People Flashcards Preview

Duolingo Norwegian > People > Flashcards

Flashcards in People Deck (37):
1

en venn

a friend

2

en gjest

a guest

3

et individ

an individual

4

en person

a person

5

Herre

Lord

6

en dronning

a queen

7

en allmennhet

public (noun)

8

nåtidens

nowadays, of the present

9

en nabo

a neighbour

10

en viking

a viking

11

et offer

a victim

12

en tenåring

a teenager

13

en prins

a prince

14

ei befolkning

a population, a folk

15

en konge

a king

16

en kultur

a culture

17

en konferanse

a conference

18

personlig

in person, individual, personal

19

en fiende

an enemy

20

en kjæreste

a girlfriend/boyfriend/sweetheart

21

en ungdom

a youth

22

en fyr

a guy, fellow

23

en frue

a Ma'am

24

ei frøken

a Miss

25

en komité

a committee

26

et forhold

a relationship

27

en kronprins

a crown prince

28

en borger

a citizen

29

voksen

grown

30

et spedbarn

a baby

31

menneskelig

human

32

et vennskap

a friendship

33

et menneske

a human

34

en voksen

an adult

35

et folk

people

36

en prinsesse

a princess

37

en dame

a lady