Lungmedicin Flashcards Preview

Klinisk Medicin 1 > Lungmedicin > Flashcards

Flashcards in Lungmedicin Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

Vad visar ett metakolintest?

A

metakolin är ett retande ämne som testar retbarheten av luftrören. Ger obstruktion vid astma och bronkiell hyperaktivitet.

2
Q

Vilka värden visar på reversibilitet vid lungfunktionstest?

A

15 min efter inhalation av beta-2-agonist:

  1. FEV1 ökar >12% och med minst 200 ml
  2. PEF ökar >15% alt minst 60 L/min
3
Q

Vad diagnosticerar astma?

A
  1. positivt reversibilitetstest
  2. dygnsvariabilitet >20% på variabilitetstest med PEF-kurva
  3. positivt metakolintest eller mätning av NO i utandningsluften
  4. behandlingssvar med astmamedicinering
4
Q

Vilka är de vanligaste patogenerna vid luftvägsinfektion hos KOL-patienter?

A
virus 50%
H.influenzae
Pneumokocker
Moraxella catharalis
Pseudomonas aeruginosa
5
Q

Diagnostik av KOL?

A

Spirometri
FEV1/VC<0,7
Uteslutit differentialdiagnoser

6
Q

Spirometrisk stadieindelning vid KOL?

A

stadie 1: FEV1 >80%
stadie 2: FEV1 >50%
stadie 3: FEV1 >30%
stadie 4: FEV1<30%

7
Q

Vilken är den enda behandlingen som påverkar KOL-utvecklingen?

A

rökstopp

8
Q

Vilka är symtomen vid KOL-exacerbation?

A

ökad dyspné
ökad hosta
ökad sputummängd/purulent sputa
sjukdomskänsla

9
Q

Vilka faktorer påverkar överlevnaden vid KOL?

A

ålder. grad av FEV1-sänkning, fysisk aktivitet/kapacitet, dyspné, exacerbationsfrekvens, samtidig kardiovaskulär sjukdom

10
Q

Vilka komplikationer dör KOL-patienter av?

A

akut lungsvikt
hjärtsvikt
arytmier
pneumothorax

11
Q

Vilka olika former av lungcancer finns?

A

småcellig lungcancer 20%

icke-småcellig lungcancer 80% (adenocarcinom 40%, skivepitelcancer 25%, storcellig odifferentierad cancer 10-15%)

12
Q

Vad kan orsaka pleuravätska?

A

malignitet
inflammation
infektion
hjärtsvikt

13
Q

Vad är skillnaden mellan transudat och exsudat?

A

transudat; pleuraproteiner <30g/L

Exsudat; pleuraproteiner >30g/L

14
Q

Vilka vanliga orsaker finns till transudat?

A
hjärtsvikt
levercirros
hypoalbuminemi
peritonealdialys
nefrotiskt syndrom
15
Q

Vilka vanliga orsaker finns till exsudat?

A
malignitet=malign pleurit (mesoteliom, lungcancer eller bröstcancer med spridning till pleura 60%, lymfom/genital/urinvägscancer 25%, GI-cancer)
pneumoni
tuberkulos
lungemboli
reumatisk sjukdom
16
Q

Vilka är symtomen vid pleuravätska?

A

andningsrelaterad smärta
hosta
förändrat andningsmönster

17
Q

Klinik och symtom vid akut sarkoidos?

A
akut insjuknande med feber och myalgi
polyartrit
erythema nodosum (knölros)
trötthet, påverkaat AT
bilaterala hilusadenom
förhöjt SR
biopsi visar granulom
18
Q

Vilka blodprov kan tas vid misstänkt allergi?

A

Phadiatoptest
Specifikt IgE
RAST