Vetenskaplig teori Flashcards Preview

Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap > Vetenskaplig teori > Flashcards

Flashcards in Vetenskaplig teori Deck (13)
Loading flashcards...
1

Ontologi

Läran om varandet.

2

Epistemologi

Läran om kunskap

3

Positivism

Vikten av hård fakta och strävan efter absolut sanning.

Forskning ska bedrivas på ett systematiskt sätt och med hög kontroll.

Kunskap ska vara generaliserbar.

Kunskap går att förklara och är förutsägbar.

4

Hermeneutik

Kunskapen är subjektiv och är beroende av vilken kultur personen lever i.

Djupare förståelse av mänskliga fenomen.

Kunskap innebär en djupare förståelse.

Personers levda erfarenheter studeras i ett helheltsperspektiv.

5

Realism

Hur människor uppfattar verkligheten med de fem sinnena

6

Relativism

Tror inte på en absolut sanning utan små sanningar. För att sanningen kan ändras från dag till dag.

7

Empirism

Kunskap som är grundat på våra erfarenheter som förmedlas genom våra sinnen.

8

Induktion

Från empiri till teori

9

Deduktion

Från teori till empiri

10

Vetenskap

Ett systematiskt sökande av kunskap där kunskap ska kunna beläggas(bevisas).

11

Paradigm

Ett paradigm skifte sker när ny kunskap bevistats och då slängs den gamla kunskapen bort. Alla är överens.

12

Anomali

Avviker från det normala. Strider mot en allmänt accepterad teori eller världsuppfattning.

13

Förförståelse

Föreställning och erfarenhet som forskaren har inom det område där forskningen ska göras.