Gastroenterologi Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Gastroenterologi > Flashcards

Flashcards in Gastroenterologi Deck (15):
1

Hur ställer man diagnosen mikroskopisk colit?

Med biopsi.

2

Hur behandlar man mikroskopisk colit?

Med lokal kortisonbehandling och mediciner mot diarré (t.ex. imodium).

3

Hur ser den morfologiska bilden ut vid Crohns?

Fläckvisa strikturer, aftösa sår, djupa knivlika ulcus, transmural inflammation, snigelspår

4

Vilka är de typiska symptomen vid Crohns?

Intermittenta attacker av diarré, viktnedgång, feber, magsmärta.

5

Vilka är de typiska symptomen vid UC?

Skovvisa attacker av blodig diarré, nedre buksmärta som lättar vid defekation, erytema nodosum, m.m.

6

Vilka är ROM III-kriterierna för IBS?

Återkommande episoder(som börjat minst 6 mån innan diagnos) med buksmärta/-obehag, minst 3 dagar/mån, associserat med minst två av följande:
1. Lindras vid tarmtömning
2. Ändrad tarmtömningsfrekvens
3. Ändrad avföringskonsistens eller form

7

Vilka är ROM III-kriterierna för dyspepsi?

Ett eller flera av följande symptom (som börjat minst 6 mån innan diagnos):
1. Tidig mättnadskänsla
2. Smärta i epigastriet
3. Brännande känsla i epigastriet
4. Postprandiell uppkördhet

8

Hur behandlas paracetamolintoxikation?

Acetylcystein inom 8 h.

9

Vilken är patofysiologin vid paracetamolintoxikation?

10% av paracetamolen oxideras via CYP2E1 (P450) till NAPQI-metabolit som är hepatotoxisk. Denna ska sedan metaboliseras av glutation till en ofarlig metabolit. Vid alltför högt intag av paracetamol alternativt för höga nivåer av CYP2EI, t.ex. pga av kronisk alkoholism/vissa lml/malnutrition, kommer NAPQI ansamlas och orsaka leverskada.

10

Vilket prov ska man ta om man misstänker Wilsons sjukdom och är det isf högt eller lågt?

Ceruloplasmin, lågt ifall man har Wilsons sjd.

11

Hur behandlar man hemokromatos?

Åderlåtning

12

Hur säkerställer man diagnosen hemokromatos?

En kombination av förhöjd transferrinmättnad, s-ferritin och förekomst av HFE-genmutation i homozygot eller sammansatt heterozygot form.

13

Hur ser behandlingstrappan ut vid UC?

5-ASA
Kortikosteroider (entocort, prednisolon)
Azatioprin, 6-MP
TNF-alfa-hämmare (Humira, Remicade TNF-alfa-hämmare), Vedolizumab

Kirurgi

14

Hur ser behandlingstrappan ut vid Crohns?

Metronidazol, 5ASA? Isf salazopyrin
Kortikosteroider (entocort, prednisolon)
Azatioprin, 6-MP, Metotrexat
TNF-alfa-hämmare (Humira, Remicade TNF-alfa-hämmare), Vedolizumab

Kirurgi

15

Vad är TIPSS?

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk stent-shunt