Deskriptiv statistik Flashcards Preview

Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap > Deskriptiv statistik > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv statistik Deck (16)
Loading flashcards...
1

4 typer av data i den matematiska hierarkin

1. Kvotskala
2. Intervallskala
3. Ordinal(skala) data
4. Nominal(skala) data

2

Kvotskala data

Absolut nollpunkt

Blodtryck, längd, vikt

3

Intervallskala data

Saknar nollpunkt

Celsius

4

Ordinalskala data

Data som kan rangordnas men inte ange skillnader eller avstånd mellan värdena.

Enkätsvar, utbildningar: grundskola-gymnasium-universitet

5

Nominalskala data

Inga matematiska egenskaper

Variabelns värde kan endast beskrivas med ord.

Kön, yrke, sjukdomstyp

6

3 typer av genomsnittliga värden

Medelvärde

Median

Typvärde

7

Medelvärde

Är ett värde som ungefärligt representerar en uppsättning av värden.

8

Median

Medianen är det värde som hamnar precis i mitten av en uppsättning värden som sorterats i storleksordning.

När ett medelvärde ger en skev bild av helheten, även när det är matematiskt korrekt

9

Typvärde

I en uppsättning av värden, det som förekommer flest antal gånger.

10

Skevhet

Begrepp för att förklara hur statistiken ser ut.

Oftast används medianen som genomsnittligt värde.

11

Positiv skevhet

Vänster sida

Medelvärdet är större än medianen och typvärdet.

12

Negativ skevhet

Höger sida
Medelvärdet är lägre än medianen och typvärdet.

13

Vilka genomsnittliga värde passar med kvotskalan?

Medelvärde, medianen och typvärde.

14

Vilka genomsnittliga värde passar med intervallskalan?

Medelvärde, medianen och typvärde.

15

Vilka genomsnittliga värde passar med ordinalskalan?

Median och typvärden.

EJ medelvärde.

16

Vilka genomsnittliga värde passar med nominalskalan?

Typvärde

EJ medelvärde och median.