Kardiologi Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Kardiologi > Flashcards

Flashcards in Kardiologi Deck (37):
1

Vilka riskfaktorer ingår i CHA2DS2-VASc och hur många poäng gör att AK-behandling är indicerad?

Congestive heart failure/VK-dysfunktion,
Hypertoni,
Age(>75, 2p),
Diabetes,
Stroke/TIA/tromboembolism(2p)
-
Vaskulär sjd(tex perifer kärlsjd, hjärtinfarkt),
Age(65-74, 1p),
Sex category(1p om kvinna)

Indikation vid 2p eller högre (vid 1p - överväg)

2

Vilka riskfaktorer ingår i HAS-BLED och hur många poäng gör att man försiktighet bör iakttas vid AK-behandling?

Hypertoni
Abnorm lever-/njurfunktion
Stroke
-
Blödning, anemi eller blödningsrisk
Labilt PK-INR
Elderly (>65)
Drugs (ASA/Clopidogrel) eller alkohol (>8 glas/vecka)

3 poäng eller högre.

3

Vad använder man CCS-skalan till?

Till att beskriva angina.

4

Vilka koagulationsfaktorer hämmar Waran?

II, VII, IX, X

5

Vad är ASD secundum?

Öppetstående foramen ovale, vanligaste medfödda hjärtfelet hos vuxna.

6

Vad ingår i Fallots tetrad?

1. VSD
2. Överridande aorta
3. Högerkammarhypertrofi
4.Pulmonalisstenos

7

Om en patient säger att den var en sk "blue baby", vad avser den förmodligen då?

Fallots tetrad

8

Nämn 5 riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom.

Rökning
Hypertoni
Blodfettsrubbningar
(De tre viktigaste)

Hög ålder
Övervikt
Fysisk inaktivitet
Kostvanor
Manligt kön
Ärftlighet
Rheumatiska sjdar
Psykossjdar
Stress
Lågutbildad
Diabetes

9

Om en patient har marmorerad hud, vad tyder det då på?

Patienten håller på att få en chock, kapillärerna håller på att dra ihop sig.

10

Vad är det som låter när man hör en 3:e hjärtton och vad kan vara bakomliggande orsak?

Den snabba fyllnaden av kammarna. Kan orsakas av hjärtsvikt med förhöjt fyllnadstryck.

11

Vad är det som låter när man hör en 4:e hjärtton och vad kan vara bakomliggande orsak?

Förmakens kontraktion och ejektion av blod ut i kammarna. Hörs då förmaken arbetar mot ökade fyllnadstryckk i kammarna, t.ex. vid aortastenos, hypertoni eller pulmonell hypertension.

12

Vad tyder ett mitt-systoliskt klick på?

Mitralisprolaps.

13

Vilka diagnoser ska man överväga om man ser ett EKG med takykardi, smala QRS-komplex och regelbunden rytm?

Förmaksfladder med regelbundet AV-block
Ortodrom takykardi
AVNRT
Sinustakykardi

14

Vilka diagnoser ska man överväga om man ser ett EKG med takykardi, smala QRS-komplex och oregelbunden rytm?

Förmaksflimmer
Förmaksfladder som inte har regelbundet AV-block
Sinusrytm + frekventa SVES

15

Vilka diagnoser ska man överväga om man ser ett EKG med takykardi, breda QRS-komplex och regelbunden rytm?

Ventrikeltakykardi
Antedrom takykardi
Förmaksfladder med grenblock

16

Vilka diagnoser ska man överväga om man ser ett EKG med takykardi, breda QRS-komplex och oregelbunden rytm?

Ventrikelflimmer
Preexciterat förmaksflimmer
Förmaksflimmer med grenblock
Förmaksfladder + ej regelbundet AV-block + grenblock

17

Hur kan man skilja på SVES och VES?

VES är breddökade och har komplett kompensatorisk paus.

18

Vilken är den akuta behandlingen vid STEMI?

Nitroglycerin (förutom om lågt BT)
ASA
Brilique
Heparin

O2
Morfin (smärta)
Antiemetika (illamående)
Furix (dyspné/lungstas)
B-blockad (om flimmer/fladder/non-sustained VT/högt BT)
Cordarone/ELK (sustained VT)
ELK akut, cordarone vid ev. recidiv (VF)
Inotropi (för att höja BT)
Vätska (vid hö-kammarinfarkt för att lungorna ska bli perfunderade)

(samt akut PCI såklart)

19

Hur ska man fortsätta den medicinska behandlingen efter en STEMI?

Dubbel trombocythämning:
- ASA (livslång)
- Brilique (ett år)
- Clopidogrel
Statiner (livslång)
ACE-hämmare (livslång)
B-blockad (kanske låta bli om lågt blodtryck/ låg puls)

20

Vilken är den akuta behandlingen vid NSTEMI?

Nitroglycerin
ASA
Brilique
Arixtra
B-blockad
Statiner

O2
Morfin (smärta)
Antiemetika (illamående)
Furix (dyspné/lungstas)
B-blockad (om flimmer/fladder/non-sustained VT/högt BT)
Cordarone/ELK (sustained VT)
ELK akut, cordarone vid ev. recidiv (VF)
Inotropi (för att höja BT)
Vätska (vid hö-kammarinfarkt för att lungorna ska bli perfunderade)

(samt koronarangio inom 24 h)

21

Hur ska man fortsätta den medicinska behandlingen efter en NSTEMI?

Dubbel trombocythämning:
- ASA (livslång)
- Brilique (ett år)
- Clopidogrel
Statiner (livslång)
ACE-hämmare (livslång)
B-blockad (kanske låta bli om lågt blodtryck/ låg puls)

22

Hur ska man behandla hjärttamponad?

Drän, snabb infusion av vätska, operation

23

Vid vilka tre fynd kan man inte tolka EKG:t mer?

Vänstersidigt skänkelblock, preexcitation och pacemaker.

24

Vilka indikationer finns för pacemaker?

Symptomgivande bradykardi, sjuk sinusknuta, brady-taky-syndrom (för att möjliggöra medicinering av takykardiepisoderna), AVB III, AVB II typ 2, AVB II typ 1 om symptomgivande eller om >75 år, bifascikulärt block med symptom

25

Vilken är indikationen för ICD vid hjärtsvikt?

-Ischemisk hjärtsjukdom
-LVEF 12 månader

26

Vad ingår under akut koronart syndrom?

STEMI, NSTEMI, instabil angina

27

Hur diagnostiserar man AKS?

Symptom, EKG-förändringar, hjärtskademarkörer

28

Vilka är de vanligaste orsakerna till hjärtsvikt?

1. Ischemisk hjärtsjukdom
2. Hypertoni
Kardiomyopatier
Klaff-fel
Diabetes
Alkoholism

29

Vilka är de typiska symptomen vid hjärttamponad?

Kraftigt blodtrycksfall, fyllda julgularisvener, pulsus paradoxus (varierar med andningen), R-vågs-alternans på EKG, takykardi, ortopné, takypné

30

Hur diagnostiseras hjärttamponad?

Med UKG.

31

Vilka mediciner sätter man in vid hjärtsvikt?

Diuretika, ACE-hämmare/ARB, B-blockerare

Om fortfarande NYHA klass II-IV: +Aldosteronantagonister(spironolakton),

Om fortfarande NYHA klass II-IV, EF70 BPM:
+Ivabradin

Om fortfarande svåra besvär efter CRT-P/D eller ICD:
+digoxin (eller överväg hjärttransplantation)

32

Vilken är den vanligaste kardiomyopatin?

Dilaterad kardiomyopati (90%) ?

33

När ges adrenalin under HLR?

Vid asystoli/PEA ges under HLR inj adrenalin 1 mg varannan behandlingsomgång (var 4:e min) med första dosen så snabbt som möjligt.

Vid VF/VT ges första dosen adrenalin efter 3 defibrilleringar, därefter enligt samma schema som asystoli/PEA.

34

När ges amiodarone under HLR?

Det ges vid kvarvarande VF/VT efter 3 defibrilleringar (efter adrenalin).

35

Vad använder man SCORE-diagrammet till?

För att bedöma risken att dö under kommande 10-års-period.

36

Vad gör APC?

Fungerar som avstängningsmekanism för koagulationssytemet genom att degradera VIIIa och Va.

37

Vilken är den vanligaste orsaken till ventrikeltakykardi?

Kranskärlssjukdom