Sekretess Flashcards Preview

K5 PU > Sekretess > Flashcards

Flashcards in Sekretess Deck (26)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka utfärdar lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd och vilka är bindande?

A
 • SFS – svensk författningssamling – alla lagar och förordningar
  • Lag – Ex Patientdatalagen
  • Föreskrifter också rättsligt bindande men tillhör inte SFS
   • Ex informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården
   • Har sin grund i lagstiftningen
 • Övrigt
  • Allmänna råd är inte bindande men starkt vägledande
2
Q

Vilka grundlagar har vi?

A
 • Regeringsformen
 • Successionsordningen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
  • Riksdagsordningen – nästan en grundlag
3
Q

Viktiga lagar on om hälso- och sjukvård

 • HSL
 • Patientsäkerhetslagen
 • Socialtjänstlagen
 • Patientdatalagen
 • Socialförsäkringsbalken
 • Patientlagen

Nämn en till rörande vad som får yppas och inte

A
 • Offentlighets- och sekretessprincipipen
4
Q

Hur är domstolsväsendet grovt uppbyggt?

A
 • Allmänna domstolar
  • Brottsmål
  • Civilrätt (familjerätt, avtalsrätt osv)
  • Högsta domstolen aktuell om det saknas prejudikat (rättslig vägledning)
 • Förvaltningsdomstolar
  • Offentlig rätt (tvist mellan enskild och samhället)
  • Bygglov, skatter
  • Omhändertagande av barn, LVM, LPT
5
Q

Vilka fyra områden rör offentlighetsprincipen?

A
 • Yttrandefrihet
  • Tjänstemän och andra som arbetar i staten och kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående
 • Förhandlingsoffentlighet
  • Allmänheten och massmedierna har rätt att vara närvarande vid rättegångar
  • Allmänheten och massmedierna får närvara då riksdagens kammare, kommunfullmäktige, landsting och andra sådana organ sammanträder
 • Meddelandefrihet
  • Tjänstemän och andra i statens och kommunens tjänst har normalt rätt att lämna uppgifter till tidningar, radio och TV för publicering
  • Det är uttryckligen förbjudet för arbetsgivaren att efterforska vem som läckt uppgifter - meddelarskydd
 • Handlingsoffentlighet – allmänna handlingar, tillgänglighet
  • Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar
   • Allmän handling – en handling som förvaras och inkommen eller upprättad hos en offentlig myndighet
6
Q

Var har offentlighetsprincipen rättsligt stöd?

A
 • Regeringsformen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
7
Q

Offentlighets- och sekretesslag

Vad innebär sekretess?

A
 • Ett förbud att röja en uppgift, vare sig muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt
8
Q
 • Uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men

​Vad beskrivs?

A
 • Sekretess inom hälso- och sjukvården
9
Q
 • Uppgifter om en patient inte bör spridas vidare mer än till de personer som på ett eller annat sätt deltar i vården av patienten
 • Att obehörigt ta del av någon journalhandling är en brottslig handling ”dataintrång” som är straffrättsligt reglerad

Vad beskrivs?

A
 • Inre sekretess och dataintrång
10
Q

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne??

A

Lider men

11
Q

Kan en patient spärra sin journal?

A
 • Patientdatalagen ger patienten rätt att ”spärra sin journal” vilket innebär att informationen ska ha begränsad tillgänglighet
  • Skicka isf önskemålet vidare till verksamhetschef som tar hand om det
12
Q

Patientsäkerhetslagen

 • Varje patient har rätt till individuellt anpassad information om
  • Sitt hälsotillstånd
  • Metoder som finns
  • Möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
  • Vårdgarantin
 • Informationen från journal får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta

Vad skulle det kunna vara för hinder?

A
 • Psykisk sjukdom som har allvarligt försämrats
  • Ex psykotisk person där det kan förvärras för stunden
 • Personuppgifter som rör tredje person i journal
13
Q

När är vi tvungna att lämna ut information om en patient?

A

Patientsäkerhetslagen

 • Begäran av polismyndighet
  • Ska då namnges av polisen – namngiven person
  • Även vid verksamhet av personskydd för riksdagens ledamöter osv
  • Behövs för rättsmedicinsk undersökning
  • Finns fler ex
14
Q

Socialtjänstlagen

 • Skyldigheter från kommunen gentemot invånare men finns en annan viktig punkt

Vilka två viktiga punkter finns i denna lag om barn som far illa?

A
 • Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten
 • Yrkesverksamma inom myndigheter som ex hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet misstänker/har kännedom att ett barn far illa
15
Q

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 • Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag

När gäller inte detta nödvändigtvis?

A
 • Detta skall dock inte gälla myndigheter inom hälso- och sjukvården i vidare mån än som följer av andra stycket
  • Folk ska våga söka vård ju
16
Q

Offentlighets- och sekretesslag

 • Uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd får lämnas (möjlighet) till berörd myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet

Gäller det alla brott?

A
 • Brott där straffet inte är lindrigare än ett år
 • Försök till brott som ger fängelse i minst två år
 • Försök till brott som ger fängelse i minst ett år vid försökt till överföring av allmänfarlig sjukdom (enligt smittskyddslagen)
17
Q
A
18
Q

Vad är viktigt att tänka på gällande körkort och vapen?

A

Körkortslagen

 • Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha lappen skall läkare anmäla till Transportstyrelsen
  • Innan anmälan görs skall läkare underrätta körkortshavare
  • Anmälan behöver inte göras om det finns särskild anledning att anta att körkortshavaren kommer följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktiga fordon
 • Viktigt ta ställning till körkortsfrågan i journal vid demens, allvarlig sjukdom, psykiatrisk sjukdom

Vapenlag

 • Om det finns medicinska skäl för att någon är olämplig att inneha vapen skall det anmälas till polismyndighet i ort där patienten är folkbokförd
  • Behöver inte göras om det inte finns tillstånd för skjutvapen förstås
  • Här finns ingen kompromissmöjlighet
19
Q

Sekretess

 • Bryts av fullmakt från patienten

Hur sker detta och när kan detta ske?

A
 • Inför utlämnande av en journalhandling ska en sekretessprövning genomföras (oftast av behandlande läkare
 • Kan gälla ex försäkringsbolag som behöver ta del av det efter skada
20
Q
A
21
Q

Sekretess

 • Bryts av fullmakt från patienten
  • Inför utlämnande av en journalhandling ska en sekretessprövning genomföras (oftast av behandlande läkare
  • Kan gälla ex försäkringsbolag som behöver ta del av det efter skada

Vid avslag om utlämnande av journalhandling ska detta beslut göras vad???

A
 • Hänskjutas till myndigheten och ett avslagsbeslut fattas
  • Betyder att man som läkare inte fattar det beslutet själv utan är uppbackad av verksamheten – prata med verksamhetschefen om det
22
Q
A
 • Patienten vistas i skild verksamhet
 • Man måste nog svara nej, kan tyvärr inte svara på det. Sekretess gäller
23
Q
A
 • Får fråga modern först om det är OK att bryta sekretess
  • Kan också fråga om dottern har mammans tillstånd, i praktiken om det inte finns skäl att tro annat
24
Q
A
 • Om patientens närstående blivit underrättade så kan man nog svara på det (lider inte men, är ju död)
25
Q
A
 • Tredjepartsinformation om hustrun – bör maskas över!! Ska inte vara tillgänglig för patienten
  • Vill patienten veta vad som maskerats kan det hänskjutas till myndigheten (vårdcentral etc), kan då fatta avslagsbeslut som kan överklagas till förvaltningsrätt
26
Q
A
 • Ta hänsyn till ålder och personlig mognad
  • Vi ska nog beakta hennes önskemål – säg till pappan att han får fråga dottern själv ex
  • Gäller inte minderåriga som kommer in berusade på akuten, då ringer vi givetvis (de saknar personlig mognad ju)