Education Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > Education > Flashcards

Flashcards in Education Deck (44):
1

en studie

a study

2

et ord

a word

3

en forelesning

a lecture

4

en pause

a break

5

en skole

a school

6

en leksjon

a lesson

7

til tross for

despite, even though

8

et klasserom

a classroom

9

et mål

a purpose, goal, aim, target

10

en elev

a pupil

11

en oppgave

a task

12

en romkamerat

a roommate

13

en historie

a history

14

en kunnskap

a knowledge, a skill

15

et essay

an essay

16

et kapittel

a chapter

17

ei lekse

a homework

18

et kurs

a course

19

en professor

a professor

20

en prøve

a test

21

en skolegård

a schoolyard

22

en forklaring

an explanation

23

et bibliotek

a library

24

en ordbok

a dictionary

25

å stave

to spell

26

en undervisning

a teaching, instruction

27

et notat

a note

28

en presentasjon

a presentation

29

et dokument

a document

30

å jukse

to cheat

31

å oversette

to translate

32

en evne

a capability, a faculty, a power

33

en side

a page

34

et eksempel

an example

35

en vanske

a difficulty, an intricacy

36

en idé

an idea

37

et fag

a trade, subject, field

38

ifølge

according to, by, on

39

ei tavle

a blackboard

40

en høyskole

a college

41

en lesevanske

a reading difficulty

42

en karakter

a mark, grade

43

ei klasse

a class

44

et friminutt

a recess