Arbetsförmåga Flashcards Preview

K5 PU > Arbetsförmåga > Flashcards

Flashcards in Arbetsförmåga Deck (33)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka fyra system kan sägas utgå från individen sett tillsocialförsäkringssystemen?

A
2
Q

Arbetsskador/år

 • Arbetsolyckor med sjukfrånvaro 35 000
 • Arbetsolyckor utan frånvaro 63 000
 • Dödsolyckor 50
 • Arbetssjukdomar 9 000

Vilken typ av olycka inkluderas också här?

A
 • Olycka till/från jobbet 11 000
3
Q

Orsaker arbetssjukdomar

Vilka är de två vanligaste orsakerna?

A
 • Ergonomiska belastningsorsaker 35 % (fler män)
 • Organisatoriska eller sociala orsaker 40 % (mest kvinnor)
  • Psykosociala faktorer har samband med flera typer av sjukdom och besvär (bilden)
4
Q

Riskfaktorer i arbetslivet sett till psykisk ohälsa och sjukfrånvaro

Nämn iaf tre stycken

A
 • Psykiskt ansträngande arbete
 • Höga krav
 • Låg kontroll
 • Obalans mellan ansträngning och belöning
 • Rollkonflikter
5
Q
 • Böjda och/eller vridna arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Arbete ovanför axelhöjd och nedanför knähöjd
 • Statiskt muskelarbete
 • Manuell hantering (lyft, skjuta och dra)
 • Repetitivt arbete

Vad utgör ovan?

A

Riskfaktorer för belastningsskador

6
Q

Arbetsförmågehuset (viktigt)

Beskriv hur detta ser ut?

A
 • Från botten och upp
  • Hälsa och funktionell kapacitet
  • Kompetens (grundkompetens osv)
  • Värden, attityd och motivation (lagom utmanande och meningsfullt), kan försvaga arbetsförmåga om man har sämre attityd
  • Arbetets våning – arbetsgemenskap, organisation, arbete, ledarskap
 • Alla våningar stöder varandra och tryggar balans
  • Företagshälsovård kan stödja ex
  • Familj osv också
7
Q

Vem bedömer arbetsförmågan i praktiken?

A
 • I vilket sammanhang, vem och vilket syfte?
  • Socialförsäkringssystemet bedömer arbetsförmågan och rätt till ersättning (handläggare) – baseras på medicinsk bedömning (förstå individens funktion genom läkare (funktionsbedömning) tillsammans med andra professioner)
  • Individen själv (vilka möjligheter har jag att arbeta?)
  • Arbetsplatsen (måste vara frisk, men finns arbetsanpassningar och ta hjälp av kollegor för att undvika sjukskrivning)
8
Q

Vad är en socialförsäkring?

A
 • En grundläggande princip är att en försäkring sprider risker över ett kollektiv
 • Socialförsäkringar är ofta obligatoriska, finansieras gemensamt via skatter och differentierar inte premier efter individuell risk
 • Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
9
Q

Vilka omfattas av socialförsäkringen?

A
 • Socialförsäkringen omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige
10
Q

Var regleras sjukförsäkringssystemet?

A

Socialförsäkringsbalken

11
Q

Sjukförsäkringssystemet

 • Regleras i Socialförsäkringsbalken (tidigare Lagen om allmän försäkring)
 • Systemet gör inte skillnad på orsaken till sjukdomen/skadan, behöver inte vara arbetsrelaterat
  • USA och Kanada viktigt att påvisa att arbetet orsakat det ex

Krav för ersättning?

A
 • Medicinskt orsakad nedsättning av arbetsförmågan, läkarintyg krävs (viktigt att de fylls i rätt så det blir rättssäkert)
12
Q

Hur ser ersättningen ut vid sjukfrånvaro och vem står för vad?

A
 • Ersättning
  • 80 % av lön (tak på 300 000 kr/år
   • Första två veckor står arbetsgivaren för (sjuklön)
  • Sedan sjukpenning från Försäkringskassan
13
Q

Skillnad på sjukpenning och sjukersättning?

A
 • Sjukpenning från Försäkringskassan efter 2 veckors sjukdom
 • Sjukersättning (förtidspension) kräver stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan, ersättning ca 64 % av lön
 • Sjukpenning och sjukersättning kan ges på 25, 50, 75 eller 100 %
14
Q

På vilka nivåer kan sjukpenning och sjukersättning ges?

A
 • Sjukpenning och sjukersättning kan ges på 25, 50, 75 eller 100 %
15
Q

Rehabiliteringskedjan – rätt till sjukpenning

Hur ser kedjan ut?

A
 • 90 dagar om man inte kan utföra sitt vanliga arbete på arbetsplatsen
 • Efter 90 dagar om man inte kan utföra arbete alls hos arbetsgivare
 • Efter 180 dagar om man inte kan utföra arbete alls på arbetsmarknaden
  • Arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling
16
Q

Överenskommelse

 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess – överenskommelse mellan?
  • Stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del av vård och behandling
  • Hälso- och sjukvården ska bidra till en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess
   • Yngre och högutbildad fick mer tillgång till rehabiliteringsinsatser på arbetsplatser, va uppmärksam på detta
  • Ska utveckla samverkan med andra berörda aktörer för att förebygga eller förkorta sjukskrivning

Vilka har denna överenskommelse?

A

Staten och Sveriges kommuner och regioner

17
Q

Ny Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Vad kan det innefatta?

A
 • Införandet av rehabiliteringskoordinator sker succesivt inom relevanta verksamheter under 2020 och den pågående försöksverksamheten med rehabiliteringskoordinator fortsätter tills ett ordinarie uppdrag är på plats
 • Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering
  • Uppdrag i olika sammanhang
   • Inom hälso- och sjukvård
   • Via företagshälsovården
   • Via arbetsplatsen (HR)
   • Andra aktörer
  • Länk ut till arbetsgivare (tidiga och adekvata insatser) och andra aktörer (primärvård, företagshälsovård)
  • Finns ex rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentraler i Östergötland
18
Q

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen att bedöma förmåga

Hur kan denna process se ut?

A
 • Anamnes
  • Individens resurser och förmågor
  • Riskfaktorer
   • För att återgå i arbetet ex
  • Friskfaktorer
 • Individens resurser i relation till arbetsplatsens förutsättningar à arbetsförmåga
  • Viktigt med chefens möjligheter att göra arbetsanpassningar
   • Ex hjälpmedel
   • Anpassning av schema
 • Privatlivet påverkar också
19
Q

Fokus på arbete – att ställa frågor om arbetet?

Vilka frågor kan det handla om?

A
 • Arbetsplatsen, fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö
 • Arbetsuppgifterna, ensidigt, repetitivt, tyngsta momentet
 • Anpassningsmöjligheter, ex schema, arbetsuppgifter, arbetsställningar
 • Arbetsanpassningar: vilka arbetsuppgifter kan anpassas?
  • Psykisk ohälsa ex (depression) kan ha svårt att se möjligheter
  • Rehabkoordinator – kan ta kontakt med arbetsgivare för dialog
 • Vilka förutsättningar finns på din arbetsplats? Påverkansmöjligheter?
 • Arbetsutrustning?
 • Kan förväntningarna på arbetet ändras?
 • Finns stöd från chef, arbetskamrater?
 • Hur ser du själv på dina möjligheter att återgå i arbetet?
20
Q

Utredning – arbetsförmåga

Hur kan denna utredning se ut?

A
 • Anamnes/intervjuer, observationer
 • Tester på mottagning, funktionsförmåga
  • Fysiskt, psykiskt
 • Exempel på bedömningsinstrument, enkäter (PROM):
  • Work ability index (WAI)
  • Worker role functioning questionnaire (WRFWQ)
   • Inte för de som varit borta länge
 • Teambaserat, ”delkomponenter” av arbetsförmåga (psykisk, fysisk och social)
  • Olika professioner kan kopplas in: fysioterapeut, kurator, psykolog etc
 • Bedömning på arbetsplatsen relatera moment till beskrivning av arbetsuppgifter, exempelvis metoden ”krav och funktionsschema
  • Hur ser mina arbetsmoment ut idag och hur ser min förmåga ut i förhållande till detta
21
Q

DFA-kedjan viktigt!

Vad innebär detta?

A
22
Q

Vad är detta exempel på?

A

DFA-kedja

23
Q

Säker sjukskrivning – sjukintygets kvalitet viktigt!

Vad är viktigt för kvaliteten?

A
 • Det ska finnas en medveten plan för rehabilitering, nedtrappning av sjukskrivning och återgång till arbete eller annan lösning
 • Kontakt ska tas med patientens arbetsgivare, efter patientens medgivande – rehabiliteringskoordinator
 • Beakta livsstilsfaktorer och levnadsvanor
 • Tidig samverkan med andra myndigheter
 • God dokumentation är en rättssäkerhetsfråga
 • Ingen onödig väntan till besök eller behandling
24
Q
 • Stor funktionsnedsättning
 • Utbredd/svår smärta
 • Nedsatt arbetsförmåga
 • På arbetsplatsen kunde obekväma arbetsställningar, manuellt arbete samt anställningsförhållanden påverka möjligheten att arbete

Vad är detta faktorer för?

A

Faktorer som ger sämre prognos/återgång i arbete vid besvär i rörelseorganen

25
Q
 • Längre sjukdomsduration
 • Samsjuklighet
 • Mer svårartade symptom
 • Fler tidigare episoder
 • Mindre klinisk förbättring var också kopplat till ökad arbetsoförmåga och längre tid till återgång i arbete liksom hög psykosocial belastning, arbetsrelaterad stress och lågt beslutsutrymme

Vad är detta faktorer för?

A

Faktorer som ger sämre prognos/återgång i arbete vid psykisk ohälsa

26
Q

Hur sjukskrivningsprocessen uppfattas är viktigt från patientens sida, vad är extra viktigt avseende detta?

A
 • Kommunikation och bemötande
27
Q
 • Arbetsplatsnära utredning och insatser är avgörande för att förebygga och åtgärda arbetsoförmåga
 • Samtal om förmåga i relation till nuvarande arbete ska påbörjas tidigt i processen
 • Dialog chef, medarbetare, vårdpersonal, exempelvis Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång (ADA)
 • Viktigt att inkludera den anställdes egen uppfattning om sina besvär och sina möjligheter att klara av arbetet
 • Upplevelse av relation till arbetskamrater och av arbetsmiljön har betydelse

Vad kan ovan utgöra?

A

Åtgärder med målet att skapa hållbar arbetsförmåga, hållbar återgång i arbete

28
Q

Vad utgör detta?

A

Centrala komponenter i interventioner för att främja återgång i arbete, muskuloskeletala besvär

29
Q

Vad utgör dessa?

A

Principer i ”best practice” i interventioner för psykiska besvär

 • Viktigt med arbetsplatsfokus!
30
Q

Effekten av interventioner, rehabilitering och åtgärder på arbetsplatsen

Stark evidens för att KBT-interventioner som inte kombineras med, ja vad? Leder alltså inte effektivt till återgång i arbete

A
 • Stark evidens för att KBT-interventioner som inte kombineras med arbetsplatsåtgärder (anpassning, koordinering) inte är effektivt för återgång i arbete
 • Medelstark evidens för att multidimensionella interventioner som involverar arbetsplats, sjukvård och koordinering är effektiva för återgång i arbete
31
Q

Sju principer för framgångsrik rehabiliteringsprocess med fokus på arbete, vilka är detta?

A
 • Arbetsplatsen har ett starkt engagemang i frågor om hälsa och säkerhet
 • Arbetsgivaren erbjuder sjukskrivna anpassning av arbetet
 • I rehabiliteringsprocessen säkras att planen stödjer den sjukskrivne utan att innebära nackdelar för arbetskamrater
  • För mkt anpassning för en ger ibland högre belastning för kollegor
 • Arbetsledaren har utbildats i sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor och deltar i planeringen för återgång
 • Arbetsgivaren tar tidig och respektfull kontakt med den sjukskrivne
  • Många känner sig ensamma
 • Det finns en ansvarig rehabiliteringskoordinator
 • Arbetsgivare och sjukvård kommunicerar med varandra om lämpliga anpassningsåtgärder
32
Q

Sammanfattningsvis

 • Sjukskrivning påverkas av många faktorer men villkoren i arbetet är mkt betydelsefulla
 • Förebyggande av sjukskrivning bör även ha fokus på organisatoriska och sociala aspekter

Återgång i arbete stöds oftast bäst via en kombination av åtgärder, ja vilka?

A
 • Medicinska + rehabiliterande + arbetsplatsåtgärder. Utredning ger underlag för val av åtgärd!
33
Q

Sammanfattningsvis

 • Sjukskrivning påverkas av många faktorer men villkoren i arbetet är mkt betydelsefulla
 • Förebyggande av sjukskrivning bör även ha fokus på organisatoriska och sociala aspekter
 • Återgång i arbete stöds oftast bäst via en kombination av åtgärder, medicinska + rehabiliterande + arbetsplatsåtgärder. Utredning ger underlag för val av åtgärd!
 • Fördelningen av insatser är inte alltid rättvis

Samverkan mellan dessa behöver förbättras, vilka är dessa?

A

Hälso- och sjukvård, försäkring och arbetsliv