Endokrinologi Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (8):
1

Vilken är den akuta behandlingen vid ketoacidos?

Vätska (isoton NaCL, om p-glukos minskade p-K)

2

Vad beror ketoacidos på?

Insulinbrist

3

Vad krävs för diagnosen hyperosmolärt hyperglykemiskt icke-ketotiskt syndrom?

1. P-glukos >20 mmol/l
2. S-osmolalitet >325 mosm/l (280-300)
3. Att acidos inte föreligger

4

Vilken är den akuta behandlingen vid hyperosmolärt hyperglykemiskt icke-ketotiskt syndrom?

Vätska och kalium

5

Vad är Conns syndrom?

Primär hyperaldosteronism

6

Vilka är diagnoskriterierna för diabetes mellitus?

(Man ska ha åtminstone ett av dessa för att få diagnosen DM)
- Minst 2 förhöjda fasteglukosvärden >7 mmol/L vid olika tidpunkter
- Icke-fastande p-glukos>11 mmol/L + symptom
- Minst 2 HbA1c >48 mmol/mol
- HbA1c >48 mmol/mol + fasteglukos >7 mmol/L

7

Vad är c-peptid?

Nedbrytningsprodukt av insulin.

8

Vilken tidsperiod speglar HbA1c?

De senaste 6-8 veckorna.