Emotie en persoonlijkheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Emotie en persoonlijkheid > Flashcards

Flashcards in Emotie en persoonlijkheid Deck (18):
1

3 componenten van emoties

(1) geassoceerd met subjectieve gevoelens

(2) lichamelijke verandering

(3) actieneigingen: toenames in de kans op bepaalde gedragingen

2

Darwin: uitkomsten van zijn functionele analyse van emoties

emoties dragen bij aan evolutie door dieren elkaar middels emoties signalen sturen over gevaar

3

emotionele staten vs emotionele karaktertrekken

staat: tijdelijk en meer afhankelijk van situatie dan van persoonlijkheid

trek: patroon in emotionele reacties, stabiel tussen situaties

4

uitleg: categorisch vs dimensionele benadering 

categorisch: er zijn een aantal basisemoties (vergelijkbaar met de HEXACO), maar er is geen consensus over welke dat zijn

dimensioneel: 2 basisdimensies: prettig/onprettig + hoog/laag arousal

-> elk emotie kan worden beschreven als een combinatie van deze twee dimensies

5

uitleg: content vs soort van emotioneel leven

content: de specifieke soort emotie (het wat)

soort emotioneel leven: manier waarop emotie ervaren wordt (het hoe)

bv.

content: hij is gelukkig

soort: hij varieerd hevig in stemming

6

uitleg: positieve illusions

zichzelf in sterke manier als goed en wenselijk te zien

correlatie tussen sociale wenselijkheid en geluk bij zelfrapports

-> positieve illusions zijn belangrijk factoor om gelukkig te zijn

7

hoe staat geluk in verband met positieve gebeurtenissen?

Er is sprake van wederzijdse causaliteit. 

dus positieve gebeurtenissen dragen aan geluk bij

en

gelukkig zijn dragt bij aan het meemaken van positieve gebeurtenissen

8

welke 4 factoren dragen niet significant bij aan geluk?

(1) geslacht

(2) etniciteit

(3) inkomen

(4) leeftijd

 

G E I L 

 

 

9

welk persoonlijkheidstrek staat in hecht verband met negatieve emoties?

 

mensen die hoog scoren op neuroticisme zijn gevoelig voor negatieve gevoelens

10

Eysenck:

waarvan is neuroticisme afhankelijk in een individu?

hoe neurotisch iemand is hangt af van de reactiviteit van het limbisch systeem. 

limbisch systeem: angst/vecht/vlucht reacties

als dit systeem gemakkelijk wordt geactiveerd zal iemand snel heftig de boven genoemden gevoelens ervaren

11

2 andere breingebieden betrokken bij emoties

(1) anterior cingulate cortex 

(2) rechter prefrontale cortex (uitvoerende controlecentrum)

12

hoe zit het met de cognitie van neurotische mensen?

hebben de neiging om 

(1) over gezondheidsproblemen te klagen

(2) besteden vooral aandacht aan negatieve en bedreigende gebeurtenissen

13

wat zijn gevolgen van chronische vijandigheid?

wat is met het brein van agressieve mensen?

chronische vijandigheid -> hartziektes

agressieve mensen -> relatief vaker verstoringen in het brein, vooral in de fronale kwab (hier zit de vaardigheid om impule te onderdrukken)

14

hoe kan neuroticisme een impact hebben op de gezondheid?

hoe staat neuroticisme in verband met BAS/BIS?

constant met problemen bezig zijn heeft een hoge activatie van het stresssysteem ter gevolg -> chronisch hoge level van stress leidt tot een slechte immunsysteem

 

high-N mensen (hoog op neuroticisme) hebben een sterkere BIS

15

uitleg: affectintensiteit

 

hoe staat dit in verband met neuroticisme en extravertie?

de fluctuaties in de intensiteit van emoties 

hoge affectintensiteit - vaak wisselnde, heftige emoties (hoge humeurvariabiliteit)

lage affectintensiteit - stabielere, minder heftige emoties

 

affectintensiteit correleert positief met neuroticisme en extravertie

 

16

Costa en McGrae:

hoe beinvloeden neuroticisme en extravertie het geluk van een persoon?

geluk volgens Costa en McGrae = relatief veel positieve gevoelens en relatief weinig negatieve gevoelens

dus

neuroticisme - aandacht op negatieve gevoelens

extravertie - aandacht op positieve gevoelens

combinatie: hoog extravertie en laag neuroticisme 

-> draagt veel meer aan geluk dan geslacht, etniciteit etc...

17

interactie tussen persoonlijkheid en geluk: 2 modellen

(1) direct model: zelfs bij dezelfde situaties reageren mensen verschillend, afhankelijk van hun persoonlijkheid

(2) indirect model: persoonlijkheid leidt tot een bepaalde manier van leven (situaties), deze manier van leven bepaald emotionele reactie 

18

Larsen en collegas: onderzoek van n-high en extraverte personen met humeuropwekking

uitleg

positief/negatief stimuli laten zien aan mensen (humeuropwekking), stemmingsvragenlijst voor en na stimuli afnemen

 

bij n-high mensen is het makkelijk om slechte humeur op te wekken

bij extraverte mensen is het makkelijk om goede humeur op te wekken 

-> persoonlijkheid werkt als versterking voor levensgebeurtenissen