Kvantitativ metod Flashcards Preview

Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap > Kvantitativ metod > Flashcards

Flashcards in Kvantitativ metod Deck (12)
Loading flashcards...
1

Beroende och oberoende variabel

A --> B
A är oberoende variabeln och orsak. B är den beroende variabeln och effekten.

2

Ge ett exempel på ett beroende och oberoende variabel.

Rökning (A) är den oberoende och lungcancer (B) är den beroende.

3

Kausalitet/orsakssamband

Om kausalitet råder mellan två fenomen, kallas det ena orsak och det andra effekt.

4

Reliabilitet

Överensstämmelse mellan upprepade mätningar med samma instrument.

Blir resultaten den samma om forskningen görs om på nytt med samma instrument?

5

Validitet

Instrumentets förmåga att mäta det som avses att mätas.

6

Power

Upptäcka skillnad och samband i stickprovet.

7

Nuisance variabeln / confounding

Dold faktor/variabel som är en källa till feltolkningar av undersökningsresultat.

Confounding/nuisance variable är den variablern som kan ha påverkat resultatet.

8

Kvantitativt syfte

Deskriptiv design

Korrelativ design

Komperativ design

Predikativ design

9

Operationalisera

Konkret beskrivning av hur begrepp ska mätas.

Att beskriva vad och hur något ska mätas

10

Deskriptiv design

Syftet är att beskriva....

Hur många...? Hur vanligt förekommande det är?

11

Korrelativ design

Syftet är att undersöka samband mellan...

Finns det något samband mellan x och y?

12

Komperativ design

Syftet är att undersöka skillnader mellan...

Är det någon skillnad mellan?