Neurologi - ep Flashcards Preview

Termin 7 > Neurologi - ep > Flashcards

Flashcards in Neurologi - ep Deck (37)
Loading flashcards...
1

Vad är definitionen för epilepsi?

Varaktig benägenhet för:
*Upprepade (minst 2)
*Oprovocerade
*Epileptiska anfall

2

För hur många % är det första epileptiska anfallet en engångsföreteelse?

60 %

3

Hur många % av pat, som drabbats av två oprovocerade epileptiska anfall, drabbas av ytterligare anfall?

> 70 %

4

Vad är viktigt att tänka på gällande sambandet mellan epilepsi och malign hjärntumör?

Över 90 % som får EP-anfall pga en malign hjärntumör (eller andra fokala skador, tex abscess) får ett andra anfall.

5

Pat med generaliserade EEG-utslag (bilateral synkron polyspike-wave aktivitet). Har denna hög, medel eller låg risk för att drabbas av anfallsrecidiv?

Hög.

6

Vilken är den vanligaste orsaken till provocerat epileptiskt anfall?

Alkohol.

7

Ge fyra orsaker som kan leda till ett provocerat epileptiskt anfall.

*Abstinens (Alkohol, benzodiazepiner)
*Läkemedel (tricykliska, antidepressiva: sänker kramptröskeln)
*Droger (kokain)
*Metabola störningar (elektrolytrubb, hypoglykemi, cerebral anoxi)

8

Vid vilka tillstånd kan en patient få akutsymtomatiska EP-anfall?

*Feber hos barn
*Akutfasen (första 7 dagarna) av stroke/skalltrauma
*Aktiva fasen av meningit/encefalit
*Postop fasen efter intrakraniell op

9

Ett EP-anfall utgörs av en övergående abnorm aktivitet i nervceller i cortex. Dessa repetitiva, synkrona urladdningar kan registreras med EEG.
Vad kan denna urladdning vara en följd av?

* Låg anfallströskel (LM tex antidepressiva, genetiskt)
* Lesion i cortex med hyperaktiva celler

10

Ange den vanligaste och den näst vanligaste etiologin till ett epileptiskt anfall?

1) Okänd orsak (39%)
2) Stroke (29%)

11

Nämn två typer av epilepsier som drabbar yngre och som ffa är kopplade till hereditet.
Beskriv de kortfattat.

1) Absensepilepsi: blir frånvarande (varierad uppmärksamhet), läker ut.

2) Juvenil myoklon epilepsi: plötsliga muskelryckningar, ffa på morgonen. Generaliserat. Bestående sjd.

12

Vilka huvudklassifikationer av epileptiskta anfall finns det? 2 st.

* Fokalt (start i neuralt nätverk som är begränsat till ena hjärnhalvan)
* Generaliserat (start i hjärnans bilaterala nätverk)

13

En patient med generaliserat toniskt-kloniskt anfall genomgår vissa faser. Vilka?

Iktal fas (1-3 min)
- Tonisk muskelspänning
- Kloniska kramper
- Tungbett
- Cyanos
- Urin/(faeces)-avgång

Postiktal fas (5-60 min)
- Nedsatt muskeltonus
- Medvetslöshet med snarkande andning
- Successivt uppvaknande med övergående förvirring.
- Minnesbortfall av händelsen

14

Vilka typer av fokala anfall finns det? 3 st.

1. Utan medvetandepåverkan
2. Med medvetandepåverkan
3. Med utveckling till ett bilateralt konvulsivt anfall (Sekundärt generaliserat anfall).

15

Hur kan fokala epileptiska anfall utan medvetandepåverkan yttra sig?

* Jackson-anfall (Ensidig inom motorcortex. Klonisk grimas -> spridning till hand, arm och sedan ben)
* Aura - beroende på var anfallet startar:
- Smak (tex metall eller vitlök) *Parietal, insula.
- Lukt (Bränt gummi)
- Syn-hallucinationer
- Autonoma (Illamående, svett/flushing) *Insula, gyrus cinguli, frontallob.
- Psykiska (Ångest, deja vu osv)

16

Vilken region drabbas vanligast vid ett fokalt EP-anfall?

Temporalloben (oftast i hippocampus). Kan tex ge en "känsla i maggropen" eller ångest.

17

Vad krävs för att ett fokalt epileptiskt anfall ska påverka medvetandet?

Start i hippocampus på ena sidan, spridning till motsvarande område på andra sidan.

18

Symtom för att diffa mellan synkope och epileptiskt anfall.

EP-anfall:
- Aura (?)
- Kramper
- Tungbett (lateralt)
- Urinavgång
- (Tänk iktal och postiktal fas)

Synkope (övergående cerebral hypoperfusion):
- Illamående, kallsvettig, blekhet
- Obskurationsfenomen (synfält smalnar av med början i periferin)
- Utlösande moment (emotion, smärta, måltid, uppresning)
- Sällan/aldrig i liggande (neurogen/ortostatisk synkope)
- Tonusförlust
- Tungbett (främre delen)
- Snabb återhämtning (!)
- Konvulsiv synkope (latens på 8–10 sekunder, asymmetriska sträckrörelser, ev fåtal kloniska ryckningar i armar)

19

Vid synkope är det viktigt att ffa utesluta en viss etiologi. Vilken?

Kardiell genes!
* Arytmi
* Strukturell hjärtsjukdom
* Lungemboli
* Aortadissektion
* Pulmonell hypertension

20

Förekomst av aura är något som kan uppstå vid både epilepsi och migrän. Hur skiljer man dessa åt?

Durationen!
Vid ep: 10-30 sekunder
Vid migrän: 10-30 min

21

Epilepsiutredning. Hur ser den ut? (3 steg)

* Anamnes/klinisk bild
* CT (akut)/MR (utredning)
* EEG

22

När är det indicerat att utföra MR vid epilespiutredning?

* Oklart CT-fynd
* Epilepsi av okänd orsak med fokala anfall

MR är bäst vid utredning. Kan påvisa tumör, ärrbildning i hippocampus, kärlmissbildningar.

23

Hur kan EEG bistå vid utredning av epilepsi?

Påvisa om fokal eller generell epilepsi föreligger.

24

Kan ett normalt EEG utesluta epilepsi?

Nej.

25

När påbörjas läkemedelsbehandling vid EP?

*Efter minst två spontana anfall
*Efter första anfallet då radiologi och/eller EEG visar på stor risk för recidiv (malign hjärntumör, juvenil myoklon epilepsi)

26

Val av behandling med antiepileptika beror på typ av anfall. Vilket/vilka LM ger man vid de olika typerna?

* Fokala anfall, inklusive sekundärt generaliserade anfall:
- Karbamazepin (Tegretol)

*Generaliserade anfall:
- Valproat (Ergenyl) - OBS: risk för fosterskador (teratogen).
- Lamotrigin (Lamotrigin) - OBS: förvärrar ofta myoklonier.

27

Vilka biverkningar kan epilepsi-LM orsaka?

* Kognitiva biverkningar (trött, långsam)
* Hormonella biverkningar (Valproat ökar risk för polycystisk ovariesjd)
* Teratogenicitet (Valproat ökar risk för missbildningar)

28

Vad gäller för körkortsinnehav och epilepsianfall i följande situationer:
1) Ett första epileptiskt anfall
2) Diagnosen epilepsi har ställts och ett anfall inträffat
3) EEG visar 3 per sekund generaliserad spike aktivitet
4) Busskörkort och ett första epileptiskt anfall

Körkortet dras in. Pat måste vara anfallsfri under:
1) 6 månader
2) 1 år
3) 1 år
4) 5 år

29

19-årig, tidigare frisk man inkommer akut pga fall med skakningar och tungbett lateralt. Tidigare episoder av yrsel i samband med ansträngning.
* Diffdiagnoser?

* Epilepsi
* Synkope
- Kardiell (arytmi osv)
- Neurogen
- Ortostatisk
- Vasovagal
- Strukturell lesion/skada (tumör: ffa lågmaligna gliom, uteslut alltid dessa vid förstagångsanfall!)
* Infektion - encefalit (Herpes Simplex Virus)
* Hypoglykemi

30

19-årig, tidigare frisk man inkommer akut pga fall med skakningar och tungbett lateralt. Tidigare episoder av yrsel i samband med ansträngning.
* Vilka åtgärder vill du vidta på akuten (blodprover är redan tagna)?

* EKG
* CT skalle
* EEG polykliniskt inom 3 v (i akutskedet endast om postiktal pat efter ett generaliserat anfall.)