Endokrinologi Flashcards Preview

Klinisk Medicin 1 > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (24)
Loading flashcards...
1
Q

Varför ska kronisk hyponatremi korrigeras långsamt?

A

Risk att utveckla hjärnödem och central pontin myelinolys

2
Q

Vad kan vara orsaken till ett tillstånd med hypovolemi + hyponatremi?

A
kräkningar
Diarréer
Diuretika
Primär binjurebarksvikt
förluster vid långvarig svettning
3
Q

Vad kan vara orsaken till ett tillstånd med hypervolemi + hyponatremi?

A

Hjärtsvikt
Leversvikt
Njursvikt

4
Q

Vad kan vara orsaken till ett tillstånd med euvolemi + hyponatremi?

A

SIADH
Sekundär binjurebarksinsufficiens
Hypothyreos
Primär polydipsi

5
Q

Vilken är den vanligaste orsaken till hyponatremi?

A

SIADH

6
Q

Vad är SIADH?

A

endokrin sjukdom där ADH-produktionen är ökad i förhållande till plasmaosmolaliteten

7
Q

Vilka orsaker finns till SIADH?

A

Läkemedel(SSRI, Antiepileptika, desmopressinanaloger)
Infektion
CNS-trauma/blödning
Ektopisk produktion

8
Q

Vilken antidiabetika ger risk för ökad vikt och hypoglykemi?

A

Sulfonylureider

9
Q

Vilka antidiabetika kan användas vid njursvikt?

A

Inkretinbaserade läkemedel

Meglitinider

10
Q

Vilka biverkningar finns till metformin?

A

diarré, minskad aptit, illamående

laktatacidos

11
Q

När ska metformin sättas ut?

A
akut njursvikt
dehydrering
laktatstegring
akuta tillstånd med risk för anaerob metabolism
vid kontraströntgen
12
Q

Av vilka organ bryts insulin ner?

A

Lever och njurar

13
Q

Vilka komplikationer finns till Diabetes?

A

makroangiopati: CVD, stroke
Mikroalbuminuri, diabetesnefropati
retinopati
neuropati

14
Q

Hur diagnosticeras LADA?

A

GAD-antikroppar (glutaminsyradekarboxylas)
>35 år
ej insulinbehov förrän efter 6-12 månader

15
Q

Diagnos av diabetes?

A

2 prover:
fasteglukos > 7 mmol/l
2 tim OGTT; >11,1 mmol/l
HbA1c > 48 mmol/mol

16
Q

När ska HbA1c användas för diagnostik?

A

Hos icke-gravida vuxna där DM typ 2 misstänks.

17
Q

Hur behandlas DM typ 2?

A

Rökstopp, ändrad kost, ökad fysisk aktivitet
Metformin
2a-hands: insulin eller sulfonureider
3e-hands: SGLT-2-hämmare, inkretinbaaserade lm, tiazolidindioner, alfaglukosidhämmare, antiobestitasmedel

18
Q

Vad är behandlingen av akut ketoacidos?

A

Vätska: isoton NaCl 0,9% tills p-glukos<15mmol/l => ge istället glukos 5%
Insulin: först både iv och im, sen bara im
Kalium: Addex-Kaliumklorid 2 mmol/ml

när acidosen är hävd=> subkutana injektioner av insulin

19
Q

Varför får blodglukosen ej sänkas för snabbt?

A

Risk för hjärnödem

Om b-glukos sänks för snabbt => öka glukostillförsel

20
Q

Vad är behandlingen av hypoglykemi?

A

Vaken: äta druvsockertabletter/vitt bröd
Medvetslös: iv glukos 30%
alt. 1 mg glukagon sc eller im

om pat fått hypoglykemi orsakad av sulfonylurea ska efteråt få ett glukosdropp

21
Q

Hur diagnosticeras hyperosmolärt hyperglykemiskt icke-ketotiskt syndrom?

A
  1. glukos >20
  2. s-osmolalitet >325 mosm/l
  3. ej acidos
22
Q

Hur behandlas hyperosmolär koma?

A

isoton NaCl 0,9%, om p-glukos<15 => glukos 5%
Kalium; Addex-kaliumklorid 2 mmol/ml
insulin; ej första timmarna!

23
Q

Vilka organ har icke-insulinberoende glukosupptag?

A

Hjärnan, levern, njurarna

24
Q

Vad orsakar ketoacidos?

A

Acetoacetat och beta-OH-butyrat som produceras i levern