Arbetsmedicin Flashcards Preview

K5 PU > Arbetsmedicin > Flashcards

Flashcards in Arbetsmedicin Deck (35)
Loading flashcards...
1
Q
 • Försäkringskassan
  • Livränta –> 100 % av lön upp till 7,5 basbelopp
  • Att man betalar skatt

​Vilken lag?

A

LAF - Lag om Arbetsskadeförsäkring

2
Q
 • AFA försäkring
  • Ofta också att försäkringskassan erkänner arbetsskada
  • Kräver kollektivavtal

Vilken försäkring?

A

TFA - trygghetsförsäkring vid arbetsskada

3
Q

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

 • Grenar – systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Samverkan
  • Arbetsmiljöpolicy
   • Hur man arbetar med arbetsmiljö, brandskydd, alkoholmissbruk, jämställdhet osv
  • Rutiner för arbetsmiljöarbete
  • Kunskap och uppgiftsfördelning
   • Risker de arbetar med osv
  • Riskbedömning à åtgärd à uppföljning
  • Behövs annan kompetens? –> företagshälsovården
 • Blad – övriga föreskrifter i Arbetsmiljö-verkets författningssamling (AFS) anger innehåll

Vad utgör roten?

A
 • Roten – Arbetsmiljölagen – grunden för arbetsmiljöarbetet
  • Finns allmänna krav - principer
4
Q

Hur kan man arbeta med arbetsmiljöarbete?

A

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Undersökning –> vilka farliga exponeringar finns det?
 • Riskbedömning –> finns det risk för de som arbetar?
 • Åtgärd
 • Kontroll
5
Q

Riskgrupper

 • Ensamarbete
 • Gravida och ammande kvinnor
 • Minderåriga

Vad ser du för arbetsmiljörisker?

A
 • Hud – vatten, kemikalier, nickel
 • Luftvägar – kemikalier
  • Bristfällig ventilation
  • Tillblandning av kemikalier, ingen punktventilation – spridningseffekter
  • Olika ämnen (inkl. väteperoxid) i hårprodukterna – framkallar irritationer och astma i luftvägar
 • Ögon – kemikalier
 • Muskler/leder – ergonomi, hårda golv
 • Psykosocial – hög arbetsbelastning
6
Q

Riskbedömning kemikalier

 • Arbetsmoment
 • Kända risker?
 • Ämnen som bildas (rök, damm och dimma), vid produktion
 • Hälsoundersökningar à besvär
 • Tidigare mätningar av halten luftföroreningar?
 • Olyckor eller tillbud?
 • Tidigare åtgärder?
 • Planerade åtgärder?
 • Arbets- och skyddsinstruktioner för arbete med kemiska ämnen?

Vad finns för att förtydliga kända risker?

A
 • Säkerhetsdatablad för de kemiska produkterna
  • Farliga egenskaper – faroangivelser
   • H350 – kan orsaka cancer
   • H340 – kan orsaka genetiska defekter
  • Åtgärder för första hjälpen
  • Hantering och lagring
  • Begränsning av exponeringen och personligt skydd
  • Toxikologisk information
  • Gällande föreskrifter
7
Q
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Föreskrifter och råd
 • Märkning och riskbedömning
 • Ämnen med förbud eller tillståndskrav
  • Grupp A – ämnen som inte får hanteras (cancerframkallande)
  • Grupp B – ämnen som får hanteras efter tillstånd (cancerframkallande, sensibiliserande, reproduktionsstörande)

Vad beskrivs?

A

AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) kemiska arbetsmiljörisker

8
Q
 • Nivågränsvärde – 8 timmar (ej överskrida)
 • Kortidsgränsvärde – 15 minuter – ibland vägledande
  • Vissa ämnen 5 minuter
 • Märkta
  • B – hörselskada
  • C – cancerframkallande
  • H – hudupptag

Vad beskrivs?

A

AFS hygieniska gränsvärden i luften

9
Q

Nivågränsvärde

 • Toppar över gränsvärdet ibland – men vi ser de inte

Vad innebär det att gränsvärden är pragmatiska?

A

De är inte hälsobaserade (då skulle de vara lägre)

 • Ekonomiska aspekter vägs in
10
Q
 • Mätning kan bidra med kunskap om exponeringens omfattning men även andra faktorer kan påverka
  • Hygien
  • Hudupptag
  • Ventilation
  • När, hur och vad ska man mäta
   • Rätt uppsamlings- och analysmetod
  • Skyddsutrustning
  • Arbetssätt
  • Arbetstyngd

När behövs det mätning av nivågränsvärde för luftföroreningar?

A
 • Vissa metaller ex har krav på att det ska göras
 • Risk för ohälsa
11
Q

Om vi mäter upp att det finns en risk gällande luftföroreningar på arbetsplatsen, vad gör vi med informationen, dvs om risk kvarstår?

A
 • Yrkeshygieniska mätningar
 • Medicinska kontroller
  • Skydda individ
  • Skydda omgivning
12
Q
 • Detta kan
  • Upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön (ex spirometri som ser tidiga tecken på fibros)
  • Biologiska exponeringskontroller (blod, urin etc)
  • Skydda särskilt känsliga individer
   • Astma ex (har svårare i dammig miljö)
  • Om arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga
   • Brandman ex
  • Förebygga olycksfall – arbete med stora krav på omdöme och uppmärksamhet
 • Om riskbedömning visar att det är motiverat ska arbetsgivaren anordna dessa för arbetstagarna
  • Liksom om kollegor fått besvär

Vad beskrivs?

A

Medicinska kontroller

13
Q
 • Bly, kadmium, kvicksilver
 • Fibrosframkallande damm (asbest, kvarts etc)
 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Mast- och stolparbete
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbete

Vad krävs vid denna typ av arbete?

A

Tjänsbarhetsintyg

14
Q
 • Vissa allergiframkallande kemiska produkter
 • Handintensivt arbete
 • Nattarbete
 • Vibrationer
 • Buller (egen förskrift)

Vad ska erbjudas vid denna typ av arbete?

A

Medicinska kontroller

15
Q

Hur kan gången se ut gällande medicinska kontroller osv vid ex arbete med fibrosframkallande damm?

A
 • Företagsläkare – inte vårdcentral
 • Kan bli så att de inte får arbeta
16
Q

Nämn två saker som är viktiga att veta gällande arbete med bly?

A
 • Viktigt med halveringstiden
  • Blod 1 månad
  • Skelett 5-10 år!
 • Kronisk effekt
  • Känsligast är foster
   • Neurologiska problem – lägre IQ
17
Q

Vilka tre saker är viktigt vid riskbedömingen av bly?

A
 • Kvinnor < 50 år har lägre nivå för arbetsförbud > 0,5 millimol/L
 • Kvinnor > 50 år och män > 1,5 millimol/L
18
Q
 • Stendamslunga
  • Stenbrott, stenkrossanläggning, sandblöstring, gjuteriarbete

Vilket ämne?

A

Fibrosframkallande dam - kvarts

19
Q

Asbest

 • Långa smala fibrer som hamnar långt ner i alveoler, numera förbjudet

Sjukdom och dess inkubationstid?

A
 • Mesoteliom
 • Lång inkubationstid – 30-50 år
20
Q
 • Di-isocyanater (skumisolering, skummadrasser, plastråvaror)
 • Sjukdomar
  • Astma
  • Sjukdomar i ögon och luftvägar
  • Hudproblem

Kallas för?

A

Allergiframkallande kemikalier

21
Q

Superlim

 • Modellbyggare

Vad heter kemikalien som utgör risk?

A

Cyanoakrylater

22
Q

Arbete som innebär stor fysisk ansträngning

 • Ex klättring över 13 meter på arbete

Vad är den medicinska kontrollen ett led i här?

A

Kopplat till tjänstbarhetsintyg

23
Q

Ge exempel på medicinska kontroller som inte är kopplade till tjänstbarhetsintyg

A
 • Vissa allergiframkallande produkter (epoxy)
 • Handintensivt arbete
  • Ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterläge i kombination med kraft
   • Skala potaten
 • Nattarbete
  • Minst tre timmar av arbetspasset eller minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06
  • Kontroll av risk för hjärt/kärlsjukdomar – blodglukos, lipider, blodtryck
 • Vibrationer
24
Q
 • Svängningsrörelse kring mittpunkt
  • Mäts i acceleration
  • Olika frekvenser – låga frekvenser kan gå genom hela arm till axel
  • Stötar!
 • Förekommer i anläggning, byggarbete, produktion, tandläkare

Vad handlar detta om?

A

Vibrationer

25
Q

Hur kan arbete med vibrationer regleras?

A
 • Daglig exponeringsdos med gränsvärde
 • Information till arbetare
 • Medicinska kontroller
 • Riskbedömning
 • Åtgärder
26
Q

Skillnad på insatsvärde och gränsvärde ?

A

Insatsvärde (arbetsgivare ska göra förändringar)

Gränsvärde (får inte överskridas)

27
Q

Förklara bilden

A
 • Tigersåg ex får bara användas i fem minuter
 • Slagborr får användas i 30 min som exempel
28
Q

Nämn två symptom som kan uppkomma som vibrationsskador

A
 • Vita fingrar/ sekundär Raynaud
  • Attacker – vasospasm
  • Ej tumme
  • Utbredning relaterad till exponering av vibrationen
  • Utlöses av kyla, fukt och vibration
  • Ökad köldkänslighet
  • Även av reumatiska sjukdomar
 • Neuropati
  • Domningar/stickningar/parestesi
  • Nedsatt känsel
  • Allodyni/dystesi (sockerdricka)
  • Försämrad finmotorik
  • Nedsatt handkraft
  • Värk
  • Fumlighet
29
Q
 • Värme och kyla
 • Tvåpunktsdiskrimination
 • Känsel (monofilament (fisklina)
 • Handkraft
 • Plockepinn i hål (fumlighet)

Vad beskrivs?

A
 • Undersökning av händer
30
Q

Buller

 • Mäts i dB
 • Över 80 dB ska hörselskydd erbjudas
 • Över 85 ska de användas

Vilka problem kan ses?

A
 • Hörselnedsättning
 • Tinnitus
 • Ljudförvrängning
 • Stress
 • Koncentration
 • Ljudkänslighet
 • Missförstånd
31
Q

På vilket sätt kan ex risken med buller ökas på av individen?

A
 • Gravida och ammande
  • Buller vid låga frekvenser kan påverka hörsel hos foster, tillväxthämning, låg födelsevikt
32
Q
 • Förbjudna
  • Bly, dykeri/rökdykning/gruvarbete
  • Smittoämnen (rubella/toxoplasma
 • Rätt till omplacering
  • Strålning
 • Riskbedömning
  • Vibration, buller, kemiska ämnen/processer med cancerframkallande ämnen
  • Arbetsställning/belastning
  • Psykisk ohälsa/stress/hot och våld

Vilka gäller detta?

A

Gravida

33
Q

Nämn tre myndigheter som arbetar med riskbedömning

A
 • Arbetsmiljöverket
 • Transportstyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
34
Q

Arbetsgivarens ansvar

 • SAM
 • Viktigt monitorera
  • Miljömonitorering
   • Mätning av gaser, partiklar osv, relation till gränsvärden
  • Biologisk monitorering
   • Samband mellan lufthalter och halter i biologiska vätskor, ex blod och urin
   • Individuella variationer avslöjas
   • Personlig skyddsutrustning och fysisk aktivitet kan påverka
   • Nackdelar – individuell variation (kön, ålder, rökning, alkohol, diet), exponeringstoppar
  • Hälsomonitorering
   • PEF, spirometri, känsel etc

Så hur kan arbetsgivarens åtgärder se ut?

A
 • Åtgärdstrappan
  • Ta bort risken
  • Tekniska kontroller kan ex vara utsug, bygg bort till annan byggnad
  • Utbilda i att arbeta bättre, sprida ut exponeringen till fler personer
  • Personlig skyddsutrustning – ex andningsskydd
35
Q
 • Där sambandet med är nytt, oväntat eller sällsynt
 • Som drabbat många personer i en viss typ av arbete, fler än förväntat i denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe
 • Som ökar i frekvens över tid
 • Där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena eller mutagena ämnen
 • Som är tecken på dåliga arbetsförhållanden eller bristande rutiner för arbetsanpassning eller rehabilitering

Läkarens uppgift?

A

Anmäla till arbetsmiljöverket