Kvalitativ metod Flashcards Preview

Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap > Kvalitativ metod > Flashcards

Flashcards in Kvalitativ metod Deck (7)
Loading flashcards...
1

4 dimensioner för begreppet trovärdighet

Tillförlitlighet

Giltighet

Verifierbarhet

Överförbarhet

2

Transkribering

Överföra ljud till text

3

Kvalitativa metoder för datainsamling- karaktäristiska intervjutyper

Öppen intervju

Semi-strukturerad intervju

Strukturerad intervju

4

Kvalitativa metoder för datainsamling

Enskild intervju

Fokusgrupper

Deltagande observationer

Narrativ

Biografisk litteratur

5

Kvalitativa urval

Bekvämlighetsurval

Ändamålsenligt urval

Snöbollsurval

6

3 aspekter som kännetecknar en kvalitativ studie

Studerar människans levda erfarenheter.

Studerar fenomen i naturliga miljöer.

Holistiskt/hermeneutik ursprung

7

Begrepp för att beskriva och bedöma en kvalitativ studie

Trovärdighet