Basic - Phrases x 242 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 242 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 242 - General Deck (242):
0

Halikan mo ako. (hah lee kan mo ako)

Kiss me.

1

Ang ganda mo. (ang gan dah mo)

You are very pretty.

2

isa (ee sah)

1

3

dalawa (dah lah wah)

2

4

tatlo (tot low)

3

5

apat (ah pot)

4

6

lima (lee mah)

5

7

anim (ah neem)

6

8

pito (pee toe)

7

9

walo (wah low)

8

10

siam (shaam)

9

11

sampu (sahm poh)

10

12

hinto (hin toe) / tigil (tea gill)

stop

13

alis (ah lease)

go

14

liko (lee koh)

turn

15

kaliwa (ka lee wah)

left

16

kanan (ka non)

right

17

taas (ta os like a z)

up

18

baba (bah bah)

down

19

pasok (pa soak)

in

20

labas (la bas)

out

21

malapit (ma lah pit)

near

22

malayo (mah lah yo)

far

23

mataas (ma ta os)

above

24

mababa (ma bah bah)

below

25

dito (dee toe)

here

26

doon (doe own)

there

27

saan (sa on)

where

28

deretcho (de ret cho)

straight

29

atras (ah tross)

backwards

30

katabi (kah tah bee)

beside

31

sunud (sue nude)

next

32

halika (hah lee ka) / lapit ka (lah peet ka)

come

33

ako (ah ko)

I

34

tayo (tah yo)

we

35

siya (shaa)

he/she

36

ito (ee toe)

it

37

ikaw (e cow)

you

38

sila (see lah)

they

39

kanila (kah knee lah)

them

40

meron kami (may roan kah me)

we have

41

meron sila (may roan see lah)

they have

42

gusto ko

I want

43

gusto niya (gusto knee yah)

he/she wants

44

gusto nila (gusto knee lah)

they want

45

gusto namin lahat (gusto nah meen lah hot)

we all want

46

araw (ah row like wow)

day

47

lunes (lou niece)

monday

48

martes (mar tess)

tuesday

49

miyerkules (mer year ko less)

wednesday

50

webes (web ess)

thursday

51

biyernes (bee year ness)

friday

52

sabado (sah bah doe)

saturday

53

linggo (ling go)

sunday

54

ngayon ay... (nnnnga-yon ay

today is...

55

bukas ay (boo kahs i ah)

tomorrow

56

sino (see no)

who

57

ano (ah no)

what

58

kailan (ki lan)

when

59

saan (sah on)

where

60

bakit (bah kit)

why

61

paano (pah on o)

how

62

magandang umaga (ma gan dang ooo maguh)

good morning

63

kumusta (ku moo stah)

hello

64

kumusta ka? (ku moo stah kah)

how are you?

65

okay lang (okay lahng)

I'm fine

66

paalam (pah ahl am)

goodbye

67

matulog na ako (ma two log nah ah ko)

goodnight

68

oo (oh oh) / sige (see gay)

yes

69

hindi (hin dee)

no

70

baka (bah kah)

maybe

71

di ko alam (dee ko ah lom)

I don't know

72

pasensiya na (pah sen sha nah)

I'm sorry

73

paki naman (pah key nah mon)

please

74

mahal kita (mah hall key tah)

I love you

75

mainit (mah een it)

hot

76

ang init (ang een it)

it's hot

77

malamig (mah lah mig)

cold

78

ang lamig (ang lah mig)

it's cold

79

hindi mahalaga (hindee ma hal ah gah)

it doesn't matter

80

ano pangalan mo? (ahno pon gah lahn mo?)

what's your name?

81

di ko maintindihan (dee ko mah een teen di han)

I don't understand

82

saan ang banyo? (sa on ang bon yo) / CR (letters)

where's the toilet?

83

pagkain (pag kah een)

meal

84

almusal (ahl moo sal)

breakfast

85

gutom na ako (goo tome nah ah ko)

I'm hungry

86

na uuhaw na ako (nah uh uh how nah ako)

I'm thirsty

87

tanghalian (tong hah lee ahn)

lunch

88

hapunan (hah poo non)

dinner

89

malaki (mah lah kee)

large

90

manipis (mah nee piss)

thin

91

makapal (mah kah pahl)

thick

92

inumin (e no meen)

drink

93

tubig (two big)

water

94

kwarto (cuarto)

room

95

kama (kah mah)

bed

96

mesa (may sah)

table

97

banyo (bahn yo)

bathroom

98

hugasan (who gah sahn)

sink

99

palikuran (pah lee ku ron)

toilet

100

tuwalya (two wahl yah)

towels

101

sabon (sah bone)

soap

102

bintana (been tah nah)

window

103

telepono (tele poh no)

phone

104

hagdanan (hahg dah non)

stairs

105

carinderya (care een dear yah)

restaurant

106

pinto (peen toe)

door

107

susi (sue see)

key

108

unan (uh non)

pillow

109

telebisyon (tele be syon)

TV

110

upuan (ooh puh on)

chair

111

kumot (koo mote)

blanket

112

babae (bah BAH eh)

girl

113

lalake (lah LAH keh)

boy

114

tao (tah oh)

people

115

baso (bah so)

glass

116

plato (plah toe)

plate

117

musika (moo zee kah)

music

118

ilaw (e loaw)

lights

119

galingan mo (gah ling an mo)

good luck

120

alis na tayo (ah lease nah tah yo)

let's leave

121

ang pangalan ko ay (ang pang ah lan ko i)

my name is...

122

gusto ko ng... (gusto ko nang)

I'd like a...

123

maganda ka (mah gan dah kah)

you're gorgeous

124

yan magandang damit (yan mag an dang dah meet)

that's a nice dress

125

magandang sando (mah gan dahng sahn doe)

nice shirt

126

gusto ko ang sapatos mo (gusto ko ang sah pah toes mo)

I like your shoes

127

magkano? (mag kan o)

how much?

128

saan mo gusto pumunta? (sa on mo gusto pu moon tah)

where would you like to go?

129

busy ako

I'm busy

130

hindi ako interesado (hindee ako interest ah doe)

I'm not interested

131

sobrang interesado ako (so brang interes ah doe ako)

I'm very interested

132

gusto ko ang mata mo (gusot ko ang mah tah mo)

I love your eyes

133

may maganda kang ngiti (my mah gahn dah kahng nange tea)

You have a great smile

134

oras na para umalis (or os na pah rah ooh mah lease)

time to go

135

mata (mah tah)

eye

136

mga mata (monga mah tah)

eyes

137

ilong (e long)

nose

138

labi (lah be)

lips

139

bibig (be big)

mouth

140

ngipin (knee pin)

teeth

141

tainga (tah een gah)

ear

142

mga tainga (monga tah een gah)

ears

143

dila (dee lah)

tongue

144

pisngi (piss knee)

cheek

145

mga pisngi (monga piss knee)

cheeks

146

leeg (lay egg)

neck

147

balikat (bah lee kot)

shoulder

148

mga balikat (monga bah lee kot)

shoulders

149

braso

arm

150

mga braso

arms

151

kamay (kah my)

hand

152

mga kamay (monga kah my)

hands

153

daliri (dah lee ree)

finger

154

mga daliri (monga dah lee ree)

fingers

155

suso (sue so)

boobs

156

tiyan (chon)

stomach

157

puwit (pu wet)

butt

158

binti (bean tea)

leg

159

mga binti (monga bean tea)

legs

160

paa (pah ah)

foot

161

mga paa (monga pah ah)

feet

162

daliri sa paa (dah lee ree sah pah ah)

toe

163

mga daliri sa paa (monga dah lee ree sah pah ah)

toes

164

tara sa kwarto ko (tah rah sah quarto ko)

let's go to my room

165

hindi ka seryoso (hindee ka sear e o so)

you can't be serious

166

gusto ko labi mo (gusto ko lah bee mo)

I love your lips

167

may maganda kang puwit (my mah gan dah kang pu wet)

you have a nice butt

168

galing mo (gah ling mo)

you're good

169

ang galing mo (ang gah ling mo)

you're the best

170

pagkain (pag kah een)

food

171

itlog (eat log)

egg

172

tinapay (tee nah pi)

bread

173

keso (key so)

cheese

174

kape (kah pee)

coffee

175

cha a (chah ah)

tea

176

prutas (prue tas)

fruit

177

bigas (bee gahs)

rice

178

asukal (ah su kahl)

sugar

179

asin (ah seen)

salt

180

paminta (pah meen tah)

pepper

181

sabaw (sah bow)

soup

182

mansanas

apple

183

saging (sah ging)

banana

184

pinya (peen yah)

pineapple

185

baka

beef

186

manok (mahn oak)

chicken

187

baboy (bah boy)

pork

188

tinapay (tee nah pie)

sandwich

189

matamis (mah tah mees)

sweets

190

maasim (mah ah seem)

sour

191

maanghang (mah ang hang)

spicy

192

kamatis (kah mah tees)

tomato

193

patatas

potatoes

194

sorbitis (sor bee tis)

ice cream

195

karne

meat

196

isda (eas dah)

fish

197

pwede ba ako ng (pwede bah ako nong)

can I have the...

198

kailangan ko ng... (ki lang ang ko nong)

I need a...

199

magkano ito? (mag kah no e toe)

how much is this?

200

saan ang...? (sa on ang)

where is...?

201

saan dito ang...? (sa on dee toe ang...?)

where is the...?

202

ilan ang meron ka? (e lan ang may roan ka?)

how many do you have?

203

balat (bah laht)

skin

204

lumangoy (lou mang noy)

swim

205

bangka (bang ka)

boat

206

gusto ko pumunto (gusto ko pu mun tah)

I want to go...

207

gusto kung lumangoy (gusto koong lu mahng oy)

I want to swim

208

anak (a knock)

son/daughter

209

bata (bahtah)

kid

210

kapatid (kah pah teed)

brother/sister

211

lola (low lah)

grandma

212

lolo (low low)

grandpa

213

angkel (ancle like uncle with an a)

uncle

214

ante (aunty)

aunt

215

pamangkin (pah mang keen)

nephew/niece

216

pinsan (peen sahn)

cousin

217

mga pinsan (monga pin sahn)

cousins

218

asawa (ah sah wah)

wife/husband

219

tumahimik ha (two mah hee meek ka)

shut up

220

lumayo ka (lou mah yo ka)

go away

221

anu problema mo? (a new problema mo?)

what's your problem?

222

iwan mo ko mag isa (ee wahn mo ko mag ee sah)

leave me alone

223

tama na (tah mah nah)

enough

224

wala akong pakialam (wah lah akong pah ki ah lahm)

I don't care

225

galit ako (gah leet ako)

I'm angry

226

galit ako sayo (gah leet ako sah yo)

I'm angry with you

227

wala yang kwenta (wah lah yang kwenta)

that's nonsense

228

niloloko mo ba ako? (knee low low ko mo bah ako?)

are you kidding me?

229

maganda

beautiful

230

magandang gabi (mah gahn dah gah bee)

good evening

231

magandang gabi po

good evening sir/mam

232

helo po / salamat po / opo / hindi po

respectful hello / thank you / yes / no

233

naman (nah mahn)

too

234

kumusta po kayo?

how are you sir/mam?

235

at (aht)

and

236

ito (e toe)

this

237

ko

my (use after noun)

238

ikanagagalak kong makilala ka

it is a pleasure to meet you

239

nagagalak din po ako

I am pleased too.

240

hawakan mo ang kamay ko (huh wah kin mo ahn kah may ko)

hold my hand

241

ang galing mong humalik

you kiss so well

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):