Chapter 1 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 1 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Deck (60):
1

暑假

summer break (shǔjià)

2

打工

get a part time job (dǎgōng)

3

露营

to camp (lùyíng)

4

假期

vacation (jiàqī)

5

轻松

relaxing (qīngsōng)

6

another (lìng)

7

夏令营

summer camp (xiàlìngyíng)

8

to work as (dāng)

9

辅导员

counselor (fǔdǎo yuán)

10

充实

fulfilling (chōngshí)

11

经验

experience (jīngyàn)

12

赚点钱

to earn some money (zhuàn diǎn qián)

13

参加

to participate (cānjiā)

14

棒极了

terrific (bàng jíle)

15

无聊

boring (wúliáo)

16

补习

to take lessons after school or work (bǔxí)

17

爬山

mountain climbing (páshān)

18

钓鱼

to go fishing (diàoyú)

19

旅行

to travel (lǚxíng)

20

其他

other (qítā)

21

照顾

to take care of (zhàogù)

22

而且

and, furthermore (érqiě)

23

负责

to take responsibility for (fùzé)

24

安全

safe (ānquán)

25

长大

to grow up (zhǎng dà)

26

成熟

mature (chéngshú)

27

根本

fundamental, essential (gēnběn)

28

准备

to prepare (zhǔnbèi)

29

偶尔

once in a while (ǒu'ěr)

30

认为

to think (rènwéi)

31

校园

campus (xiàoyuán)

32

碰到

to run into (pèng dào)

33

一直

continuously (yīzhí)

34

店员

store clerk (diànyuán)

35

零用钱

allowance (língyòng qián)

36

工资

salary (gōngzī)

37

速食店

fast-food restaurant (sù shí diàn)

38

服务生/服务员

waitress/waiter (fúwù shēng/yuán)

39

辛苦

hard, tough (xīnkǔ)

40

小费

tip (xiǎofèi)

41

存钱

to save money (cún qián)

42

送报纸

to deliver newspaper (sòng bàozhǐ)

43

保母

babysitter (bǎomǔ)

44

义工

volunteer (yìgōng)

45

职员

staff (zhíyuán)

46

救生员

lifeguard (jiùshēng yuán)

47

游泳池

swimming pool (yóuyǒngchí)

48

大峡谷

the grand canyon (dà xiágǔ)

49

hi, hey (hāi)

50

目的

purpose (mùdì)

51

顾客

customers (gùkè)

52

清理

to tidy up (qīnglǐ)

53

农历

lunar calendar (nónglì)

54

月饼

moon cake (yuèbǐng)

55

appreciate (shǎng)

56

代表

to represent (dàibiǎo)

57

团圆

reunion (tuányuán)

58

嫦娥

chang'e (cháng'é)

59

to steal (tōu)

60

结果

as a result (jiéguǒ)