Arbetsmiljö och psykisk ohälsa Flashcards Preview

K5 PU > Arbetsmiljö och psykisk ohälsa > Flashcards

Flashcards in Arbetsmiljö och psykisk ohälsa Deck (24)
Loading flashcards...
1
Q
 • Psykisk hälsa
  • Tillstånd hos enskild som påverkas i växelspel med omgivning i livets olika situationer – ögonblickbild

Fyra viktiga delar i psykisk hälsa?

A
 • Integritet – utveckla och hävda egen integritet
 • Sociala relationer – upprätthålla och bibehålla över tid
 • Flexibilitet – tillgång till varierande psykiska förhållningssätt
  • Kan användas beroende på omgivningens krav och som möjliggör en för individen positiv utveckling
 • Självtillit – medvetenhet och tilltro till egna resurser
2
Q
 • Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende
 • Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall

Från vilken lag?

A

Arbetsmiljölagen

3
Q
 • Våld och hot
 • Ensamarbete
 • Akuta kriser som kan utlösa krisreaktioner
  • Olycksfall, akut sjukdom, mm
   • Krisstöd
 • Kränkande särbehandling, mobbning, trakasserier, diskriminering
  • Diskrimineringslagen
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstider
  • Hur mkt vila vi ska ha mellan pass
 • Förändringsprocesser
  • Omorganisationer, tekniska hjälpmedel ska inkorporeras osv

Vad kan dessa utgöra?

A
 • Arbetsmiljörisker med psykisk påverkan
4
Q

Vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag? Nämn också några undergrupper

A
 • Psykiska sjukdomar 43 %!!!
  • Anpassningsstörningar/reaktion på svår stress
  • Depressiv episod
  • Andra ångestsymptom
  • Recidiverande depressioner
  • Bipolär sjukdom
5
Q

Stress

 • En mobilisering av kroppsliga och mentala resurser vilken sker då en individ utsätts för påfrestning (medicinsk)
 • Den upplevelse en individ har då den utsätts för en påfrestning som överstiger den upplevda hanteringsförmågan (psykologisk)

Vilka fyra reaktionstriader finns det?

A
 • Episodisk/akuta
  • Vakenhetsreaktion
   • Aktiveras när vi står inför oväntat stimuli – plötsligt ljud. Motorik fryser (beredskap) och andning stannar upp
  • Spela-död-reaktion
   • Mer vanlig hos djur, motorik upphör, blotrycksfall
   • Människor svimmar ex, akut fara som väcker skräck, eller sorgebud. Mildare form – matta, benen viker sig
 • Långvariga/kroniska
  • Alarmreaktion (vanligast)
   • Sympatiska nervsystemet, blodflödet ökar, hjärta slår snabbare, andning ökar, syre till stora muskelgrupper, adrenalin, näringsförråd mobiliseras, fly och kämpa! Mobilisering av kroppens resurser
  • Frustrationsreaktion
   • Maktlöshet, sorg, förtvivlad
   • Individer med lägre status drar sig undan
6
Q
A
7
Q
 • Vi till skillnad från djur kan anpassa beteende men vi kan inte undertrycka inre mobilisering (som då inte utnyttjas av beteende)

Vad kan detta ge för effekter?

A
 • Ex vid rapportering så undertrycks beteendekomponenten i triaden (inre mobilisering). Ger större blodtryckshöjning, liksom blodets fett- och glukosinnehåll (bränslet används inte).
 • Vid stor muskelaktivitet så stimuleras nervbanor som leder till aktivering av hjärnans endorfinsystem – avslappning men nu används inte musklerna. Frustration
8
Q
 • Stress är individuellt
  • Men coping av situation är avgörande och stressituationen kan klinga av
  • Vår tolkning påverkar hur kraftig reaktionen blir och hur länge den kvarstår
  • Kan sedan generaliseras till andra situationer
 • Stressreaktioner över tid

​Ge fyra olika exempel på stress

A
 • Fysiologiska
  • Ex, sömnproblem, yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, hypertension, muskelspänning, försämrat immunförsvar, ökad infektionskänslighet
 • Beteendemässiga
  • Bråttombeteende (fast vi har det), gå snabbt, äta snabbt, irritabel, passivitet, isolering, alkohol/droger
 • Kognitiva
  • Hur vi tar in och processar information (exekutiva funktioner), glömmer bort saker, fatta beslut, dummare, sämre på att stänga av falska stimuli
 • Emotionella
  • Ångest, oro, nedstämdhet
9
Q

Förklara stressmodellen krav-kontroll-stöd

A
 • Krav-kontroll-stöd
  • Aktiv – bra att vara, kanske ibland överstimulerad
  • Avspänd – låga krav men vi kan bli uttråkade
  • Passiv – fast i sin situation – ohälsorisker
  • Spända – störst ohälsorisker
  • Ju mer stöd vi har desto mer motständskraftiga
10
Q

Förklara stressmodellen Effort Reward imbalance

A
 • Ju mer man anstränger sig desto mer belöning (positiv feedback, lön, befordran)
 • Inre (själv) och yttre (arbetsgivaren) krav
11
Q

Förklara stressmodellen ansträngnig-lust

A
 • Ansträngning-lust
  • Negativ stressreaktion vid stor ansträngning och stor olust
  • Positiv stress vid stor ansträngning och stor lust
12
Q

Mobbning i arbetslivet

 • Kränkande särbehandling
  • Handlingar på kränkande sätt som kan leda till ohälsa och att de ställs utanför arbetsplatsens gemenskap

Så vad krävs för att det ska räknas som mobbning?

A
 • Mobbning
  • Plus maktskillnad
 • Allvarlig mobbning
  • Långvarigt, återkommande och eskalerande
13
Q
 • Ledarskap
  • Låt-gå-ledarskap
 • Den sociala miljön
  • Rädsla och intriger
  • Rå jargong/beteenden
  • Misstro
  • Konkurrens
 • Roller
  • Otydliga krav och förväntningar
  • Klämda roller
 • Belastning
 • Förändringsprocesser

Vad beskriver detta?

A

Arbetsmiljöhypotesen

14
Q

Vilka risker ses hos utsatta för mobbing?

A
 • Arbetslöshet (5 ggr risk)
 • Ohälsa
  • Depression, utmattning, traumatisering, sjukskrivning, hjärtsjukdom
 • Död
15
Q

Diagnoser (översiktligt)

 • Anpassningsstörning och reaktion på svår stress
 • Trauma först, en månad
 • Starka växlande affekter, dissociation, inadekvat beteende, förvirring

Beskrivning av?

A
 • Akut stressyndrom
16
Q

Diagnoser (översiktligt)

 • Anpassningsstörning och reaktion på svår stress
 • Trauma
 • Påträngande ångestväckande minnen, fobiskt undvikande

Beskrivning av?

A
 • Posttraumatisk stressyndrom
17
Q

Diagnoser (översiktligt)

 • Anpassningsstörning och reaktion på svår stress
 • Livskris vid normal psykisk påfrestning
 • Nedstämdhet, ångest, oro, sömnstörning, ibland självmordstankar

Beskrivning av?

A
 • Anpassningsstörning
18
Q

Diagnoser (översiktligt)

 • Anpassningsstörning och reaktion på svår stress
 • Icke livshotande långvarig stress utan återhämtning
 • Extrem psykisk och fysisk trötthet, kognitiva störningar, störd sömn affektiva symptom

Beskrivning av?

A
 • Utmattningssyndrom
19
Q

Kardinalsymptom vid utmattningssyndrom?

A

Nedsatt tolerans för stress, energibrist, kognitiv funktionsnedsättning

20
Q
 • Skattningsformulär - självskattning
  • S-UMS
  • KEDS – visar hur långt ifrån väggen man står
  • SMBQ

Vid?

A

Ev utmattningssyndrom

21
Q
 • Mkt vanligt i samband med stress, ångest, depression
 • Oftast psykogen/idiopatisk smärta
  • Långvarig
  • Central sensitisering
 • Spänningsvärk
  • Stress ökar muskelspänningar vilket kan leda till upplevd sådan

Vad beskrivs?

A

Smärta

22
Q

Utbredning (arbets- och miljömedicin)

 • Mobbning, hög arbetsbelastning
 • Ibland tar arbetsgivare del av utredning
 • Föreligger skada?
  • Är i de flesta fall utrett
  • Tidigare utredningar
  • Anamnes
   • Sårbarhetsfaktorer
   • Belastningsfaktorer
   • Frisfaktorer
  • Objektiva/andra fynd
   • Skattningsskalor
   • Psykometriska test
 • Konstaterad skada
  • Skadad av arbetet?

Så vad gör vi som läkare på arbets- och miljömedicin som svar på detta?

A
 • Exponeringsutredning
  • Vilka riskfaktorer har personalen utsatts för
  • Anamnes, vittnesmål, skattningsskalor, dokument
 • Sambandsbedömning
  • Finns det ett samband mellan exponering och skada?
  • Konkurrerande sjukdomsorsaker?
23
Q
 • Var läggs bevisbördan?
  • Sannolikhet?
  • Mobbningsfall ex, hög grad av sannolikhet
 • Försäkrad i befintligt skick
  • Gäller dock inte för extrem känslighet som ex personlighetsstörning och kronisk sjuklighet kan innebära
 • Västligaste sjukdomsorsaken
  • Alternativa sjukdomsorsaker måste väga in
  • Exempel: smärta + depression
 • Ej ersättningsberättigande
  • Företagsnedläggelse
  • Osäkra anställningsförhållanden
  • Ej trivas med arbete

​Vilken lag reglerar detta?

A
 • Lagen om arbetsskadeförsäkring – LAF
24
Q

Arbetsorsakad ohälsa

 • Höga psykiska krav i arbetet –> depressions- och ångesttillstånd
 • Bristande socialt stöd i arbetet –> depressions- och ångesttillstånd
 • ”Job strain” –> depressions- och utmattningssymptom
 • Mobbning à depressionssymptom

Så vad har SBU sammantaget kommit fram till kan leda till ovan?

A
 • Låg påverkan, bristande medmänskligt stöd, mobbning, låg belöning, osäkerhet i anställning, god kontroll, rättvis behandling, ingen skillnad mellan kvinnor och män