kommunikantaneurism alt vaskulär lesion (tex ödem fr subarach)

299

Patient med misstänkt subarach, oklar debuttid. CT blank. Vad ska göras?

LP med spektofotometri av oxyhemoglobin samt billirubin.
Oxyhemoglobin kan påvisas 3-4 timmar efter blödning.
Bilirubin efter 10 timmar och kvarstår i 2-3 veckor!

300

Man, 67, DM, huvudvärk som gick över för några dagar sen, nu åter mycket kraftigare huvudvärk samt ockulomotoriuspares. Vad ska man misstänka?

"Subarach! Första huvudvärksepisoden var ett ""warning bleed"" från aneurismen. Dessa sker i 20-30% av fallen och tyder på risk för mycket kraftigare blödning senare."

301

Vad tyder nackstelhet på?

Meningeal retning

302

Vad ska misstänkas i FÖRSTA HAND vid kraftig huvudvärk + nackstelhet?

Subarach tillsm otsatsen är bevisad. Meningeal retning pga ödem ger nackstelhet.

303

Vad är viktigt i handledning av patienter med misstänkt temporalisarterit med symtom innan diagnosen är ställd?

Behandling ska sättas in direkt för att undvika att patienten blir blind!!! Glöm inte osteoporosprofylax då patienten sannolikt får behandling i minst 6 månader.

304

Man, 35, gastroenterit 2v sen, 2d sen domning i tår, 1d sen domning i fötter, idag gångsvårigheter, minskad sensibilitet för beröring, svaga reflexer, ingen babinski. Misstänk?

Guillan Barré. Snabb progression tyder på detta och skiljer Guillan Barré från andra polyneuropatier.

305

Vad registrerar EMG?

Aktivitet i muskelfibrer. Dvs sk motorenheter. Berättar om skadan är myogen eller neurogen!

306

EMG visar minskad amplitud på motorenhetspotentialer. Vilken typ av skada har inträffat?

Myopati; minskad antal muskelfibrer i motorenheten.

307

EMG visar ökad amplitud på motorenhetspotentialer. Vilken typ av skada har inträffat?

"Neurogen skada. Överlevanda axon innerverar denerverade muskelfibrer via ""sprouting"" och dessa motorenheter blir därmed större."

308

Summationemönstret på EMG (alla motoriska enheters aktivering) visar ett glest mönster. Vad tyder detta på för skada?

Minskad antal enheter och därmed glesare totalaktivering: Neurogen skada. Kan även bero på bristande central aktivering (patienten tar inte i, alt övre motorneuronsjkd)

309

Hur ser summationemönstret på EMG (alla motoriska enheters aktivering) ut vid myogen skada?

"Fortfarande tätt då inte motoriska enheter har förlorats. Dock är amplituden ökad pga ""större"" motoriska enheter efter sprouting."

310

Vad gör man vid ENeG?

Elektoneurografi mäter nervledningshastigheten, oftast som komplement till EMG.
- Motorisk ENeG: stimulera latens till kontraktion från två punkter på nerven --> nervledningshastighet i terminala avsnitt samt proximalt mha sk F-respons pga antedrom impuls som, via framhornscellen, ger ortodrom impuls och kontraktion.
- Sensorisk ENeG: Stimulering av nervens hudområde med mätning utanför nervstammen --> ledningsförmåga längs nerven.

311

Vad tyder generellt minskad ledningshastighet från ENeG på?

Polyneuropati

312

Vad tyder lokal förlångsammad ledningshastighet från ENeG på?

Kompression av perifer nerv, tex carpaltnnel.

313

Vad är skillnaden mellan demyeliniserande neuropatier och axonala neuropatier på ENeG?

Demyeliniserande: minskad nervledningshastighet
Axonal: normal nervledningshastighet då de kvarvarande neuronen är normala. Dock är Amplituden minskad!

314

Hur utreder man en misstänkt polyneuropati?

Elektroneurografi (direkt och uppföljning 1v efter)
Testa ortostatism och R-R intervall på EKG (autonom dysfunktion)

315

Vad tyder proteinstegring i likvor på?

Elevated CSF protein is seen in:
- infections
- intracranial hemorrhages
- multiple sclerosis
- Guillain Barré syndrome
- malignancies,
- medication use
- certain endocrine abnormalities
- inflammatory conditions
Protein concentration is falsely elevated by the presence of RBCs in a traumatic tap situation

316

Vilka två sorters MS finns det?

Skovvis MS och Primär progressiv MS

317

MS patienter kan få s.k pseudoskov, vad är detta?

Skovsymtom efter påfrestning i form av t.ex infektion.

318

Vad är anisocori?

Olik storlek på pupillerna

319

När pupillstorleken skilljer sig mellan ögonen, hur vet man vilken som är patologisk?

Släck ljuset! Om skillnaden ökar (dvs miotiska ögat inte dilaterar lika mycket som mydrotiska) så är det miotiska ögat sjukt.
Om skillnaden minskar (dvs det miotiska ögat dilaterar och inte det mydrotiska) så är ögat med mydriasis sjukt.

320

Patient som inte kan adducera vid blick åt höger + nystagmus i det abducerande ögat. Diagnos?

Internukleär oftalmoplegi som oftast ses hos MS patienter.

321

Hur påverkar central pares tonus?

Spasticitet

322

Vad tyder cirkumduktion av benen vid gång på?

Cspacticitet och central påverkan.

323

Hur stor är risken för en patient med TIA att drabbas av stroke 3 månader efter anfallet?

17%, därför viktigt att behandla TIA inom 1 dygn --> riskminskning till 3.4%!

324

Hur behandlar man en TIA patient profylaktiskt mot stroke?

ASA+klopridogrel första 3 månaderna
efter detta: klopridogrel (studier visar att det räcker)

325

Vad görs när en patient med ischemisk stroke har högt blodtryck?

Ingenting! Tolerera högt bt 1-2v

326

Vilken typ av ödem upkommer oftast efter stroke (infarkt/blödning)?

Cytotoxiskt ödem (pga dysfunktion av jonkanaler): alltså kan denna typ av ödem inte motverkas av hyperventilering och mannitol. Behandla med kortison!

327

Hur vanligt är det med central smärta efter stroke?

CPSP (central post stroke pain) drabbar 5% av patienter med t.ex thalamusskada

328

Vilka 5 nivåer av cerebrala funktioner kan man testa för bortfall för att bedöma svårighetsgrad efter stroke?

1. Enkla funktioner (höj armen)
2. Sammansatta funktioner (höj armen och borsta förbi håret)
3. Högre cerebrala funktioner (vad känner du här? En penna)
4. Kognitiv funktion (vad används pennan till?)
5. Psykisk funktion (glädje, sorg osv)

329

Vad menas med storkärlssjukdom?

Oftast ateroskleros, men även dissektion (ofast pga trauma, men även tex Marfans syndrom)

330

Vad är vanligaste orsaken till carotisdissektion hos unga?

Trauma (orsakar >50% av alla dissektoner)

331

Hur kan en misstänkt carotisdissektion bekräftas?

Ultraljud hals eller med T1/T2 riktad MR

332

Vad är farligt med kiropraktorbehandling?

Risk för arteria vertebralis dissektion

333

Hur ska en carotisdissektion behandlas?

ASA (+ trombolys om inte kontraindicerat)

334

Två typer av hematom i hjärnan? Vad skiljer dem map lokal och behanding?

Lobära hematom (yttre): kopplad till tex amyloidos som orsakar angiopati. Antikoagulantiabehandling är kontraindicerat!
Djupa hematom (innre): kopplad till hypertoni. Antikoagulantiabehandling ok.

335

Risken och behandlingen vid cerebellär blödning/infarkt?

Operera direkt då de kan bli expansiva! Glöm inte kolla CT supratentoriellt för sekundär hydrocephalus.

336

CT brukar säga vara 100% sensitivt för subarach inom 6h OM… (2)

1. Bilden har bra upplösning
2. Undersökaren är skicklig och erfaren

337

Hur vanligt är det med s.k tysta infarkter?

1/4 av pat över 70-80 år har tysta infarkter som ser lågattenuerade ut på CT om de hunnit resorberas! Kan då misstas för stroke.

338

T2* sekvenser aka gradient EKO kan påvisa vilken typ av cerebral lesion?

Mikroblödningar

339

Ska en symtomatisk carotisdissektion med 65% ocklusion hos en 80 åring opereras?

JA! Symtomatiska dissektioner opereras så änge där inte finns kontraindikationer!
(ASYMTOMATISKA dissekioner opereras inte ifall pat är äldre än 75 år eller om ocklusionen är under 70%)

340

Kvinna, 75, hjärtsvikt, hypertoni, waranbehandlat FF. Insjuknar med vä hemipares, vä hemianestesi i ansiktet och vä neglekt. Vilka två etiologier ska du misstänka till hennes besvär?

Stroke! Pga (1) kardiell emboli eller (2) blödning

341

Kvinna, 75, hjärtsvikt, hypertoni, waranbehandlat FF. Insjuknar med vä hemipares, vä hemianestesi i ansiktet och vä neglekt. Du misstänkter stroke. Vad är det första och viktigaste provet man ska ta?

PK! Viktigt för att bedöma sannolikhet för blödning resp kardiell emboli!

342

Kvinna, 75, hjärtsvikt, hypertoni, waranbehandlat FF. Insjuknar med vä hemipares, vä hemianestesi i ansiktet och vä neglekt. Du misstänkter stroke och har beställt PK och andra labprover. Vilka utredningsmoment vill du utföra?

EKG (för att se om där finns FF) och CT (för att se om där finns blödningar)

343

Kvinna, 75, hjärtsvikt, hypertoni, waranbehandlat FF. Insjuknar med vä hemipares, vä hemianestesi i ansiktet och vä neglekt. Du misstänkter stroke och har beställt PK och andra labprover. EKG visade FF och CT visade supratentoriell blödning! Hur behandlar du?

PTP och Konakion för att reversera Waran (bekräfta med nytt PK)

344

Hur ska du handlägga inlagd patient med cerebral blödning map kontroller?

Kontrollera VAPÖR (RLS, pupiller, puls, BT, pares) var 30e min, möjligen ny CT ifall blödningen blir större

345

Man, 65, hypertoni, hyperkolesterolemi, CABG 2år sen, nu plötslig svaghet vä arm som varade 5-10 min och gick över. Inga sensorisk bortfall. Bedöm sannolikheten av följande diffdiagnoser, och vad ska göras?

1. Lakunär infarkt i capsula interna.
2. Supratentoriell infarkt i höger motorkortex
3. Hjärnstamsinfarkt
4. Nervinklämning

1. Lakunär infarkt i capsula interna: nah, krävs 2/3 symtom (armar, ben, ansikte), patient har bara 1.
2. Supratentoriell infarkt i höger motorkortex: möjligt om TIA
3. Hjärnstamsinfarkt: nah, för isolerade symtom
4. Nervinklämning: nah, brukar vara både sensorisk och motoriskt bortfall

346

Vad göra?

1. Lägg in patienten pga stroke risk! Behandla med ASA + klopridogrel för att minska risk
(om >3 veckor gått så har patienten överlevt sin ökade stroke-risk och kan gå hem med prophylax).
2. Utred orsak: Labbprover, CT, UL

347

Efter hur lång tid lönser det sig att lägga in en TIA?

Inom 2 veckor. Efter detta så har patienten ingen ökad stroke risk och kan skickas hem med prophylax och samt undersökas polykliniskt med CT/doppler inom 1v.

348

Patient med TIA för 1 månad sen. Hur handlägger du patienten?

Lägg inte in! Men ta EKG och labbprover, CT och doppler inom 1 vecka

349

Vad ska man tänka på vid vårdcentralskontroll av rullstollsbunden patient med hö sidig infarkt 3 mån sen?

4 saker:
1. Komplikatiober: trombos (rullstol), epilepsi, depression, sväljningssvårigheter, trycksår, kontrakturer (minskad ledgångrörlighet), kvarvarande KAD
2. Kontrollera riskfaktorer: BT, EKG, kolesterol
3. Optimera profylax: BT-sänkande, statiner, trombocythämmare
4. Optimera rehab

350

Tumörer i CNS. Finns primära/sekundära samt solitära/spridda. Vilka typer finns det i detta spekta (vila tumörer är vanligast)?

Vanligast ar spridda sekundara (metastaser av lung/bröst/malignt melanom/colon/njurcancer)

Näst vanligast ar spridda primara (astrocytom, lymfom)

Sen har vi solitära primära (meningiom, hypofysadenom, kranipharyngeon, acusticusneurinom/schwannom, pinealom, pilocytärt juvenilt astrocytom, DNET)

351

Snabbt progredierande parapares. Vad göra?


Akut medullär kompression vid ryggsmärta.
Gör MR rygg akut, åtgärd måste ske inom 24t)
CT rygg vardelost, kotmetastaser ses i varsta fall

352

Snabbt progredierande synnedsättning. Vad göra?

Kan vara hypofystumör, snabb CT

353

Epilepsipatient som visat sig ha expansivitet i höger frontallob med omgivande ödem. Patienten är postiktal. Vad göra nu?

Kortison!livsräddande för att krypa tumören i akutskedet! (8-16 mg po/iv)

Profylax mot ep (Karbamazepin, levetiracetam)

Kontroll av vakenhet och fokalneuologi 1 gång per timme (be sköerskan VÄCKA patienten)
--> hotande inklämning =nk kontakt.

354

Vanligaste godartade hjärntumören?

Meningiom. Extirpation. Men kan vara besvärliga om de växer i skallbasen ch infiltrerar kranialnerver.

355

Hur ser symtombilden ut vid Vestibularisneurit?

1. Akut påkommen rotatorisk yrsel.
2. Allmänpåverkad patient m kräkningar
3. Utan hörselnedsättning, utan tinnitus, utan neurologiska bortfallssymtom.
4. Lägesoberoende yrsel, men kan förvärras vid huvudrörelse --> patient ligger helst stilla på friska sidan.
5. Spontantnystagmus (horisontell/roterande), minskar vid blickfixering.
6. Positiv impulstest.

356

39 årig kvinna, akut yrsel, kräkt, legat utan hjälp, huvudvärk, vä sida. Du är AT läkare. Hur handlägger du först?

ABC: Kranialnervstatus + Öronstatus

357

39 årig kvinna, akut yrsel, kräkt, legat utan hjälp, huvudvärk, vä sida. Du är AT läkare. Hur handlägger du först?

1. ABCDE, säkra vitalparametrar.

2. Anamnes
O: Akut?
P: Vad förvärrar/förbättrar?
Q: Gungange? Rotatorisk? - spelar egentligen ingen roll för att skilja otogen/neurologisk yrsel
R: (Huvudvärk karaktär)
S: (Symtoms): Övergående neurologiska symtom? Hörsel? Syn? Illamående? Medvetslöshet? Nackstelhet?
T: Återkommande?

MAPHLES: Läkemedel?

3. HINTS:
Hallpike, (head)
Impulse (uteslut PICA, står för 90% av skador),
Nystagmus,
Skew (tortinal skew, håll över ena ögat, plocka bort och leta efter vertikalsaccad! (nystagmus och skew fångar upp 10% av lesionerna))

HINTS överlägset neurologisk status och MR!
(CT har låg hit-rate och bara fördröjer utredningen)

358

Hur ska du tänka differentialdiagnostiskt vid yrsel?

Cirkulatoriska systemet
CNS
Sensoriska systemen (Öron, ögon, proprioception)
Muskuloskeletala systemen
Iatrogen (Läkemedel, Intox)
Metabolt (diabetes, b12 brist, hypoglycemi hos unga tjejer)
Kognitiva funktionen
(GI och urinvägssystemen)

1. Migrän
2. Vestibularisneurit
3. Menierres sjukdom: hörselpåverkan per definition, tinnitus (endast tidig menierre), yrselepisod 20m-12t
4. Cerebellum/hjärnstam: tumörer (inte akut), infarkt, blödning
5. Kristallsjuka (BPPV)
6. Labyrintit: Om trumhinna påverkad, hörselpåverkan
7. Schwanom (blödning kan ge akut påkommen yrsel): Hörselpåverkan?
8. Cirkulation: EKG ua, BT/puls, ålder, kön
9. Ortostatism: ska inte vara yr liggande med nomalt bt
10. Intox: anamnes, intoxprover, läkemedel?
11. Meningit/Encephlit (Borreila, Herpes): Feber? Nackstelhet? Immunsupprimerad? Sommarstuga?
12. Diabetes: Medvetandepåverkan?
13. Trauma: anamnes
14. Migrän, Vestibulatismigrän,
15. Cerebellär infarkt/blödning
16. Akut vestibulär yrsel: Yrsel, illamående, kräkning: akut vestibulär nedsättning (labyrintit) alt bakre skallgropspåverkan.

359

39 årig kvinna, akut yrsel, kräkt, legat utan hjälp, huvudvärk, vä sida. EKG, trumhinna, intoxprover, ua. Ingen nackstelhet, ingen hörselnedsättning, ingen tinnitus, spontannystagmus åt alla riktningar. Ska patienten läggas in?

Ja! Lägg in alla spontannystagmus (nystagmus utan provikation).

360

3 typer av nystagmus?

Spontan: Finns utan provokation (möjligen behövs Frenzels glasögon)
Blickriktning:
Lägesnystagmus:

361

DIX hallpike är specifik för…?

BPPV

362

Headshake positiv tyder på att det finns…

En sidoskillnad i VOR.

363

Impulstest visar…?

*Nedsatt* VOR på sidan som testas

364

Yrsel + otit = ?

Labyrintit. Lägg in! Kan orsaka en meningit!

365

Akut status vid yrsel?

RLS, BT/puls/Cor/Pulm, Nackstelhet, Rörlighet/sensibilitet i extremiteter/ansikte/finger näs, Nystagmus

366

Spontannystamus tyder på skada i … eller …?q

Vestibulärt eller CNS (undantag kongenitalnystagmus)

367

4 sensoriska system som styr postural kontroll?

Vision, Vestibularis, Proptioception, sensibilitet --> CNS --> motorik

368

Lkm som ör ototoxiska?

Antibiotika, cytostatika, vissa psykofarmaka

369

Minutånga yrselattack är nästan alltid…

Migrän

370

6 fårgor til den akut yra patienten? (för att utesluta 80% av diffdiagnoser)

1. Yr nu? (Status specifikt)
2. Ont nånstans? (Yrsel + ont = malignt)
3. Yr när du vänder dig i sängen (BPPV)
4. Yr när du går och står (postural fobisk yrsel)
5. Hör du sämre? (Menniere, schanom, labyrintit, cholesteatom)
6. Har du migrän?

371

Finger näs/diadocho testar vilken del av lilhjärnan?

Laterala delen av lillhjärnan

372

Fysiologisk blickrikntningsnystagmus?

Nystagmus när man kollar mer än 30 grader ut (UTAN att fixera!), testa inte nystagmus över 30 grader (en arms avstånd, finger ut till dina öron)

373

Minska falskt negativa fynd vid ögonmotorikundersökning?

Använd 2 fingrar!

374

Vad kan ge nystagmus, utan strukturell skada?

Alkohol

375

Lokalstatus vid yrsel?

Stenocleido, nackmuskulatur ska palperas: uteslut nackmuskulaturorsakad yrsel.

376

Poor mans frenzel?

Lägg papper på pannan och tiita på sidan efter nystagmus (patienten kan inte fixera)

377

Impulstest. Hur ska man vrida på huvudet?

Utifrån mot mitten! Det hållet du vrider mot motsvarar den sidans VOR som du testar.

378

Skillnad yrsel pga vestibulärisneurit vs cerebellär infarkt map impulstest?

Cerebllär infart har normal impulstest (tex PICA infarkt, vestibularisdissektion) - obs, CT inte bra vid akut yrsel

379

AICA vs PICA stroke?

AICA stroke kan ge hörselnedsättning. Hörselnedsättning (enl rutinnervstatus/hummtest) med normal trumhinna talar för skada längre in (tex AICA infarkt)

380

Vanligaste orsaken till yrsel? När kommer yrseln då? Vilken undersökning bekräftar?

BPPV (Kristallsjuka, godartad lägesyrsel), dock mycket ovanligt hos barn.

Yttrar sig som yrsel med sekunders latens som yttrar sig när man vänder sig i liggande, rakar sig, borstar tänderna.
Dix Hallpike yttrar sig mindre med varje undersökning, första är mest sensitiv!

381

Barn med lägesyrsel och nystagmus? Misstänk i första hand…?

INTE BPPV! Extremt ovanligt hos barn. Är tumör i bakre skallgropen tills motsatsen är bevisad. Beställ MR.

382

Hur vanligt är BPPV?

BPPV är så vanligt att det inte utesluter andra orsaker till yrsel.

383

Epleys manöver och Gufonis metod används för att…?

Bota BPPV

384

Vanligaste båggången som drabbas av BPPV?

Bakre båggången (Dix Hallpike). Annars lateralbåggången (Head roll test).

385

Viktig neurodegerativ diffiagnos till BPPV?

MS (kan likna BPPV men är inte vanligt)

386

Hur behandlar man vestibularisneurit?

Symtomatisk behandling kan fördröja tillfrisknandet varför de utsätts så fort som förbättringen börjar.

Kortisonbehandling i högdos = Snabbare symtomregress. (funkar bättre än valciklovir)
(Initialt Betapred 8 mg i.v, T Prednisolon 50mg x 1 i fem dagar, sedan nedtrappning under fem dagar.)

När allmäntillståndet tillåter det gäller fysisk aktivering via Vestibulär rehabilitering (Man kan ej vila sig från en yrselskada!!! Viktigt för att undvika ångest/depression!)

387

Vestibulärt schwannom? Är det vanligt?

En av de vanligaste intrakraniella tumörerna. Ärftlig sjukdom (unga under 20 drabbas)

388

Typisk vestibulär schwannom symtom?

"Ensidig tinnitus/hörselnedsättning, ev ostadighetsyrsel (ibland ""sudden deafness)"

389

Behandling av schwannom?

Op, strålbehandling men oftast expektans (alla tumörer växer inte!)

390

Neurofibromatosis typ 2?

Sjukdom som går med bilateral schwannom

391

Menierres triad?

1. Yrsel: attacker/kontinuerlig, patienter brukar känna prodromala symtom men apoplektiska fall drabbas AKUT.
2. Hörselnedsättning: basnedsättning, hämtar sig efter anfall. Hörsel sjunker successivt till 60-70 db.
3. Tinnitus: ej pulserande, kan fluktuera

392

Andra symtom förrutom triaden vid menierre?

"Fyllnadskänsla (""bommull i örat""), diplacusis (""hör två toner"" innan anfall), tumarkinattacker (plötslig förlust av tonus på ena sidan/ ""drop attacker"")"

393

Behandling av Menierres sjukdom?

Profylax Vätskedrivande + kaliumsubst men oftast rör i örat för att minska trycket i mellanörat.
Medel motaattack: Supp dimenhydrinat eller alnervert (sjosjuksmedicin)

om ingen effekt: steroider eller gentamycin intratympanalt

394

Menierres liknande sjukdom utan hörselnedsättning?

Vestibulär migrän: Yrsel som förekommer som migrän istället för/samtidigt som huvudärk.

395

Fobisk postural yrsel? Vad är det?

"Persistant perceptive postural dizziness.
-Fluktuerande ostadighet i sek-min, trillar aldrig.
-Normala yrseltest
-Attacker vid sociala stimuli
-Ångest och vegetativa symtom efter yrseln
-Ofta labila och ängsliga personligheter
-Debuterar efter yrselsjukdom; tex BPPV, menierres, vestibularisneurit ""man litar inte på sitt balanssystem"""

396

Behandling av fobisk postural yrsel?

Cipralex (SSRI)

alt tillfälligt med kognitiv beteendeterapi (ingen bestående effekt)

397

Diagnos av cervikal yrsel?

Högt antal muskelspolar i nackmukulaturen innebär kopplingar till vestibularisorganet för tonusstyrning. Uteslut allt annat mistänkt och att patienten ska ha nacksmärta.

Diffdiagnos kärldissektion i nacken.

398

Akut vestibulärt syntom. Under HINTS så är impulstest positivt. Trolig diagnos?

Vestibularisneurit

399

Nystagmus blickriktning?

"Står i samma riktning som båggången, om pat kollar rakt så blir det ""vindrutetorkare"" om pat tittar åt sidan blir det vertikal sidledsnystagmus"

400

Definition av öroninflammation?

Purulent sekret (var behövs)