Forskningsetik Flashcards Preview

Omvårdnadsvetenskap, vetenskaplig metod och förbättringskunskap > Forskningsetik > Flashcards

Flashcards in Forskningsetik Deck (9)
Loading flashcards...
1

Godhetsprincipen

* Nytta för omvårdnaden* Möjlighet att dra nytta av resultaten för att främja hälsa

2

Autonomiprincipen

* Självbestämmande rätt- inte tvång* Rätt att dra sig ut ur studien utan att ange skäl

3

Principen om rättvisa

* Värna om svaga grupper så att de inte blir utnyttjade
* Forskarens plikt att bevaka de svagas rättigheter

4

Principen om att inte skada

* Avbryta forskningen om någon skadas
* Inte skadlig inverkan på de deltagande

5

Nurnbergkoden

* Informerat samtycke krävs för forskning
* Skrevs i samband efter 2:a världskriget
* Uppdateras inte

6

Helsingforsdeklarationen

* All medicinsk forskning kring människor och djur
* Uppdateras ständigt

7

Konfidentialitet

Innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna, men forskargruppen kan via “kodnycklar” hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer.

8

Anonymitet

Att inga personuppgifter framgår i studien

9

Vad är de 4 etiska principerna?

Autonomiprincipen

Godhetsprincipen

Principen om rättvisa

Principen om att inte skada