CG/9/c Flashcards Preview

Kunstgesch & CG Ancien Regime > CG/9/c > Flashcards

Flashcards in CG/9/c Deck (10):
0

Waarom noemen de auteurs de Amerikaanse revolutie een revolutie met twee gezichten?

Palmer bracht de Am rev inhoudelijk in verband met de Eng rev en Fr rev (Atlantische these).
Franco Venturi geeft aan dat de Am rev meer betekenis krijgt als er niet alleen van uit gegaan wordt dat de inzet een betere toekomst was. Het was evenzeer een terugkeer naar de historische roots van de archaische Europese republieken in het absolutistisch tijdperk. De jaren die aan de Onafhankelijkheidsverklaring vooraf gingen zijn eigenlijk belangrijker dan de oorlogshandelingen.

p311-312

1

Beschrijf de Amerikanen en hun 'parlementaire' structuur van voor de Onafhankelijkheid

- 13 kolonien
- Vele republikeinen hadden de wijk genomen naar de Nieuwe Wereld
- Kroon had geen vat op onderdanen in Amerika, konden maatsch, religieus en politiek hun mening uitdragen
- Elke kolonie had een Assembly (volksvertegenwoordiging, vrijwel alle mannen kiesrecht, vnl elite zitting die contact hield met achterban = anders dan virtual representation zoals in Eng)
- sterke leescultuur (bijbel, krant)
- tolerantie jegens andersdenkenden
===> vonden zichzelf erfgenamen van de Eng revolutionairen, Commenwealthmen
- ontdoken stelselmatig de wet, gingen eigen gang
- sterke demografische groei
- welvaart sterk toegenomen
- groei zelfbewustzijn bevolking

p312

2

Hoe zag het eerste, niet-revolutionaire verzet tegen de verscherpte belastingwetten er uit?

- wachten op het tot rede brengen van de slechte raadgevers door de koning
- belastingen werden ingetrokken
- maar: beroep op birthrights - no taxation without representation (in Lagerhuis)
- massale steun in de bevolking
- afkeer van Eng corruptie gelucht via correspondentie-genootschappen in alle kolonien
- door concessies gevoel gelijk aan hun zijde te hebben door saamhorigheid en offerbereidheid (referenties aan republ theorieen uit 17e eeuw)

p313

3

Welke documenten kwamen tot stand na de Boston Tea Party (1773)?

- sept 1774 Continentaal Congres Philadelphia: Declaration of Rights - erkenning soevereiniteit koning maar afwijzen Eng parlement als vertegenwoordiger Amerikanen.
- voorj 1776: Common Sense door Th Payne - koning zelf verantwoordelijk voor bloedvergieten. Tendens naar rev sterker
- 4 juli 1776: tweede Congres Philadelphia - Declaration of Independence

p314

4

Waarom hebben de Am staten elk een eigen constitutie?

De inspiratie van een statenbond sprak meer aan dan het model van de Romeinse rep of die van de Ver Nlden (monarchale tendensen). Als staat teveel macht naar zich toetrok, dan gevaar voor grondrechten, mn eigendom en kwam 'Am deugd' in gevaar. Een losse confederatie van onafhankelijke staten zou meest recht doen aan republikeinse gezindheid.

p314

5

Waarom kwam er toch een centrale grondwet - de staten hebben toch hun eigen constituties?

- praktische overwegingen zoals handelsverdragen, monetair stelsel
- gevoelen dat velen gevoel gegeven dat ze deel uitmaakten van 1 Am natie, daarom Am volk zelf basis voor nieuwe centrale regering.
- controverse tussen centralistisch georienteerde federalisten (Hamilton, Adams, Washington) en particularistische republikeinen (Jefferson).
- Het Grote Compromis (Madison): afgevaardigden uit elke staat (naar rato inwoneraantal) in Huis van Afgevaardigden. HvA heeft beslissingsbevoegdheid belastingen + elke staat even veel stemmen in de Senaat
- Scheiding der machten voorkomt dat president koninklijke allures krijgt.

p314

Bill of Rights toegevoegd aan Constitutie in 1791 (zelfde jaar dat Fransen Declaration des droits de l'homme etc aan grondwet toevoegden)

p110 syll

6

Welke elementen, aan Europese politiek-filosofen ontleend, zijn terug te vinden in de Am Constitutie (1787)?

- oud: Engelse elementen: bv op Locke teruggaande ideeen over indiv eigendom
- 'nieuw/18e eeuws: volk & natie zijn 1 (Rousseau) en scheiding der machten (Montesquieu)
- Birthrights 1689, Eng: Bill of Rights, 1791 bij grondwet gevoegd.

p314

7

Was de Am rev wel een revolutie?

- Palmer: jawel. felle onderlinge twisten tussen voorstanders en loyalisten. moderne toepassing natuurrecht in democratische Constitutie
- WF Craven: kolonisten waren al ontsnapt aan feodaliteit door migratie. dus revolutie ging om behoud, behoud van iets liberaals. De kolonisten weigerden hun vrijheid - die ze al genoten - af te staan.

p315

8

Bestond in de Am rev een tegenstelling tussen de belangen van de bezittende elite en de kleine burgerij?

Ja en daardoor radicaliseerde de revolutie. Er wordt gesuggereerd dat er selectief uit de geschriften van de verlichte filosofen in geput waardoor een verrechtsing kon worden doorgevoerd.
In de Fr rev ontstond een gelijke spagaat: belangen kleine burgerij al of niet opofferen aan die van gegoede burger?

p315

9

Jefferson was groot voorstander van het rouleren van ambten. Welke redenen voerde hij hiervoor aan?

- middel tegen verslapping en corruptie
- m.n. presidentschap: zou keuzemonarchie worden.
- herverkiezingen zouden bedrog en rivaliteit tussen staten uitlokken.
- buitenlandse mogendheden zouden zich buit slaan uit troebel water

mogelijkheid tot verlenging is tot 1 herverkiezing beperkt gebleven.

p110 syll