August Flashcards Preview

English vocabulary > August > Flashcards

Flashcards in August Deck (22)
Loading flashcards...
0

Cannibal 'kænibəl

Kẻ ăn thịt người

 

 a person who eats human flesh, or an animal that eats the flesh of animals of its own type

1

fox /fɒks/

Con cáo Ex : we are foxes and they are chickens.

2

terrace /'terəs/

Bậc thang Ex : he was on a wooden terrace.

3

overlook /'ouvə'luk

Quan sát từ trên xuống Ex : my windows overlook the garden cửa sổ buồng trông ra vườn

4

Strike up

Begin Strike up a conversation Strike up a friendship Start playing

5

Shatter

Cause to break into many pieces >Shatter the plate Break into many pieces >the glace shattered Damage or destroy

6

grumble /grʌmbl/

Càu nhàu, cằn nhằn to grumble at (over, about) something càu nhàu về cái gì

7

stake /steik/

Tiền đặt cược

8

apparent /ə'pærənt

1. Rõ ràng, bày tỏ ra ngoài, thấy rõ ra ngoài apparent to the naked eyes mắt trần có thể nhìn rõ được 2. Rõ rành rành, hiển nhiên, không thể chối cãi được

9

albeit /ɔ:l´bi:t/

he tried albeit without success anh ta vẫn cố gắng mặc dù không thành công

10

agonize /´ægə¸naiz/

3. Cố gắng, tuyệt vọng to agonize after something cố gắng tuyệt vọng để đạt cái gì

11

surplus /'sə:pləs/

Số dư, thặng dư

12

It is comprised of ...

it consists of ex : it is comprised of four sections

13

as well

aussi ex: I think so as well

14

last

kéo dài ex: the listening comprehension section lasts 45 minutes

15

It is made up of ....

ex: this test is made up of 100 questions.

16

in regards to

au regard de ex: in regards to the Listening, you are asked to ...

17

whereas

trái lại, trong khi mà ex: whereas in the Reading section, you may decide

18

sometime

The adverb sometime (one word) means "at an indefinite or unstated time in the future." The phrase some time (two words) means "a period of time." The adverb sometimes (one word) means "occasionally, now and then." ex: Why don't you come up sometime and see me? ex: You must give some time to your fellow men. Even if it's a little thing, do something for others--something for which you get no pay but the privilege of doing it. ex: I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying.

19

money laundering

rửa tiền

20

evade => evasion

tránh, lẩn tránh ex: tax evasion : trốn thuế

21

hostel

hostel /'hɔstəl/ * danh từ - nhà ký túc (của học sinh) - nhà tập thể (cho công nhân) - cũ nhà trọ