Chapter 8 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 8 > Flashcards

Flashcards in Chapter 8 Deck (73):
1

象棋

Xiàngqí
Chinese chess

2

世纪

Shìjì
Century

3

形象

Xíngxiàng
Image

4

棋子

Qízǐ
Chess piece

5

表示

Biǎoshì
Indicate

6

功能

Gōngnéng
Function

7

Jiāng
General

8

目的

Mùdì
Purpose

9

西洋棋

Xīyáng qí
Western-style chess

10

国际象棋

Guójì xiàngqí
International chess

11

对方

Duìfāng
The other side, opponent

12

困死

Kùn sǐ
To surround or cut off

13

围住

Wéi zhù
To surround

14

传到

Chuán dào
To be brought to

15

占领

Zhànlǐng
To occupy

16

空间

Kōngjiān
Space

17

跳棋

Tiàoqí
Chinese checkers

18

发明

Fāmíng
To invent

19

取名字

Qǔ míngzì
To name

20

网络

Wǎng luò (PRC)
Wǎng lù (Taiwan)
Internet

21

购物

Gòuwù
Shopping

22

下载

Xiàzài
To download

23

即时通讯

Jíshí tōngxùn
Instant messaging

24

好处

Hǎochù
Advantage

25

导演

Dǎoyǎn
Director

26

影片

Yǐngpiàn
Film

27

至少

Zhìshǎo
At least

28

部落格

Bùluò gé
Blog

29


And

30

屏幕

Píngmù
TV monitor (PRC)

31

心情

Xīnqíng
Mood

32

不良

Bùliáng
Bad

33

作者

Zuòzhě
Author

34

工具

Gōngjù
Tool(s)

35

谨慎

Jǐnshèn
Cautious

36

否则

Fǒuzé
Otherwise

37

网瘾

Wǎng yǐn
Addicted to Internet

38

退步

Tuìbù
To fall off, regress

39

类似

Lèisì
Similar

40

公开

Gōngkāi
To make public

41

网址

Wǎngzhǐ
Website, URL

42

资料

Zīliào
Information

43

讯息

Xùnxí
Information (PRC)

44

利用

Lìyòng
To make use of

45

话题

Huàtí
Topic

46

闲话

Xiánhuà
Idle talk

47

任何

Rènhé
Any

48

陌生人

Mòshēng rén
Stranger

49

奇怪

Qíguài
Weird

50

色情

Sèqíng
Pornography
(Note from Miguel: this word generated the most conversation out of any vocab word in Mandarin class)

51

暴力

Bàolì
Violence

52

进入

Jìnrù
To enter

53

益处

Yìchu
To enter

54

查询

Cháxún
Inquire about

55

最佳

Zuì jiā
The best

56

愉快

Yúkuài
Pleasant, happy

57

谈论

Tánlùn
To talk about, to discuss

58

发起

Fāqǐ
To initiate

59

危险

Wéixiǎn
Dangerous

60

事实上

Shìshí shàng
As a matter of fact

61

假名

Jiǎmíng
Fake name

62

提供

Tígōng
To provide

63

详细

Xiángxì
Detailed

64

总而言是

Zǒng ér yán shì
In a word, in short

65

差别

Chābié
Difference

66

上传

Shàngchuán
To upload

67

上载

Shàngzài
To upload (PRC)

68

影音

Yǐngyīn
Video clip

69

录像

Lùxiàng
Video clip (PRC)

70

会员

Huìyuán
Member

71

棋盘游戏*

Qípán yóuxì
Board game

72

原因*

Yuányīn
Reason

73

联络*

Liánluò
Connection