Gastro och lever Flashcards Preview

Klinisk Medicin 1 > Gastro och lever > Flashcards

Flashcards in Gastro och lever Deck (199)
Loading flashcards...
1
Q

Vilka 4 typer av kronisk icke-infektiös diarré finns?

A

Sekundär diarré
Malabsorption
Immunologisk diarré
Motorisk diarré

2
Q

Vilka orsaker finns till sekundär diarré?

A
Läkemedel (PPI, antidepressiva)
Postoperativt, strålning
Alkohol
Giftstruma
Diabetes
3
Q

Symtom vid celiaki?

A
Trötthet, svaghet
Illamående
Buller och körningar
Buksmärtor
Diarré
Viktförlust
4
Q

Hur diagnosticeras celiaki?

A

Symtom: magbesvär
Fynd: brister och antikroppar (barn: AGA, vuxna: EMA, TG)

5
Q

Vilka löper större risk att drabbas av celiaki och hur stor är risken i dessa grupper?

A

Förstagradssläktingar 5-10%

Autoimmuna tillstånd 5%

6
Q

Vad kan orsaka pankreasinsufficiens?

A

Alkohol
Gallstenssjukdom
Efter malnutrition

7
Q

Vad blir följden av pankreasinsufficiens?

A

Fettmalabsorption (vit A,D,E,K)

8
Q

Vad innebär exokrin pankreasinsufficiens?

A

Malabsorption pga otillräcklig aktivering av pankreasenzymer (amulas, lipas, F-elastas)

9
Q

behandling av fettmalabsorption?

A

Fettreducerad kost
pankreaskapslar före måltider
ev syrahämning

10
Q

Vad är orsakerna till gallsaltsmalabsorption?

A

Resektion av terminala ileum
Cholecystektomi
Idiopatisk

11
Q

Labprov vid misstänkt gallsaltsmalabsorption?

A

Se-HCAT

12
Q

Behandling av gallsaltsmalabsorption?

A

Gallbindare (Lestid, Questran)
Fibermedel (ex Inolaxol)
(Andapsin, Loperamid)

13
Q

Vilka orsaker finns till bakteriell överväxt i tarmen?

A

Mekaniskt (post op, adherenser, strikturer, divertiklar)
Motoriskt (diabetes, sklerodermi, pseudoobstruktion/enterisk dysmotilitet)
Nedsatt försvar (aklorhydri, hög ålder, malnutrition, dysgammaglobilinemi)

14
Q

Hur diagnosticeras bakteriell överväxt i tarmen?

A

Hofmanntest

15
Q

Hur behandlaas bakteriell överväxt i tarmen?

A

Antibiotika: Tetracyklin, Metronidazol, Kinoloner
ev gallsaltsbindare
Åtgärda bakomliggande orsak

16
Q

Hur behandlas mikrokopisk kolit?

A

K. Budesonide

17
Q

Symtom vid mikroskopisk kolit?

A

kronisk vattnig icke-blodig diarré, ofta i skov

18
Q

vad sker histologiskt vid mikroskopisk kolit

A
ökat antal lymfocyter (Lymfocytär kolit)
eller kollagenband (Kollagen kolit)
19
Q

Vilken är den typiska patienten som drabbas av mikroskopisk kolit?

A

Rökande äldre kvinnor

20
Q

Vad är effekterna av Ghrelin?

A

Accelererar magtömning och ökar aptiten

21
Q

Vilka hormon saktar ner magsäckstömningen och minskar aptiten?

A

Cholecystokinin, GLP-1, Peptid YY

22
Q

Symtom vid reflux?

A

Halsbränna
Sura uppstötningar
Dysfagi
Retrosternal smärta

23
Q

Diagnostik av reflex?

A

Anamnes
Terapi med protonpumpshämmare (PPI) i 2-4 veckor
Gastroskopi: påvisa komplikationer
24h pH-mätning “Golden Standard” (emdast vid atypiska)

24
Q

Behandling av reflux?

A

Livsstilsförändringar (viktnedgång, minska fet och kryddad mat, undvika rökning, koffein, alkohol och sena måltider)
Undvika vissa läkemedel (NSAID, aspirin, bifosfonater, Ca-B-blockare, järn, kalium)
Protonpumpshämmare vb
PPI kontinuerligt vid esofagit

25
Q

Diagnostik av eosinofil esofagit

A

Biopsier från esofagus vid gastroskopi
minst 20 eosinofiler per synfält
Ibland mycket typisk gastroskopibild

26
Q

Behandling av eosinofil esofagit

A

dietförändring med eliminering
topiska steroider, svälja fluticason
Leukotrienreceptorhämmare (montelukast)

27
Q

Vilka typer av esofagusdysmotilitet finns?

A

Atoniska rubbningar (akalasi, kollagenoser, diabetes mellitus)
Spastiska tillstånd (diffus esofageal spasm, diabetes mellitus)
Dysmotorik vid reflux

28
Q

Behandling av esofagusdysmotilitet?

A
PPI
Prokinetika
Långverkande nitrater, nitro vid måltider
Kalciumantagonister
Ballongdilatation
Myotomi
29
Q

Vad är funktionell dyspepsi?

A

persisterande eller återkommande smärta/obehag i epigastriet
Lättar ej på defekation eller påverkas av förändring i avföringsfrekvens/konsistens
Avsaknad av strukturell sjd som kan förklara symtomen
Minst en gång per vecka i minst 2 månader

30
Q

Behandling av funktionell dyspepsi?

A

saknas

eradikering av H.pylori eller PPI hjälper ej

31
Q

Vad är den vanligaste orsaken till duodenalsår?

A

H.pylori (95%)

32
Q

Vad orsakar ventrikelsår?

A

H-pylori 70%

NSAID 30%

33
Q

Hur utreds refluxproblem/epigastrismärta?

A

Lab-prover: Hb, CRP, leverprover, ev F-Hb, ev transglutaminas
ev gastroskopi

34
Q

Vilka är indikationerna för gastroskopi?

A

Alarmsymtom (dysfagi, kräkning/hematemes, viktnedgång, ikterus, bukresistens, blod i avföring/melena/anemi)
Debut >50år
NSAID eller ASA-behandling
Stor oro

35
Q

Behandling av duodenalsår?

A

Eradikering av H.pylori: 2 antibiotika och PPI

36
Q

Behandling av ventrikelsår?

A

Eradikering av H. pylori till alla med H.pylori

37
Q

Klinik vid gastropares?

A
Illamående
Kräkningar
Tidig mättnadskänsla
Uppblåsthet
Anorexi, viktminskning
Smärtor
38
Q

Orsaker till gastropares?

A
Idiopatisk
Diabetes mellitus
Post-kirurgi
Anorexia nervosa/depression
Hypothyreos
Elektrolytrubbningar
Mediciner (opioider, antikolinergika, L-dopa)
Gastroesofageal reflux
Neurologisk (parkinson, MS)
39
Q

Utredning av gastropares?

A

Elektrolytstatus, endokrint status
Läkemedelsanamnes (Opioider, Levodopa, Ca-blockerare, B-blockerare, Liraglutide/Victoza)
Psykiatrisk anamnes
Gastroskopi - matrester efter fasta
Bestämning av ventrikeltömning (ventrikelscintigrafi)

40
Q

Behandling av gastropares?

A

optimering av metabola kontrollen hos diabetiker
Medicinsk behandling 30 min före måltid 3 ggr per dag (Primperan, Domperidone, Ery-Max)
Seponera mediciner som förlångsammar tömning
Dietråd

41
Q

Symtom vid ulcerös kolit?

A
Blodig slemmig avföring
Ökat antal avföringar
Urgency
Tenesmer
Feber 
Viktnedgång
42
Q

Vad är karakteristiskt för avföringen vid extensiv kolit?

A

voluminös vattentunn, blodtillblandad avföring

43
Q

Vad är karakteristiskt för avföringen vid proktit?

A

frekventa toalettbesök med endast slem/blod/luft, eller normal avföring + blod

44
Q

Symtom vid MB Crohn?

A
varierande
Diarré - grötaktig
Buksmärtor
Blödning - mer sällan
Feber
Viktnedgång, sjukdomskänsla, trötthet
Fistlar, abscesser, perianal
strikturer
45
Q

Vanligaste delen som är drabbad vid MB Crohn?

A

Ileit eller ileocekalt (40%)

46
Q

Möjliga komplikationer till MB Crohn?

A

Stenos
Fistlar
Abscesse
Akuta blödningar

47
Q

Vilka labprover tas på patient med tarmproblem?

A
Hb
CRP/Trombocyter
Järn/TIBC, ferritin
Folat/Kobalaminer/Homocystein
Albumin
Transglutaminas-ak
Laktosbelastning/DNA Laktasgen
Calprotektin
48
Q

Hur är albumin, Hb och CRP vid svår kolit?

A

Albumin: <30g/l
Hb: <110 g/l ; tyder på svårt skov
CRP: kan vara normalt

49
Q

När används Calprotektin?

A

Skilja IBS från IBD(högt)

Monitorera behandlingssvar vid IBD

50
Q

Vad är normalvärdet av calprotektin?

Vad är det vid Ulcerös kolit och Crohn?

A

Normalt: <50ug/g
UC: >10000ug/g
CD: 200-1000ug/g

51
Q

Hur behandlas Ulcerös kolit?

A

5-ASA
Prednisolon, Entocort
Azathioprin, 6-MP
VDZ, Anti-TNF

52
Q

Vad skiljer ett lindrigt och ett svårt skov vid ulcerös kolit?

A
Lindrigt/svårt: 
antal diarréer; <4/>6
blod i avföringen; sparsamt/rikligt
Hb; >110g/l / <110g/l
Temp; <37,5 / >37,5
SR; <30 mm/h / >30 mm/h
Puls; <90/min / >90/min
53
Q

Behandling av milt skov av ulcerös kolit?

A

Insättning/doshöjning av 5-ASA
Tillägg av 5-ASA lokalt
tillbaka till standarddos efter skov är över

54
Q

Behandling av UC medelsvårt skov?

A

Prednisolon po 40mg/dygn, nedtrappning 5 mg/vecka

55
Q

Behandling av UC svårt skov?

A
Hanteras inneliggande
Kortison iv; Betapred 4 mg x2
Vätska, TPN, ev blod(Hb<90)
om feber; Zinacef/Flagyl
Anti-TNFa (remicade) om uteblivet svar på 3-5 dagar
56
Q

Underhållsbehandling av UC?

A
Alltid 5-ASA som basbehandling
Alternativ vid refraktär/steroidberoende: 
- Azatioprin eller 6-merkaptopurin
-Anti-TNFa
-Kirurgi
57
Q

Behandling av CD milt skov?

A

5-ASA tveksam effekt
Salazopyrin
Flagyl

58
Q

Underhållsbehandling vid Crohns sjukdom?

A
5-ASA (Salazopyrin vid ColonCrohn)
Budesonid (Entocort 3-6 mg/dag)
Låg dos prednisolon (5-10 mg/dag)
Azatioprin eller 6-merkaptopurin
Flagyl eller Ciproxin
Anti-TNFa
Kirurgi
59
Q

Alarmsymtom vid magbesvär?

A

Blod i avföring
Anemi
Viktnedgång
Inflammationstecken

60
Q

Klinisk Definition av förstoppning?

A

Färre än tre avföringar per vecka

61
Q

Frågor att ställa vid förstoppning?

A

Avföringsfrekvens
Avföringskonsistens
Behov av krystning/manuell hjälp?
Förekomst av ofullständig tarmtömning?

62
Q

Vad är dyspepsi?

A

Smärta eller obehag i epigastriet

Brännande känsla, tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla upptill i magen efter mat och uppkördhetskänsla i övre magen.

63
Q

En patient som debuterar med dyspepsi efter 45-50 års ålder ska undersökas med?

A

Gastroskopi

För att utesluta malignitet och detektera annan orsak till problemen.

64
Q

Vilka alarmsymtom finns för att en patient med dyspepsi ska utredas med gastroskopi?

A

GI-blödning
Kräkningar
Sväljsvårigheter
Viktnedgång

65
Q

Vilka orsaker finns till ulkus i magsäck eller duodenum?

A

H. Pylori

NSAID

66
Q

Hur kan h.pylori detekteras?

A

Utandningsprov
Blodprov
Avföringsprov

67
Q

Påvisande av h.pylori ger ökad risk för?

A

Ventrikelcancer

Magsårssjukdom

68
Q

Behandling av medelsvårt skov CD?

A

prednisolon po 40-60 mg/dag

Entocort 9 mg/dag

69
Q

Behandling av svårt skov av CD?

A

Kortison iv; Betapred 4 mg x2
Vätska, TPN, ev blod(Hb<90)
om feber; Zinacef/Flagyl
Anti-TNFa (remicade) om uteblivet svar på 3-5 dagar

70
Q

Vad finns det för biverkningar/risker med Azatioprin (Imurel)?

A

leukopeni, pankreatit och leverpåverkan.
Influensaliknande sjukdom
Illamående/kräkningar
Benmärgssuppremering

71
Q

Vad är Infliximab (Remicade) för läkemedel? Verkningsmekanism? Mot vilken sjukdom?

A

Chimär mus-human IgG1 antikropp mot TNF-a

Ges till patienter med Crohns, iv var 8e vecka

72
Q

Vad är Adalimuab (Humira) för läkemedel? Verkningsmekanism? Mot vilken sjukdom?

A

Human IgG monoklonal antikropp
Mot reumatoid artrit och Crohns sjukdom
ges subkutant varannan vecka

73
Q

Behandling av Mikroskopisk kolit?

A

Budesonid/Entocort 6-9 mg/dag

Loperamid(imodium), kolestyramin (Questran), kolestipol (Lestid)

74
Q

Symtom vid mikroskopisk kolit?

A

Kronisk eller återkommande vattentunn diarré.
Sällan buksmärta, allmänpåverkad eller viktnedgång
Trötthet
Illamående
Inkontinens

75
Q

Finns det en koppling mellan mikroskopisk kolit och autoimmuna sjukdomar?

A

Ja

thyroidea, celiaki, diabetes, reumatoid artrit

76
Q

Hur diagnosticeras mikroskopisk kolit?

A

Biopsi

77
Q

Vad är definitionen av diarré?

A

> 3 avföringar med lös konsistens

>200 g

78
Q

Definition kronisk diarré?

A

> 4veckor

79
Q

Prevalens Mb Crohn?

A

2/1000, ökar

80
Q

Prevalens UC?

A

4/1000, ökar

81
Q

Prevalens mikroskopisk kolit?

A

2/1000, ökar

82
Q

Prevalens Celiaki?

A

10/1000

83
Q

Prevalens IBS?

A

100-240/1000

84
Q

Debutålder IBS?

A

10-40 år

85
Q

Rom III-kriterierna för IBS?

A

Återkommande besvär med smärta eller obehag i buken minst 3 dagar per månad under minst 3 månader och debut för minst 6 månader sedan.
+ minst 2 av följande:
Lindring av defekation
Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens
Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens

ingen annan påvisbar sjukdom

86
Q

Vilka är de 3 olika typerna av IBS?

A

IBS-M Cyklisk variation: diarre-förstoppning
IBS-C Förstoppningsdominerad
IBS-D Diarrédominerad

87
Q

Vilka viktiga åtgärder finns vid IBS?

A

motion
diet
undvika stress

88
Q

Behandling vid IBS-D?

A

Imodium (loperamid) 2 mg

89
Q

Behandling vid IBS-C?

A

Bulkmedel (Inolaxol)
Zelmac (tegaserod) SSRI-likt preparat; 5HT partiell agonist
Constella (linaclotide) guanulatcyklashämmare

90
Q

Behandling vid IBS med huvudsakliga buksmärtor?

A

Antikolinergika (Egazil)
Glattmuskelrelaxation (Papaverin)
Tricykliskt antidepressiva i lågdos (tryptizol)

91
Q

Vad är definitionen av GERD?

A

Förekomst av besvärande symtom eller komplikationer till reflux.

92
Q

Vad är symtomen på GERD?

A

Refluxsymtom: halsbränna, sura uppstötningar, brännande känsla bakom bröstbenet.
bröstsmärta
Astma, hosta, heshet och erosioner på tänderna.

93
Q

Hur diagnostiseras GERD?

A

Anamnes är tillräckligt.

Prova med PPI => stärker diagnosen.

94
Q

Vilken utredning görs för att utvärdera graden av slemhinneskada vid GERD?

indikationer?

A

endoskopi

utesluta malignitet
vid alarmsymtom
vid planerad långtidsbehandling med PPI

95
Q

Vilken undersökning är bäst för att värdera motoriken i esofagus?

A

Esofagusmanometri

96
Q

Vad är prevalensen av GERD?

A

upp till 20%

97
Q

Vad är behandlingen av GERD?

A

Protonpumpshämmare (PPI)

Kirurgi: fundoplikation

98
Q

Vilka komplikationer finns till GERD?

A

Barretts esofagus
Adenocarcinom
Strikturer
Astma och bronkit

99
Q

Annat namn för vitamin B12?

A

Kobalamin

100
Q

Hur diagnosticeras gastrit?

A

Biopsi

blodprov (ökat gastrin och minskat pepsinogen) påvisar atrofisk gastrit

101
Q

Vad är de vanligaste orsakerna till akut gastrit?

A

Läkemedel: NSAID och ASA

H.pylori

102
Q

Vad är den vanligaste orsaken till atrofisk gastrit?

A

Autoimmunitet

H.pylori kan också spela in

103
Q

Vad är eradikeringsbehandlingen vid H.pyloriinfektion?

A

PPI i dubbeldos

2 olika antibiotikum i 1 vecka

104
Q

Vad blir följderna av atrofisk gastrit?

A

Aklorhydri => minskat järnupptag => anemi
minskad pepsinogen
minskad intrinsic factor => brist på vitamin B12 => perniciös anemi

105
Q

Vad är ulkus?

A

Benigna ulcerationer i ventrikeln och duodenum som når ner till submukosan

106
Q

Vad är de dominerande orsakerna till Ulkus?

A

H-pylori och läkemedel (NSAID och ASA)

107
Q

Vilka har en ökad risk att få ulkus?

A

rökare

108
Q

Hur många med ulkus är infekterade med H.pylori?

A

90% med duoodenalulkus

70-80% med ventrikelulkus

109
Q

Vad är symtomen på ulkus?

A

Brännande smärta i epigastriet
Dyspeptiska besvär
Blödning/perforation/penetration/obstruktion

110
Q

Hur diagnosticeras ulkus?

A

H.pyloritet (serologi, fecesantigen, utandningstest)
gastroskopi
biopsi (vid ventrikelulkus)

111
Q

Hur behandlas ulkus?

H.Pyloriinfektion?
Blödande ulkus?
Obstruktion?
Perforation och penetration?

A

PPI

Tribbelbehandling med dubbeldos PPI + 2 antibiotikum
Endoskopiska tekniker
Medicinsk behandling och ballongdilatation
Kirurgi

112
Q

Vad ger ökad risk för gallstensbildning?

A
hög ålder
kvinnor dubbelt så hög förekomst
infektioner i gallblåsan
nedsatt kontraktionsförmåga i gallblåsan
viktökning och viktminskning
113
Q

Vad finns det för symtom av gallstenar?

A

Attacker av smärta under höger revbensbåge, oftast efter måltid, kan utlösas av specifika livsmedel
Palpationsöm under hö revbensbåge under attacker
uppspändhet i buken
illamående

114
Q

Vad finns det för komplikationer till gallstenssjukdom?

A
Kolecystit
Leverpåverkan/akut pankreatit om sten fastnar i ductus  koledokus
gallblåsecancer
tyst ikterus
gallstensileus
115
Q

Hur diagnosticeras gallstenssjukdom?

A

Ultraljud och CT

ev MRC för mer information om gallvägarna

116
Q

Hur behandlas gallstenssjukdom?

A

Kirurgi
ERC om konkrement i koledokus
Antibiotika och intensivvård om kolangit

117
Q

Vad är kolangit?

A

Gallgångsinflammation

118
Q

Vilka är de vanligaste orsakerna till akut pankreatit?

Vilka andra orsaker finns?

A

Alkoholöverkonsumtion
Gallstenssjukdom

Läkemedel (azatioprin)
komplikation till ERCP

119
Q

Vad är den vanligaste orsaken till kronisk pankreatit?

vilka andra orsaker finns?

A

Alkohol

Heriditära
Idiopatiska
Cystisk fibros

120
Q

Vad är symtomen på kronisk pankreatit?

A

Buksmärta (kontinuerlig/intermittent, svår, mitt i övre buken, strålar mot ryggen)
Exokrin pankreasinsufficiens (maldigestion, steatorré, viktnedgång)
Sekundär diabetes
retentionscystor
liknar pankreascancer men längre sjukdomsförlopp

121
Q

Hur diagnosticeras pankreatit?

A

elastasaktivitet i feces
kliniska bilden
Ultraljud och DT
ev MR för att upptäcka mer diskreta förändringar

122
Q

Hur behandlas kronisk pankreatit?

A
Alkoholabstinens
Tillförsel av exokrina pankreasenzym till måltid
PPI
minskat fettintag
substitution av fettlösliga vitaminer
123
Q

Hur är den kliniska bilden av celiaki hos vuxna?

A

trötthet
viktnedgång
GI-symtom: diarré, förstoppning, uppsvälld, gasbildning, avvikande lab med järnbrist och folatbrist

124
Q

Hur behandlas celiaki?

A

Glutenfri kost
substitutionsbehandling med järn, folat, kalcium, vit D, zink och vit K
Laktosfri diet under 6 mån

125
Q

Hur diagnosticeras celiaki?

A

Transglutaminasantikropar av IgA-typ

Tunntarmsbiopsi

126
Q

Vad kan ge överväxt av bakterier i tarmen?

A

Motorikstörning(vanligast)
Immunbrist
Akyli
Antibiotika

127
Q

Hur behandlas idiopatisk gallsaltsmalabsorption?

A

Kolestyramin 4-8 g /dygn efter måltid och på kvällen

128
Q

Hur diagnosticeras idiopatisk gallsaltsmalabsorption?

A

Se-HCAT-test

129
Q

Symtom vid kolorektal cancer?

A

Järnbrist och anemi
Ändrade tarmvanor
Melena

130
Q

Utredning vid misstanke om kolorektalcancer?

A

Rektalpalpation
rektoskopi
koloskopi

131
Q

Vad är prognosen vid kolorektalcancer?

A

50% 5-årsöverlevnad efter behandling

132
Q

Vad är sambandet mellan UC/Crohns och rökning?

A

Ökad risk hos icke-rökare och ex-rökare att få UC

Ökad risk hos rökare att få Crohns sjukdom

133
Q

Vilken är den vanligaste orsaken till portal hypertension?

A

Levercirrhos

134
Q

Hur ärvs Alfa-1-antitrypsinbrist?

A

Autosomalt recessivt

135
Q

Hur blir följderna av a-1-AT-brist? Organskador

A

Leverskada genom inlagring

Lungskada genom inflammation

136
Q

Vad är hemokromatos?

A

Järnöverskott

Påverkar levern. Ger diabetes och ledvärk.

137
Q

Hur ser lab-värdena ut vid hemokromatos?

A

Hög järnmättnad
Hög ferritin
Höga glukosnivåer
Fynd av transaminaser

138
Q

Vad är Wilsons sjukdom?

Vad karakteriserar?

A

Kopparinlagring

Keyser-Fleischerring i ögat

139
Q

Vilken labbild syns vid kronisk autoimmun hepatit?

A

förhöjt ALAT och ASAT
IgG-stegring
ANA
glattmuskel-antikroppar

140
Q

Vad är behandlingen av kronisk autoimmun hepatit?

A

kortison

ev tillägg av Azatioprin

141
Q

Vilken labbild syns vid Primär biliär cirros?

A

Mitokondrie-ak
IgM-stegring
Högt GT och ALP
stegrat bilirubin

142
Q

Vilka andra sjukdomar är PBC associerat med?

A

Celiaki, hypothyreos, Sjögrens

143
Q

Hur behandlas PBC?

A

Ursodeoxycholsyra (Ursofalk)

Transplantation

144
Q

Vad är symtomen vid PBC?

A

Ofta asymtomatisk

Klåda

145
Q

Hur utreds misstänkt primär skleroserande kolangit?

A

Ultraljud eller ERCP

ev biopsi

146
Q

Vilken sjukdom kopplas PSC med?

A

Ulcerös kolit

147
Q

Hur behandlas PSC?

A

Transplantation

148
Q

Hur behandlas portal hypertension

A
icke-selektiva betablockare
långverkande nitroglycerinspray
diuretika
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)
levertransplantation
149
Q

Hur påverkar inflammation albuminnivån?

A

sänker

150
Q

När är ASAT/ALAT >1?

<1?

A

vid alkoholorsakad leverskada och/eller cirros

vid akut leverskada

151
Q

När är ASAT och ALAT lätt förhöjda? ca 1

A

läkemedel, hepatit C, NASH, hemokromatos, alkohol

152
Q

Hur behandlas encefalopati?

A

laktulos

153
Q

När är ASAT och ALAT kraftigt förhöjda? ca 100

A

Ischemisk leverskada, toxisk leverskada

154
Q

När föreligger kronisk leversjukdom?

A

Förhöjda levervärden under minst 6 månader

155
Q

Vad skiljer en kompenserad och en dekompenserad levercirros?

A

Dekompenserad: ödem, ascites, varicerblödning, leverencefalopati samt en nästan normal syntetisk kapacitet mätt i PK-INR och albumin. Child-Pugh-klass B och C.
Kompenserad: inga av ovanstående symtom. Child-Pugh-klass A

156
Q

Hur diagnosticeras portal hypertension?

A

Ultraljud av levern med dopplerteknink: påvisa ändrat flöde och kollateraler
Mjältförstoring
Gastroskopi: påvisa esofagusvaricer

157
Q

Hur behandlas ödem och ascites?

A

diuretika

158
Q

Hur diagnosticeras spontan bakteriell peritonit?

A

mätning av neutrofiler i ascitesvätskan

odling

159
Q

Hur behandlas varixblödning?

A

akut: injektioner av terlipressin eller somatostatin
inom ett dygn: bandligering/sklerosering vid gastroskopi
förebyggande för återblödning: icke-selektiva betablockerare(propranolol)

160
Q

Hur behandlas encefalopati?

A

laktulos

161
Q

Vilka typer av benigna levertumörer finns?

A
Adenom
Hemangiom
Fokal nodulär hyperplasi (FNH)
Nodulär regenerativ hyperplasi (NRH)
Regenerativa noduli i cirrotisk lever
Cystor
162
Q

Hos vilka uppkommer oftast leveradenom?

A

Kvinnor som tar p-piller
Medicinering med androgena anabola steroider
(uppkommer i normalt leverparenkym och är oftast stora vid upptäckt)

163
Q

Hur behandlas leveradenom?

A

Akut kirurgi

164
Q

Vilken är den vanligaste levertumören?

A

Hemangiom

prevalens 2%

165
Q

Hur diagnosticeras benigna levertumörer?

A

ultraljud, kontrastförstärkt ultraljud, DT och MR

166
Q

Vilka får oftast hemangiom? FNH?

A

hemangiom:yngre, oftare kvinnor
FNH: oftare hos kvinnor, under reproduktiv ålder

167
Q

Vad är fokal nodulär hyperplasi?

A

hyperplastiskt svar på abnormt blodflöde pga kärlmissbildningar i levern. Solitär och välavgränsad. oftast asymtomatisk.

168
Q

Vad är nodulär regenerativ hyperplasi?

Vad är det associerat med?

A

den vanligaste icke-cirrotiska orsaken till portal hypertension. Normala hepatocyter indelade i noduli.
Associerat med systemsjukdomar; reumatoid artrit och myeloproliferativa sjukdomar samt läkemedelsbehandling med cytotoxiska droger; azatioprin.

169
Q

Vilka tillstånd är de vanligaste orsakerna till utveckling av hepatocellulär cancer?

A

Alkohollevercirros

Hepatit B-orsakad levercirros

170
Q

Vad ger misstanke om HCC?

A

Snabb dekompensation av tidigare stabil levercirros

Nytillkommen ALP-stegring, smärtor och viktinedgång

171
Q

Hur diagnosticeras HCC?

A

Bilddiagnostik
Biopsi kan vara nödvändig (bör undvikas pga spridningsrisk)
Stegring av alfafetoprotein

172
Q

Behandling av HCC?

A

Kirurgisk resektion oftast ej möjligt

Kurativ behandling: levertransplantation

173
Q

vad är Budd-Chiaris syndrom?
Symtom?
Bakomliggande orsak?

A

Obstruktion av blodflödet i levervenerna
Kan vara akut eller kroniskt
Symtom: Buksmärtor, snabbt uppkommande leverförstoring och ascites
Orsak: Myeloproliferativ sjukdom, koagulationsstörning (APC-resistens, Protein S-brist, protrombinmutation)

174
Q

Behandling av Budd-Chiaris syndrom?

A
  1. Antikoagulantia
    Åtgärda bakomliggande protrombotiska tillstånd
  2. Leverstent eller TIPS
  3. Levertransplantation
175
Q

Vad är bakomliggande orsaker till Portatrombos?

A

Myeloproliferativ sjukdom eller koagulationsrubbning

176
Q

Hur påverkar hjärtsvikt levern?

A

Högersvikt => leverförstoring, ödem, ev ascites och stegrade transaminaser (dominans av ASAT) samt förhöjt PK-INR
Akut forward failure => ischemisk hepatit med snabb stor stegring av transaminaser, bilirubinstegring och PK-INR-påverkan

177
Q

Vid vilken mängd konsumerad alkohol ökar risken för levercirros?

När kan alkohol uteslutas som orsak till leversjukdomen?

A

> 60 g/dygn för män
20-30 g/dygn för kvinnor

Vid alkoholkonsumtion av högst 140 g/vecka

178
Q

Vad har inverkan på om en person utvecklar levercirros vid överkonsumtion av alkohol?

A

Genetik

samtidig förekomst av annan typ av leverskada, speciellt Hepatit C,

179
Q

Vilken etiologi talar högt okonjugerat resp konjugerat bilirubin vid ikterus?

A

Okonjugerat: prehepatisk
Konjugerat: leverparenkymskada eller kolestas

180
Q

Vilka är de vanligaste orsakerna till tyst ikterus?

A

Gallsten i koledokus

Pankreascancer

181
Q

Vilka orsaker finns det till prehepatisk ikterus?

A

Hemolys (sickelcellanemi, malaria, thalassemi)

Gilberts syndrom: konjugeringsdefekt

182
Q

Vilka orsaker finns till hepatisk ikterus?

A
Virushepatit
Läkemedelsresktion
Förgiftning
Cirros
Levercancer
183
Q

Vilka orsaker finns till posthepatisk ikterus?

A
Gallgångscancer
Gallblåsecancer
Kolestas i ductus choledokus eller sfinkter oddi
Pankreascancer
Pankreatit
184
Q

Vilka symtom finns vid ikterus?

A
Gulfärgad hud/gulfärgad ögonvita
Mörk urin
Ljus avföring
Klåda
Anorexi
Förvirring 
Trötthet
185
Q

Vilka labprover tas vid ikterus?

A
Bilirubin; totalt/konj/okonj
ASAT/ALAT
ALP, GT
Hb, CRP, LPK, elektrolyter, amylas
S-albumin
PK(INR)
186
Q

Högt okonjugerat bilirubin och i övrigt normalt leverstatus talar för?

A

Gilberts syndrom

187
Q

Högt okonjugerat bilirubin, normalfärgad faeces och urin, normalt leverstatus, högt LD, höga b-retikulocyter och lågt haptoglobin talar för?

A

Hemolytisk ikterus

188
Q

Högt konjugerat bilirubin, måttligt stegrat ALAT/ASAT, mycket stegrat ALP, kittfärgad avföring och brunröd urin talar för?

A

Posthepatisk ikterus

189
Q

Vilka är de vanligaste orsakerna till extrahepatisk ikterus?

A
  1. Gallsten

2. Tumör

190
Q

Hur ser labbilden ut vid alkoholhepatit?

A

Transaminasstegring: ASAT>ALAT

Ökning av IgA

191
Q

vad har störst påverkan på prognosen hos en patient med alkoholhepatit?

A

fortsatt alkoholkonsumtion

Alkoholabstinens önskas

192
Q

Behandling av alkoholhepatit?

A

Alkoholabstinens

193
Q

Hur långt efter behandlingsstart uppkommer oftast idiosynkratiska läkemedelsreaktioner?

A

Inom 6 veckor

194
Q

Orsakar paracetamol en dosberoende eller ideosynkratisk leverskada?

A

Dosberoende

195
Q

Vilka är de vanligaste bakomliggande preparaten vid läkemedelsinducerad hepatit?

A

Antibiotika och NSAID

196
Q

Vad är hemokromatos? Vad gör HFE-genen?

A

Järnöverskott
HFE reglerar syntesen av hepcidin i levern. Mutation => mindre hepcidin => mindre hämmande effekt på ferroportin => hög järnfrisättning till plasma från makrofager och enterocyter.

197
Q

Vilken effekt har alkoholkonsumtion, kronisk hepatit C och kronisk leversjukdom på hepcidinsyntesen?
Vad blir följderna?

A

Hämmar hepcidinsyntesen

Järnöverskott i plasma och ökad järninlagring i levern

198
Q

Hur är den kliniska bilden vid hemokromatos?

Lab?

A

Leverfibros
Levercirros, diabetes, hypogonadism, hjärtsvikt, arytmier och HCC.

Lab: förhöjda levervärden, lindrig leverfibros, seronegativ artrit och artros.

199
Q

Vad är sekundär hemokromatos?

A

Ökad järninlagring pga upprepade blodtransfusioner vid tex maligna blodsjukdomar och talassemi.