ch 5 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 5 > Flashcards

Flashcards in ch 5 Deck (100):
1

xiào;jiào/School

2

zhū/tree trunk

3

yàng/Kind

4

gēn/Root, part of "actually",mw for long thin obj

5

gé/Grid

6

táo/Peach

7

zhuāng/stump

8

mèng/Dream

9

tī /ladder; stairs

10

kē/Trees

11

guān/Coffin

12

jiāo /pepper

13

chǔ/clear

14

gài/general; approximate

15

qiàn/Owe

16

cì/instance

17

huān/Happy

18

gē/Song

19

zhèng;zhēng/Positive

20

bù/Step

21

sǐ/Dead

22

mǔ/Mother

23

měi/Each

24

bǐ/particle used for comparison

25

máo/Hair,feather

26

mín/People

27

qì/Gas

28

shuǐ/Water

29

yǒng/Forever

30

zhī/Juice

31

qiú/Request

32

hàn/Chinese

33

jiāng/River

34

tāng /soup

35

qì/Steam

36

shā /sand

37

méi;mò/Not

38

hé/River

39

yóu /oil

40

fǎ/Law

41

yǒng/Swimming

42

jīn/ford

43

zhōu/Continent

44

pài/Faction/send for

45

jiāo/Pour liquid

46

hǎi/Sea

47

tiān/Add

48

qīng/Clear

49

wēn/warm/Temperature

50

gǎng/Port

51

hú/Lake

52

wān/Bay

53

huá/slippery

54

mǎn/Full

55

dī/low

56

piǎo;piào;piāo/to float

57

huǒ/Fire

58

dēng/Lamp

59

chǎo /to stir-fry

60

diǎn/Point/clock

61

yān/Smoke

62

kǎo /to roast; to bake; to broil

63

rè/Hot

64

rán/However

65

shú/cooked; ripe; familiar

66

fù/Father

67

yé/grandpa

68

bà/Dad

69

piān/slice

70

yá/tooth (1C, pref.)

71

niú/Cow

72

wù/Matter

73

tè/especially

74

quǎn/Dog

75

zhū/pig

76

yù/Jade

77

wáng/King

78

wán;wàn/Play

79

xiàn/Present/ to appear

80

bān/Class

81

qiú/Ball

82

lǐ/Reason

83

guā/Melon

84

píng/Bottle

85

tián /sweet

86

shēng/Student

87

yòng/Use

88

tián/Field

89

diàn/Electricity

90

nán/Male

91

huà/Painting/paint

92

liú/Stay/to leave (a message etc)

93

téng/Pain

94

bìng/Disease

95

bái/White

96

bǎi/Hundred

97

de;dì;dí/Of

98

yán/salt (1C)

99

mù/Eye

100

máng/ blind