Arbetsmedicin exponering och patologi Flashcards Preview

K5 PU > Arbetsmedicin exponering och patologi > Flashcards

Flashcards in Arbetsmedicin exponering och patologi Deck (59)
Loading flashcards...
1
Q
 • Fokuserar på att utreda och hantera de fysikaliska, biologiska, kemiska, ergonomiska eller psykiska/sociala miljöfaktorerna

Vilka?

A

Arbetsmedicin

2
Q

Vad innebär en yrkessjukdom?

A
 • Orsakas enbart av arbetet eller arbetsmiljön
 • En tydlig relation till yrkesrelaterad exponering
  • Blyförgiftning, asbestos osv
3
Q
A
4
Q

Vad innebär arbetsrelaterade sjukdomar?

A
 • Faktorer i arbetsmiljön tillsammans med andra riskfaktorer
 • Komplex etiologi
  • Allergisk astma som ex kan förvärras av damm på arbetet
5
Q

Exponering och arbetsmedicin

 • I arbetsmiljön finns fysikaliska, biologiska, kemiska, ergonomiska eller psykiska/sociala miljöfaktor som kan påverka hälsan, arbetsförmågan och dessutom orsaka olyckshändelse
  • Finns i luft, vatten, jord
  • Kan absorberas genom luftvägar, mag/tarm och hud

Vad är viktigt att väga in?

A

Känslighet och sårbarhet

6
Q

Ge exempel på kemiska miljöfaktorer på arbetet bakom sjukdom

A
 • Asbest/kvart – lungfibros
 • Fordonsgaser (diesel) – hjärtkärlsjukdomar och cancer
 • Isocyanater – astma
 • Metall, kadmium, bly - förgiftningssjukdomar
7
Q

Vilka två vägar finns för arbetsrelaterad astma?

A
 • Allergener
  • Mjöldamm – högmolekylär vikt
  • Krom, kobolt – lågmolekylär vikt
 • Irritanter
  • Dimma, ånga eller rök
8
Q

Arbetsrelaterad astma

 • Två vägar
  • Allergener
   • Mjöldamm – högmolekylär vikt
   • Krom, kobolt – lågmolekylär vikt
  • Irritanter
   • Dimma, ånga eller rök

Vad kan dessa vägar aktivera?

A
 • Båda vägar kan aktivera endotelcell, T-cell, makrofag, mastcell –> cytokiner –> muskelkontraktion
 • Kan ge lunginflammation –> ödem, slemutsöndring, vaskulär permeabilitet –> obstruktion/asmta
 • Irritanter även genom neurogen väg –> axonal reflex (C-fibrerstimulering) och frisättning av neuropeptider
 • Infiltrat av eosinofiler
9
Q

Vad händer i alveolen vid arbetsrelaterad astma?

A

Även infiltrat av eosinofiler

10
Q
 • Pipning, hosta, slembildning

Vad är det symptom på?

A

Astma

11
Q

Beskriv tidig fas vid arbetsrelaterad astma

A
 • 30-60 minuter efter exponering
 • Inhalerat antigen binder IgE på mastcell vilket stimulerar frisättning av inflammatoriska mediatorer vilket ger ödem, bronkokonstriktion, slemutsöndring
 • Rekrytering av eosinofiler
12
Q

Beskriv sen fas vid arbetsrelaterad astma

A
 • 4-8 h efter tidig fas
 • Eosinofiler frisätter aktiverare som aktiverar mastceller och även ger inflammatoriskt svar som skadar luftvägsepitel
 • Ökad slemutsöndring och bronkokonstriktion vilket kan förklara varför en del patienter med arbetsrelaterad astma saknar tidssamband med arbetsmiljön
13
Q
 • Exponering för kristallina mineraler, metaller (aluminum, krom, vanadin, volfram, kobolt), trädamm och organiskt damm (trä, mjöl)
  • 13 % av insjuknande i lungfibros (beror alltså ej på silikos eller asbestos)

Vad kan dessa orsaka?

A

Lungfibros/pneumokoniosis

14
Q

Vad visar bilden?

A
 • Asbestkroppar vid asbestinducerad lungfibros
15
Q

Lungfibros/pneumokoniosis

Mekanism vid kolarbete?

A
 • Inandning av kolets damm som makrofager fångar som sedan passerar till intestitiet och aggregerar runt alveoler som då utvidgas
16
Q

Lungfibros/pneumokoniosis

Mekanism vid silikos (kiseldioxid)?

A
 • Giftigt för makrofager som då frisätter fibrogena faktorer. Frigjord kiseldioxid fagocyteras på nytt av andra makrofager. Resultat med tät fibrotisk nodul
17
Q

Lungfibros/pneumokoniosis

Mekanism vid asbestos?

A
 • Asbest är tunt och lätt och svävar länge i luften. Fastnar i alveolerna och ger intestitiefibros. Asbestkroppar vid asbestinducerad lungfibros
18
Q

Asbest och sjukdomar

 • Hög exponering

​Vilka sjukdomar?

A
 • Asbestdammlunga (asbestos)
 • Asbestpleurit (vatten i lungsäcken)
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
19
Q

Asbest och sjukdomar

 • Låg-hög exponering

​Vilka sjukdomar?

A
 • Plack
 • Lungcancer
 • Mesoteliom
 • Tjocktarmscancer
20
Q
 • Gasfasen: koldioxid,kvävedioxider, kolmonoxid, svaveldioxid, organiska ämnen
 • Partikelfas: elementärt kol, sulfiter, nitrater, metaller

Vilka hör dessa till?

A

Fordonsgaser (diesel)

21
Q

Fordonsgaser (diesel)

 • Gasfasen: koldioxid,kvävedioxider, kolmonoxid, svaveldioxid, organiska ämnen
 • Partikelfas: elementärt kol, sulfiter, nitrater, metaller

Sjukdomar?

A
 • Inflammatoriska förändringar i lungorna, hjärt-kärlsjuklighet samt lungcancer
  • Diesel grupp 1, bensin grupp 2B (cancerframkallande)
22
Q

Fordonsgaser (diesel)

 • Gasfasen: koldioxid,kvävedioxider, kolmonoxid, svaveldioxid, organiska ämnen
 • Partikelfas: elementärt kol, sulfiter, nitrater, metaller
 • Sjukdomar
  • Inflammatoriska förändringar i lungorna, hjärt-kärlsjuklighet samt lungcancer
   • Diesel grupp 1, bensin grupp 2B (cancerframkallande)

Arbeten?

A
 • Gruvor, byggnadsarbete, yrkeschaufförer
23
Q
 • Luftföroreningar förekommer i gaser och partiklar (mikrometer)

​Beskriv de olika storlekarna och var de tar vägen

A
 • PM10 – grova partiklar – kan fångas i slem och cilier i ledande luftvägar
 • PM2,5 – fina partiklar – lätt fastna i terminala luftvägar och alveoler (makrofager och sedan inflammatorisk reaktioner
 • PM0,1 – kan passera genom alveoler och till kapillär cirkulation och genom kropp
24
Q

Vad visar bilden?

A
 • Visar ökad mängd Malondialdehyd (lipidoxideringsprodukt) och minskad mängd antioxidanter. Di står för diesel
25
Q

Vad innebär oxidativ stress?

A
 • Biokemisk process där fria radikaler som organismen själv producerar leder till skador av cell och organ
  • Obalans mellan fria radikaler och antioxidanter
26
Q

Vad pekar pilarna på?

A
 • Bild 2 visar U (blödning), V (ödem)
  • S (nekros gällande alveol)
  • T (nekros i parenkym)
27
Q

Vid slutsats av bilden?

A
 • Linjärt förhållande mellan inandningsmängd och deponering
28
Q

Sjukdommekanism vid inandning av fordonsgaser (diesel)?

A
 • Inandning av diesel påverkar luftvägar direkt genom
  • Inducera lokal inflammatorisk stress
  • Inflammatoriska mediatorer
  • Genotoxicitet
 • Kan leda till andningssjukdom som KOL, astma och lungcancer
 • Partiklar och gaser flyttas över luftvägar och kommer in i cirklation som då fördelas i hela kroppen och ger oxidativ stress i cirkulation och inflammation genom toxiska effekter lite överallt vilket kan leda till
 • Hjärtkärlsjukdom, hjärtinfarkt, stroke, trombos, cancer och påskyndat åldrande
29
Q
 • Exponering
  • Yrken: målare, lackerare, fabrik, grovarbetare, batteriindustri
  • Allmänt: målardamm, vattenförorening, bilavgaser, kontaminerad jord

Vad kan dessa råka ut för?

A

Blyförgiftning

30
Q

Blyförgiftning

 • Exponering
  • Yrken: målare, lackerare, fabrik, grovarbetare, batteriindustri
  • Allmänt: målardamm, vattenförorening, bilavgaser, kontaminerad jord
 • Asborption
  • Lungor
  • Mindre ofta genom mag/tarmkanal
  • Hud

Var ses toxiska effekter?

A
 • Passerar lätt BBB och ger toxiska effekter i hjärna, lever, benmärg och njurar
 • Påverkan på nervsystem, njurar, kardiovaskulärt system och blodbildningsfunktion
  • Kan ses blå pigmentering vid tandkött
31
Q
 • Metall som används i industri och finns naturligt i jorden
 • Batterier, pigment, plast

?

A

Kadmium

32
Q

Kadmium

 • Metall som används i industri och finns naturligt i jorden
 • Batterier, pigment, plast

Skador?

A
 • Stannar kvar i kroppen lång tid och är giftig för njurar
 • Kan också ge benmineralisering genom benskada eller nedsatt njurfunktion
 • Inandning kan ge lungskador
 • Grupp 1 cancerframkallande
33
Q

Metallinducerad oxidativ stress (flera metaller)

 • Redox-aktiva metaller

Vilka?

A
 • Koppar, järn, krom
34
Q

Metallinducerad oxidativ stress (flera metaller)

 • Redox-aktiva metaller
  • Koppar, järn, krom

Redox-inaktiva metaller, vilka?

A
 • Bly, kadmium och kvicksilver
35
Q

Metallinducerad oxidativ stress (flera metaller)

 • Redox-aktiva metaller
  • Koppar, järn, krom
 • Redox-inaktiva metaller
  • Bly, kadmium och kvicksilver
 • Bägge varianter kan ge ökning av produktionen av ROS (oxidativ stressprocessen)

Men hur kan nedre gruppen vara farliga när de inte är redox-aktiva?

A
 • Kan inte generera fria radikaler i sig men kan genereras ändå indirekt med utbyte till koppar eller järn från cellproteiner
  • Kadmium kan ersätta järn i ferritin vilket då frigör och ökar koncentration av obundet järn som kan ge oxidativ stress via fentonreaktion
   • Antixodanter som SOD bryter ned dessa radikaler
   • GSH inaktiverar väteperoxid och hydroperoxider
36
Q

Biologiska miljöfaktorer som kan ge upphov till arbetsskada

Exempel på arbeten?

A
 • Arbete med matproduktion, djurkontakt, sjukvårdare som arbetar med operation, diagnostiska laboratorier, arbete vid avfallanläggningar, avloppsrening, importerade djur
37
Q

Typiskt vid?

A

Allergisk alveolit

38
Q
 • Allergisk alveolit (hypersensitivity pneumonitits)

​Etiologi?

A
 • Bakterier
 • Mögelsvampar, mykotoxiner
 • Oftast yrkesrelaterad
  • Sågverksmiljö och fuktigt virke
  • Luftfuktarsjuka
39
Q

Allergisk alveolit (hypersensitivity pneumonitits)

Symptom?

A
 • Akut (feber/frossa) och kronisk form (långvarig exponering/smygande symptom som produktiv hosta, andfåddhet och bronkit)
40
Q

Vilka förändringar kan uppkomma i lunga vid allergisk alveolit?

A
 • Peribronchiolar metaplasi – ersätter alltså alveolär vävnad
41
Q

Vad ses på bilden?

A

Förändringar vid allergisk alveolit

42
Q

Allergisk alveolit (hypersensitivity pneumonitits)

Patogenes?

A
 • Överdriven immunreaktion och lunginflammation
 • Th1 viktig vid granulomatös utveckling
 • Allt startar med antigenexponering (mögelproteiner) vilket ger sensibilisering, samverkar med genetiska och miljöfaktorer som ger makrofagaktivering, mononukleäracellsrekrytering –> Th1 svar –> granulom och lungfibros
43
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Strålning – icke joniserande strålning

Vad kan dessa bestå av?

A
 • Består av elektriska fält och magnetiska fält som mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa fält som alstras av elektriska installationer och kraftledningar
 • UV-strålning från solljus – ögon och hud
44
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Strålning – icke joniserande strålning
  • Består av elektriska fält och magnetiska fält som mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa fält som alstras av elektriska installationer och kraftledningar
  • UV-strålning från solljus – ögon och hud

Skador av UV-strålning?

A
 • Brännskador vid överexponering, hudförtjockning och pigmentering
 • Kronisk och långvarig exponering – DNA-skador – cancertumörer – malignt melanom
45
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Strålning – joniserande – strålningssjuka
 • Arbeten
  • Kärnkraftverk, arbete i berg, gruvor, radon och bostäder, metallåtervinning, vattenreningsverk

Vad är viktigt att genomföra i och med detta?

A

Medicinska kontroller

46
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Strålning – joniserande – strålningssjuka
  • Arbeten
   • Medicinska kontroller pga exponering
    • Kärnkraftverk, arbete i berg, gruvor, radon och bostäder, metallåtervinning, vattenreningsverk

Patogenes?

A
 • Ger tillräckligt energi för att bryta kemiska bindningar och skapa joner.
 • Det kan skada cellens DNA och ge mutationer, om mutationer överförs till ny generation av celler kan cancer utvecklas, eller andra skadliga effekter
 • Effekter av strålning på cellen (beroende på mängd osv)
  • Vid lång nivå kan skador repareras av cellerna utan skadliga effekter
  • Strålningssjuka uppkommer vid höga doser
   • Dubbelstrandbrott, mutationer, celldöd (apoptos, senescence, autofagisk celldöd), utveckling av cancer
   • Celldöd beror mkt på exponering och celltyp
47
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Vibration, hand/arm, delkropps – vibrationsskada

​Tre vanliga typer av skador?

A
 • Mb Raynaud
 • Digital neuropati
 • Karpaltunnelsyndrom
48
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Vibration, hand/arm, delkropps – vibrationsskada
  • Mb Raynaud

​Patogenes?

A
 • Blodkärlsskada – balans mellan vasokonstiktion och vasodilatation blir dysfunktionell. Vasokonstriktion ökar. Ökad endothelin-1 och minskad NO. Även oxidativ stress ger blodkärlsskada. Minskat blodflöde till fingrar vilket ger vita fingrar.
49
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Vibration, hand/arm, delkropps – vibrationsskada

Digital neuropati, patogenes?

A
 • Vibrationsexponering ger strukturella förändringar såsom demyelinisering
 • Ödem, perineurofibros
 • Axonal degeneration
 • Omkretsstörning av myelinskikt (pil)
 • Central axonal sammandragning
50
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Digital neuropati

Tre symptommanifestationer, vilka?

A
 • Negativ manifestation
  • Känselnedsättning
 • Positiv manifestation
  • Smärta, domningar, pirrningar i fingrar
 • Provocerbar manifestation
  • Ökad känslighet i fingrar
51
Q
A
52
Q

Fysikaliska miljöfaktorer

 • Vibration, hand/arm, delkropps – vibrationsskada

Karpaltunnelsyndrom, patogenes?

A
 • Tryck på medianusnerven i handleden (karpaltunneln)
  • Mekaniskt tryck ökar pga inflammatorisk vätskeansamling eller muskelhypertrofi som ger minskat utrymme för nerven
53
Q

Hur kan vi testa för karpatunnelsyndrom?

A
 • Tinells tecken – tappa med dina fingrar på karpaltunneln och sedan från indexfinger och hela medianusnerven – tingling i dess innervation av fingrar är positivt
 • Phalens test – positivt om pirrningar i tumme, index, långfinger och medial halva av ringfinger
54
Q
 • Cancer som specifikt beror på betydande exponeringsnivå från ett ämne eller faktor från arbetsplatsen och förekommer hos många arbetstagare

Kallas för?

A

Yrkescancer

55
Q

Nämn tre viktiga exponeringar som leder till cancer?

A
 • Utomhusarbete – UV-strålning
 • Formaldehyd
 • Asbest
56
Q

Exponeringar och yrkescancer

 • Cancer som specifikt beror på betydande exponeringsnivå från ett ämne eller faktor från arbetsplatsen och förekommer hos många arbetstagare
 • Utomhusarbete – UV-strålning
  • Elektriker ex
  • Ögon och hud, även sämre immunförsvar

Typ av cancer?

A
 • Malignt melanom, skivepitelcancer
57
Q

Exponeringar och yrkescancer

 • Cancer som specifikt beror på betydande exponeringsnivå från ett ämne eller faktor från arbetsplatsen och förekommer hos många arbetstagare

Formaldehyd, typ av cancer?

A
 • Halscancer
 • Leukemi
58
Q

Exponeringar och yrkescancer

 • Cancer som specifikt beror på betydande exponeringsnivå från ett ämne eller faktor från arbetsplatsen och förekommer hos många arbetstagare

Asbest, typ av cancer?

A
 • Asbestos
 • Cancer i lungor, äggstock och struphuvud
59
Q
 • Alla vetenskapligt publicerade bevis
 • Carcinogener kan då kategoriseras som
   1. Carcinogena (121 ämnen)
  • 2A. Troligen carcinogen
  • 2B. Potentiellt carcinogen
   1. Icke klassificerbar
   1. Icke cancerogen

Vilka utfärdar denna?

A
 • IARC – International agency for research on cancer