Akutmedicin Flashcards Preview

Klinisk Medicin 1 > Akutmedicin > Flashcards

Flashcards in Akutmedicin Deck (80)
Loading flashcards...
1
Q

Behandling av akut hjärtinfarkt?

A

Syrgas på mask (minst 5 l/min) eller grimma (max 4 l/min)
ASA 300-500 mg po
Brilique 180 mg po
Morfin 5 iv (kan upprepas till totalt 15mg)
Nitroglycerin (sublingualt, buccalt eller iv)
Primperan 5-10 mg iv (antiemetikum)

Vid starkt sympatikuspådrag kan i vissa fall iv betablockad ges om ej kontraindikationer föreligger: inj. Seloken 5mg iv

2
Q

Specifik behandling av ST-höjningsinfarkt?

A
Påbörja allmän infarktsbehandling.
ASA 300-500 mg po
Brilique 180 mg po
Heparin 5000 E iv
(Dessa kan ges prehospitalt)
Akut kranskärlsröntgen med PCI och ev akut CABG-operation
3
Q

Behandling av icke-ST-höjningsinfarkt och instabil angina?

A

Allmän infarktsbehandling (syrgas, morfin, primperan)
ASA 300-500mg po
Brilique 180 mg po, därefter 90 mg 1x2
Peroral betablockad: T metoprolol retard 50 mg
Arixtra(fondaparinux) 2,5 mg sc akut, därefter en gång dagligen i 5-7 dygn. (Doseras efter njurfunktion)

OBS! Om koronarangio planeras inom 24 h ska arixtra ej ges

4
Q

AKS-underhållsbehandling?

A

Brilique 90 mg 1x2 i 12 månader
ASA 75 mg/dag tillsvidare (klopidogrel vid intolerans, 75 mg dagligen)
Betablockad: Metoprolol 50-200 mg x1 eller Bisoprolol 2,5-10 mg x1
Statiner: Lipitor 80 mg x1 (40 mg vid nedsatt njurfunktion)
ACE-hämmare: T Ramipril 5mg x2 alt T Atacand 32mg x1

5
Q

Behandling av lindrig akut astma?

A

Inhalationsbehandling: ventoline 5 mg alt. Bricanyl 10 mg och
Atrovent 0,5 mg

Steroider: T. Betapred 8 mg

6
Q

Behandling av måttlig akut astma

A

Inhalation: Ventoline 5 mg alt. Brincanyl 10 mg och
Atrovent 0,5 mg (upprepas efter 30 min vb)

Steroider: T. Betapred 8 mg

Teofyllin 5 ml iv

7
Q

Behandling av akut svår astma?

A

Inhalation: ventoline 5 mg alt Bricanyl 10 mg och
Atrovent 0,5 mg (upprepas vb efter 30 min)

Steroider: Inj. Betapred 8 mg iv

Teofyllin 5 ml iv

Inj. Bricanyl 0,25 mg sc
Syrgas 2-4 l på grimma eller 5-10 l på mask

8
Q

Definition akut lindrig astma?

A
AT: opåverkad
Kroppsläge: uppegående, kan ligga ner
Tal: opåverkad
Andningsfrekvens: < 25 per min
Hjärtfrekvens: <100
PEF: >70-80%
Sat: >95%
9
Q

Definition akut måttlig astma

A
AT: orolig
Kroppsläge: föredrar att sitta
Tal: korta meningar
And. Frekvens: >25/ minut
Hjärtfrekvens: 100-120/ min
PEF: 50-70%
Sat: 91-95%
PaO2: 8-10 kPa
PaCO2: lågt
10
Q

Definition akut svår astma

A
AT: Medvetandepåverkan
Kroppsläge: sitter framåtlutad
Tal: enstaka ord
And.frekvens: >30/min
Hjärtfrekvens: >120, OBS! Lågpuls ogynnsamt tecken
PEF: 50%
Sat: <90%
PaO2: <8kPa
PaCO2: >6kPa
11
Q

Klinisk bild vid anafylaktisk reaktion:

A

Allergisk reaktion med; klåda, rodnad, urtikaria, angioödem
Plus någat av:
Yrsel,kallsvett, tryck i bröstet
Blodtrycksfall, takykardi
Andnöd, astma, rethosta, stopp i halsen
Buksymtom, smärta, illamående, kräkning, diarré

12
Q

Klinisk bild vid anafylaktisk chock?

A
Anafylaktisk reaktion plus:
Allmänpåverkan
Cirkulationskollaps, medvetslöshet
Cyanos, larynxödem, svår astma
Varierande medvetendegrad (från vaken till hjärtstillestånd)
13
Q

Vilka labprover ska tas vid anafylaximisstanke?

vid osäkerhet om anafylaxi?

A

Blodgas

S-tryptas (kan vara positivt 1-6 timmar efter reaktionen)

14
Q

Behandling vid anafylaxi?

A

ABCDE
•syrgas
•snabb vätskeinfusion och sänkt huvudläge vid chock
Inj. Adrenalin (1mg/ml) 0,3-0,5 ml im omedelbart
•kan behöva upprepas var 5-20 min
Inj. Betapred (4mg/ml) 2ml iv eller tablett 0,5 mg 10-20 st po
T. Cetirizin 10 mg 2-3 st po eller inj. Tavegyl (1mg/ml) 2 ml iv långsamt
Astmabehandling: B2-stimulerare
Vid dåligt svar på adrenalin: inj. Glukagon 1-2 mg långsamt

15
Q

Akutmediciner för egenbehandling av anafylaktiska reaktioner

A

Adrenalinpenna; Jext, Anapen, Epipen 0,3 mg
Kortison; T. Betapred 0,5 mg 12 st, kan lösas i vatten eller sväljas
Antihistamin; T. Clarityn-S, T. Tavegyl, T. Zyrlex, T. Cetirizin 1-2 st

16
Q

Klinisk bild vid diabetisk ketoacidos

A
Dehydrering
Hypotension
Takykardi
Rödblommig, varm hud
Djupandning
Hypotermi
Ofta kräkningar, ibland buksmärta, öm buk
Sänkt medvetandegrad, coma 
Acetondoft
17
Q

Behandling av måttlig ketoacidos?

A

Vätska; isoton NaCl 0,9%. När p-glukos <15 mmol/l, ge istället glukos 5%.
Insulin; (direktverkande insulin: Actrapid, humalog, novorapid, apidra) direkt im 8E och iv 12 E, därefter 8 E im varje timme. När p-glukos <15mmol/l, ge 8E på två timmar tills acidosen är hävd
Kalium. När p-K < 6mmol/l

18
Q

Behandling av allvarlig ketoacidos (pH<7,10)

A

Som måttlig med Vätska, insulin och kalium fast:
Fortsatt Insulin som iv infusion med actrapid 100E/1000ml NaCl. Infusionshastighet 4-8 E per timme. När p-glukos < 15mmol/l, minska till 2-4E/timme men avbryt ej tills acidosen är hävd

19
Q

Varför får b-glukos ej sänkas för snabbt vid ketoacidos?

Vilken åtgärd ska göras om b-glukos sjunker för snabbt?

A

Risk för hjärnödem.

Åtgärd; öka glukostillförsel, ej minska insulintillförsel.

20
Q

Behandling av hypoglykemisk koma?

A

Iv Glukos 300 mg/ml (30% glukos 1ml/kg kroppsvikt). Minimidos 50ml
Om ej iv väg kan etableras; 1 mg glukagon sc eller im

21
Q

Behandling av hypoglykemi - vaken patient?

A

Minst 5 druvsockertabletter alt 1-2 skivor vitt bröd.

22
Q

Klinisk bild vid hypoglykemi?

A
Takykardi
Tremor
Kallsvett
Hunger
Aggressivitet
Synrubbning
Medvetsndepåverkan
Kramper
Koma
23
Q

Behandling av krampanfall?

A

Vätska och vasopressorstöd om hypotoni och låg sat.
Ev. 50-80ml 30% glukos iv och 200 mg Thiamin iv
Bryta anfallet: inj. Stesolid novum 10 mg iv. Kan upprepas efter 5 min.
Vid fortsatt anfall: Pro-Epanutin 15-20 mg FE/kg iv
Om fortsatt anfall: sövning krävs

24
Q
 1. Orsaker till urtikaria?
 2. Triggande faktorer?
 3. Utlösande faktorer?
 4. Förstärkande faktorer?
A
 1. Födoämnen, insektsstick, läkemedel, latex.
 2. Köld, värme, ansträngning
 3. infektion, behandlingar
 4. Alkohol, stress
25
Q

Klinisk bild vid allergisk reaktion?

A

Astmatiska besvär eller allmänsymtom; yrsel, illamående, tryck över bröstet, allmän obehagskänsla
Klåda, rådnad, urtikaria - ofta kring kroppsveck.
Angioödem/Quincke
Ev rhinokonjunktivala symtom

26
Q

Akuta undersökningar vid allergisk reaktion?

A

ABCDE
Upprepade pulsc och blodtryckskontroller
PEF

27
Q

Behandling av allergisk reaktion?

A

Antihistamin; T. Cetirizin 10 mg 1-2 st po (alt inj. T. Tavegyl 1mg)
Kortison; T. Betapred 0,5 mg 10st po
Inj Adrenalin 1mg/ml 0,3-0,5ml im vid uttalad urtikaria, angioödem. Upprepas vb.

28
Q

Akuta labprover vid misstänkt ketoacidos?

A

Blodglukos; teststicka
Urinketoner; teststicka (B-OH-butyrat >1,2 mmol/l indikerar behandlingsbehov)
Artärblodgas; pH, BE/tCO2, Hb, Na, K, glukos
Venöst blodprov; CRP, Hb, LPK(vanligt med stegring över 30), TPK, Na, K, Krea, Amylas(måttlig stegring vanligt)

29
Q

Akuta undersökningar vid misstänkt ketoacidos?

A

Temp
EKG
Odlingar
Ev rtg pulm bedside

30
Q

Vad orskar ofta hyperosmolärt koma?

A

Typpatienten är äldre med diabetes typ 2 som drabbas av annan sjukdom(ofta infektion) => blodglukosen stiger och osmotiska diuresen ökar => dehydreringen ökar när vätskeförlusterna ej kan kompenseras => hemokoncentrationen ger ytterligare glukosstegring i blodet och insulinresistens => ond cirkel

31
Q

Klinisk bild vid hyperosmolärt hyperglykemiskt icke-ketotiskt syndrom?

A
Dehydrering
Hypotension
Takykardi
Ev medvetandesänkning
Ej acidos
32
Q

Vad krävs labmässigt för diagnos av hyperosmolärt hyperglykemiskt icke-ketotiskt syndrom?

A
 1. Glukos > 20 mmol/l
 2. S-osmolalitet > 325 mosm/l
 3. Att ej acidos föreligger
33
Q

Behandling av hyperosmolärt hyperglykemsikt icke-ketotiskt syndrom?

A

Vätska NaCl 0,9%, om p-glukos <15 mmol/l ge istället Glukos 5%
Kalium när diures är igång
Ev insulin i senare stadier

Alltid KAD
Ev antibiotika
Lågmolekylärt heparin i profylaktiskt dos pga hög trombosrisk

34
Q

När görs ventrikelsköljning?

A

Om mindre än 2 timmar förflutit sedan intag, 1 timme för vätskor.
Vid mycket allvarlig förgiftning.

35
Q

När bör ventrikeltömning ej utföras?

A

Mer än 2 timmar efter intag/ 1 timme vid vätskor

Misstanke om intag av frätande syror, alkali, lut, tändvätska, lampolja och petroleumprodukter.

36
Q

Vad kan ges vid intoxikation?

Vilka substanser binder ej till detta?

A

Kol via sond eller genom dryck.

Järn, litium, etanol, metanol och cyanider.

37
Q

Vilken antidot ges vid opiatförgiftning?

A

Naloxen 0,4mg/ml. Bör ges i upprepade titrerade doser.

38
Q

Vilken antidot ges vid bensodiazepinförgiftning? Även stilnoct och Imovane.

A

Flumazenil

39
Q

Vad ges vid intoxikation av tricykliska och tetracykliska antidepressiva?

A

Kol

Natriumbikarbonat för att hålla pH.
Diazepam vid kramper.

40
Q

Vad ges vid digitalisförgiftning?

A

Digitalis-antidot

41
Q

Vad ges vid intoxikation med metanol/etylenglykol?

A

Fomepizol

En kompetitiv hämmare av alkoholdehydrogenas (ADH) och blockerar bildning av toxiska metaboliter.

42
Q

Vid vilken mängd ses toxiska effekter vid intag av paracetamol?

A

15-20g

43
Q

Vad kan sänka toleransen för paracetamolintag?

A

Kroniskt måttligt alkoholintag, nedsatt leverfunktion, dehydrering

44
Q

Klinisk bild vid paracetamolintoxikation

A

Buksmärtor
Illamående
Kräkningar

45
Q

Behandling av paracetamolintoxikation

A

Överväg ventrikeltömning
Ge acetylcystein iv kontinuerligt
Ge antibiotika vid infektionsmisstanke

46
Q

Hur länge ges behandling vid paracetamolförgiftning?

A

Om <10 timmar har gått efter tablettintag ges behandling i minst 20 timmar.
Om >10 timmar har gått efter tablettintag ges behandling i minst 36 timmar

47
Q

Vad innebär BAS 90-30-90?

A

Minnesregel för kritisk sjuk patient:
Systoliskt BP < 90
Andningsfrekvens > 30
Syrgasmättnad <90%

48
Q

Hur behandlas cirkulatorisk chock generellt?

A
 1. fria luftvägar
 2. syrgas
 3. höjd fotända
 4. fri venväg
  5 balanserad saltlösning (ringer-acetat)
49
Q

Hur behandlas kardiogen chock?

A

Atropin 1 mg iv, upprepas upp till 3ggr
Extern pacemaker alt isoprenalin kan vara aktuellt vid uttalad bradyarytmi
Akut elkonvertering vid snabb takyarytmi

50
Q

Hur behandlas septisk chock?

A

Ringer-Acetat 1000mL + kolloid infusionslösning
Antibiotika
Inotropa kärlaktiva läkemedel (noradrenalin)
Hydrokortison 200 mg/dygn

51
Q

Akut behandling av svår hyperkalemi >7mmol/L?

+tid för effekt

A

Kalciumglubionat (Calcium-Sandoz) 10-20 ml iv (effekt inom minuter) vid EKG-förändringar - försiktigt vid digitalisbehandling
Insulin (20 E Actrapid) + glukos (500ml 10%ig) (effekt inom 15-30 minuter)
Salbutamol 10-15 mg i inhalator under 10-15 minuter - försiktigt vid arytmirisk
Natrium-bikarbonat 200-500 ml vid uttalad metabol acidos
Resonium 15-45 g po (effekt inom 60-120 min)
Hemodialysbehandling indicirat vid livshotande eller terapiresistent hyperkalemi (effekt inom minuter)

52
Q

behandling av akut njurskada?

A
 1. sätt ut njurpåverkande lm, tillför vätska vid dehydrering, behandla ev bakomliggande sjukdom
 2. KAD
 3. Behandla hyperkalemi
 4. behandla övervätskning: diuretika, hemodialys, vätskekarens
 5. Acidos: natriumbikarbonat
 6. Uremi => indikation för dialys
53
Q

Klinisk bild vid central LE?

A

akut andnöd, takypné, takykardi, oro, ev synkope, högerkammarsvikt med ev halsvenstas,
EKG kan visa högerkammarbelastning, arytmier
Ofta sänkt systoliskt artärtryck eller chock

54
Q

Klinik vid perifer LE?

A

pleuritsmärta, torrhosta, hemoptys, krepitationer

55
Q

När ska d-dimer tas?

A

endast då klinisk bedömning ger låg sannolihet för LE, dvs Wells score <4

56
Q

Hur utreds en patient med misstänkt LE?

A

spiral-CT med kontrast

ej påverkad patient med nedsatt njurfunktion => lungscintigrafi och heparininfusion i väntan på us

57
Q

Behandling av LE?

A

syrgas
LMWH och Warfarin tills PK >2
Trombolytisk behandling vid massiv LE med cirkulationssvikt eller tecken på sviktande högerkammarfunktion.

58
Q

klinisk bild vid aortaaneurysm

A

buk/ryggsmärtor, ofta palpabel resistens i epigastriet, ibland anamnes på tryckfall

59
Q

Akuta undersökningar vid misstanke om aortaaneurysm

A

akut CT med kontrast

60
Q

Behandling av aortaaneurysm

A

kontakta kärljouren

61
Q

Vad är skillnaden mellan aortadissektion typ A och typ B?

A

Typ A: börjar proximalt om avgången till vänster a subclavia, omfattar aorta ascendens och arcus aortae, sträcker sig ner mot hjärtat och aortaroten
Typ B: börjar distalt om avgången till vänster a. subclavia, omfattar aorta descendens och ofta även bukaorta

62
Q

Klinisk bild vid aortadissektion

A

snabbt debuterande bröstsmärta- beskrivs ibland som skärande. Ev smärtvandring, sidoskillnad gällande puls/blodtryck samt nytillkommet hjärtblåsljud (aortaklaffsinsufficiens)
ev buksmärtor vid engagemang av bukaorta

63
Q

Utredningar vid misstänkt aortadissektion?

A

akut CT med kontrast

EKG för att utesluta hjärtinfarkt

64
Q

Behandling av aortadissektion?

A

Typ A => thoraxkirurg

Typ B => kärljour

65
Q

Klinisk bild vid embolier/tromboser?

A

Plötslig cirkulationsstörning i extremitet => smärta, perifer kyla, blekhet, motorikstörning, paralys, parestesier, sensibilitetsnedsättning och avsaknad av pulsar.

66
Q

Akuta undersökningar vid misstänkt trombos?

A

Pulsstatus och ankeltryck - använd kontralaterala sidan sidan som kontroll
Måttliga symtom => akut MR-angiografi
Svåra symtom => Angiografi med eller utan trombolys alt öppen operation

67
Q

klinisk bild vid hyperkalcemi?

A

Njure: polyuri, dehydrering
CNS: trötthet, huvudvärk, konfusion, somnolens, koma
Hjärta: breda QRS-komplex, bradyarytmi, AV-block, asystoli
GI: obstipation, illamående/kräkningar, buksmärtor
Muskler: muskelsvaghet

68
Q

Behandling av hyperkalcemi

A

NaCl 0,9% 3-5L - rehydrering
Loop-diuretika, tex Furosemid 40 mg - Ökad diures
Bisfosfonater; Zoledronsyra 4 mg i 100 ml NaCl alt Pamidronat 60-90 mg i 1000 ml NaCl
Calcitonin
Kortison; prednisolon 40 mg po
Dialys

69
Q

Klinisk bild vid hypocalcemi

A

stickningar, parestesier, irritation, förvirring, kramper, laryngospasm
förlängd QT-tid, bradykardi
Chvosteks tecken - perkussion av facialisnerven ger muskelkramp kring samma sida av munnen
Trousseaus tecken - kompression av överarm (ischemi) => spasm i handens småmuskler

70
Q

Behandling av hypocalcemi

A

Calcium-Sandoz 10 ml iv/im

Upprepa om ej effekt

71
Q

Klinisk bild vid hyperkalemi

A

trött, allmän sjukdomskänsla, illamående, kräkningar, takyarytmier, ventrikelflimmer, asystoli
EKG: höga och spetsiga t-vågor, avflackade P-vågor samt breddökade och deformerade QRS-komplex

72
Q

Behandling av mild-moderat hyperkalemi

A

reduktion/seponering av orsakande lm

överväg impugan (loop-diuretikum) 40 mg iv

73
Q

Klinisk bild vid hypokalemi

A

muskelsvaghet-pareser, förstoppning, extrasystolier, takyarytmier, ventrikelflimmer, asystoli
EKG; prominent U-våg, ST-T-sänkning, hög P-våg - vanligen före rytmstörning

74
Q

Orsaker till hypokalemi

A

läkemedel; tiaziddiuretika, loop-diuretika
Laxantiamissbruk, diarrésjukdom
långvarigt alkoholmissbruk
primär och sekundär hyperaldosteronism
Cushings syndrom, speciellt ektopiskt
intravenös infusion av glukos + insulin, speciellt vid acidos

75
Q

Behandling av hypokalemi

A

svår:iv infusion av kaliumklorid 10 mmol/tim, ofta i komb med magnesiumsulfat 2-3 mmol/tim
mild: kalium po
redusera/sätt ut diuretika

76
Q

Klinik vid hypernatremi

A

Beror på hur snabbt hypernatremin har utvecklats
Törst, varierande grader av medvetandepåverkan, irritabilitet, feber, illamående och/eller kräkningar samt fokala neurologiska symtom

77
Q

Behandling av hypernatremi

A

ersätt vätskebrist
minska vattenförluster
behandla underliggande sjukdom (central/nefrogen diabetes insipidus)

78
Q

Behandling av hyponatremi

A

NaCl-infusion

ev Solu-Cortef iv

79
Q

Vilken är den vanligaste förekommande elektrolytrubbningen?

A

hyponatremi

80
Q

Klinisk bild vid hyponatremi

A

varierande symtombild

trötthet, förvirring illamående => kramper, medvetandesänkning, hjärnödem