Chapter 2 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 2 > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 Deck (58):
1

外表

appearance (wàibiǎo)

2

个性

personality (gèxìng)

3

勇敢

brave (yǒnggǎn)

4

自信

self-confident (zìxìn)

5

开朗

happy and optimistic (kāilǎng)

6

幽默

humorous (yōumò)

7

随和

easy-going (suíhe)

8

straightforward (zhí)

9

开放

open (kāifàng)

10

cool (kù)

11

内向

introverted (nèixiàng)

12

细心

careful, meticulous (xìxīn)

13

叛逆

rebellious (pànnì)

14

short (ǎi)

15

卷发

curly hair (juǎnfǎ)

16

文静

quiet (wénjìng)

17

害羞

shy (hàixiū)

18

台湾

taiwan ( táiwān)

19

台北

taipei (táiběi)

20

戴眼镜

wear glasses (dài yǎnjìng)

21

strong (zhuàng)

22

聪明

smart (cōngmíng)

23

活泼

lively (huópō)

24

外向

extroverted (wàixiàng)

25

交朋友

to make friends (jiāo péngyǒu)

26

志同道合

have common goals and interests (zhìtóngdàohé)

27

因此

therefore (yīncǐ)

28

to become (chéng)

29

电子邮件

e-mail (diànzǐ yóujiàn)

30

转眼间

in the blink of an eye, in an instant (zhuǎnyǎn jiān)

31

秘密

secret (mìmì)

32

加州

california (jiāzhōu)

33

handsome (shuài)

34

能干

capable (nénggàn)

35

谈得来

able to talk to, get along well (tán dé lái)

36

专心

to concentrate on (zhuānxīn)

37

浪费

waste (làngfèi)

38

爱情

love ( àiqíng)

39

了解

to understand (liǎojiě)

40

认真

to take seriously, earnest (rènzhēn)

41

不然

otherwise (bùrán)

42

分手

break up (fēnshǒu)

43

伤心

to be sad (shāngxīn)

44

由于

because (yóuyú)

45

压力

pressure (yālì)

46

to let, allow (ràng)

47

理想

ideal (lǐxiǎng)

48

能力

capability (nénglì)

49

明星

star (míngxīng)

50

功夫

kung fu (gōngfu)

51

媒体

media (méitǐ)

52

熊猫

panda (xióngmāo)

53

演员

actor or actress (yǎnyuán)

54

西游记

journey to the west (xīyóu jì)

55

人物

character (rénwù)

56

善良

kind (shànliáng)

57

好吃懒做

gluttonous and lazy (hàochīlǎnzuò)

58

英雄

hero (yīngxióng)