Vårdens styrning Flashcards Preview

K5 PU > Vårdens styrning > Flashcards

Flashcards in Vårdens styrning Deck (17)
Loading flashcards...
1
Q

Aktörer

 • Vårdgivare
 • Patienter
 • Regioner – bestämmer vilken vård som ska erbjudas
  • Valda och ska representera patienternas önskan
 • Läkemedel och medicinsk teknik (privata bolag)

Offentligt finansierad

Men kan upphandlas privat genom?

A
 • Upphandling (LOU) eller vårdval (LOV)
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Lagen om valfrihetssystem (LOV)
2
Q

Aktörer

 • Vårdgivare
 • Patienter
 • Regioner – bestämmer vilken vård som ska erbjudas
  • Valda och ska representera patienternas önskan
 • Läkemedel och medicinsk teknik (privata bolag)

Offentligt finansierad

 • Privat genom upphandling (LOU) eller vårdval (LOV)

Ytterligare alternativ är?

A
 • Finns också privat sjukförsäkring och privat vård (ex Hedda Care)
3
Q

Vad innebär principal-agent förhållande?

A
 • Principal-agent förhållande – innebär att vårdgivaren (dubbelagent) har ansvar gentemot region/finansiär OCH patient
  • Så hur kan vi vara säkra på att vårdgivaren (agenten) agerar i linje med patientens/regionens (principalens) mål?
4
Q

Vad innebär moral hazard?

A
 • Två typer av beteendeförändringar
  • Ante moral hazard - om man har försäkring så kan beteende bli mer riskfyllt
  • Post moral hazard - beteendeförändring efter att det oönskade inträffar och gör återhämtning dyrare (ex dyrare läkemedel osv)
   • Orsakar välfärdsförluster men kan motverkas av patientavgifter och gate keeping (1177, vårdcentraler)
   • Hur vet vi att vården inte över- eller underkonsumeras?
5
Q

Vad innebär adverse selection?

A
 • Adverse selection
  • Ex de med stort behov köper försäkring och de med mindre behov köper inte vilket kan leda till marknadsmisslyckande
6
Q

Styrning av vård – varför behövs det?

A
 • För att uppnå önskvärda mål
  • Kvalitet i vården
  • Rättvis och jämlik vård
  • Patientens önskningar
  • Hålla kostnadsramar då resurser inte är oändliga
  • Effektivitet i vården
  • God tillgänglighet
  • Bra arbetsplats
7
Q

Lednings- och organisationsstyrning

Vilka står för detta?

A
 • Regeringen och socialdepartementet
 • Myndigheter
 • Organisationslösningar
  • Regioner och kommuner
  • Primärvård, länssjukvård, regionsjukvård, nationell högspecialiserad vård (Socialstyrelsen och professionen bestämmer var)
8
Q

Avtalsstyrning

 • Arbetsmarknadsavtal
 • Överenskommelser mellan stat, landsting, kommun
 • Vårdavtal
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Ge exempel på överenskommelse mellan stat, landsting och kommun

A

Nationell högspecialiserad vård

9
Q
 • Evidensbaserad
 • Kvalitetssäkringsarbete
 • Nationella riktlinjer
 • Vårdprogram
 • Öppna jämförelser (för att öka jämlikheten kan regioners framgång jämföras)
 • Register

Vad är ovan exempel på?

A

Kunskapsstyrning

10
Q

Ersättningsmodeller, hur ska vårdgivare betalas?

 • Anslag, kapitation, ersättning per produktgrupp, åtgärdsbaserad ersättning, ersättning per vårdepisod, prestationsbaserad
  • Anslag (fast, prospektiv) – ex att sjukhuset får en viss pengapåse/år
   • God kostnadskontroll
   • Låg produktivitet (i och med att vi inte får mer för fler åtgärder, finns inte incitament för att öka produktivitet)
  • Kapitation (fast, prospektiv)
   • Kostnadskontroll relativt god
   • Ekonomisk risk överförs på vårdgivare
  • Ersättning per produktgrupp (rörlig, prospektiv)
   • Neutral ersättning
   • Kostsam
  • Åtgärdsbaserad ersättning (rörlig, retrospektiv) – betalt efter åtgärd
   • Hög produktivitet
   • Dålig kostnadskontroll
  • Ersättning för prestation (rörlig, retrospektiv)
   • Hälsomaximerande
   • Dålig kostnadskontroll)

Vad innebär ersättning per vårdepisod?

A
 • Ersättning per vårdepisod (rörlig, prospektiv)
  • Kostnadsminimerande
  • Ett år efter operation kan vårdgivaren få prestationsersättning som morot (baseras på hur mkt smärta patienten känner efter operation)
   • Annars är risken att patienten kastas till vargar efter op
11
Q
 • Genererar bieffekter (svårt veta alla effekter)
 • Kombination av olika principer för att undvika felriktade incitament
  • Risker då med alltför komplexa system
 • Bra att involvera professionen
 • Uppföljning och kommunikation – viktigt!

Vad beskrivs?

A

Ersättningsmodeller

12
Q

Sjukvårdssystem – vem betalar för vården?

Om vi bortser från

 • LOU och LOV
  • Kan också ske utan statens stöd men då genom att patienten betalar själv eller genom privat försäkring

Vem betalar och vem beslutar?

A
 • Offentlig vård finansieras av regionen
  • 21 regioner
  • Regionfullmäktige beslutar om budget
  • Regionsskatten finansierar 70 % av verksamheten (bidrag (stat) och avgifter (patienten) står för resten)
13
Q
 • Sjukförsäkringssystemen (Bismarckmodellen)
  • Försäkringspremier till sjukförsäkringsbolag
 • De fria hälso- och sjukvårdssystemen (i huvudsak systemet i USA)
  • Oreglerad marknad
  • Utbud och efterfrågan styr

Hur sker finansiering av vård i Sverige?

A
 • Offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystem (Beveridgemodellen)
  • Skatter
  • Universiell försäkring där alla medborgare är försäkrade
  • Offentligt utbud av hälso- och sjukvård
  • Gratis vård (eller låga avgifter)
  • England, Sverige, Kanada, Australien
14
Q

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård

 • Tre principer

Vilka?

A
 • Människovärdesprincipen
 • Behovs- och solidaritetsprincipen
 • Kostnadseffektivitetsprincipen
15
Q

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård

 • Tre principer
  • Människovärdesprincipen
  • Behovs- och solidaritetsprincipen
  • Kostnadseffektivitetsprincipen

Vad görs för att motverka moral hazard?

A
 • Patientavgift
 • Köer
16
Q

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård

 • Tre principer
  • Människovärdesprincipen
  • Behovs- och solidaritetsprincipen
  • Kostnadseffektivitetsprincipen

Hur motverkas adverse selection?

A
 • Skattefinansierad vård
17
Q

Så hur styrs vården sammantaget gällande finansiering, avgifter osv i Sverige?

A