Eski Kelimelerden-1 Flashcards Preview

Eng.language > Eski Kelimelerden-1 > Flashcards

Flashcards in Eski Kelimelerden-1 Deck (180):
0

Aspect of

Açısından

1

Ultimate

Temel

2

Obtain

Elde etmek

3

Profound

Derin

4

Commonalitiy

Ortak özellikler

5

Take on

Kabul etmek

6

Diversity

Farklılık

7

To me

Bana göre

8

Come out

Ortaya çıkmak

9

Attain

Ulaşmak, elde etmek

10

İntense

Yoğun

11

Accumulate

Biriktirmek

12

Selfishness

Bencillik

13

Description

Tarif, tanım

14

Holistic

Bütüncül

15

Facilitate

Kolaylaştırmak

16

Affinity

İlişki

17

İnitiative

Başlatıcı, önayak olan

18

Faith

Değer, inannç

19

Outcome

Sonuç

20

Consequence

Sonuç

21

Stereotype

Basmakalıp, klişe

22

Assumption

Varsayım

23

İnternalize

Benimseme

24

Sacred

Kutsal

25

Humble

Mütevazi

26

Volumes and volumes of

Tonlarca

27

Settle (v)

Adapte olmak, uyum sağlamak

28

Session

Dönem

29

Frame

Yapı

30

Generate

Oluşturmak

31

Scenario

Senaryo

32

İnsight

Kavrama

33

Reaffirm

Tasdik etmek

34

Harmonious

Ahenkli

35

Unity

Birlik, bütünlük

36

Appetite

İştah, afiyet

37

Stimulate

Uyarmak, teşvik etmek

38

Prompt

Yönlendirmek

39

Attribute (n)

Sıfat, özellik

40

Encounter

İzlenim

41

Compelled

Mecbur

42

Affirmation

Onay

43

Viable

Mümkün, ihtimal

44

Rice

Pirinç

45

Manure

Gübrelemek

46

Precaution

Önlem, uyarı

47

Destruction

Yıkmak

48

Desertification

Çölleştirme

49

Emit

Çıkarmak

50

Dissolution

Bozulmak

51

İmpair

Kötü etkileme

52

Yet

Hala, oysa

53

Ambition

Arzulamak

54

Deteriorate

Kötü etkilemek

55

Floode

Sel basmış

56

Refuge

Sığınak

57

Shelter

Sığınak

58

Commentary

Tefsir, eleştiri, yorum

59

Offer

Teklif

60

Reflection

Derin düşünce, hayal

61

Formation

Oluşum

62

Befriend

Arkadaş olmak

63

Brutal

Vahşi, gaddar

64

Homeland

Memleket

65

Predominant

Baskın, hakim

66

Savage

Acımasız

67

Former

Geçmiş, sabık

68

Upon

Üstünde

69

Though

-e karşın

70

Massacre

Katliam

71

İntersect

Kesişmel

72

Encounter

Rastgelmek

73

Scarce

Nadir

74

İndifference

İlgisiz olmak

75

Among

Arasında

76

Compulsory

Mecburi

77

Fairly

Açıkça, dosdoğru

78

Portray (v)

Tasvir etmek

79

Official

Resmi

80

Commemorative

Hatıra, yadigar

81

Ceremony

Dini toplantı, tören

82

Attend

Katılmak

83

Convey

Bir şeyi bir yerden bir yere taşımak

84

Unease

Huzursuz

85

Sizeable

Oldukça fazla

86

Authentic

Dürüst

87

Privy

Mahrem

88

Notion

Fikir, görüş

89

Odd

Garip

90

Açısından

Aspect of

91

Temel

Ultimate

92

Elde etmek

Obtain

93

Derin

Profound

94

Ortak özellikler

Commonalitiy

95

Kabul etmek

Take on

96

Farklılık

Diversity

97

Bana göre

To me

98

Ortaya çıkmak

Come out

99

Ulaşmak, elde etmek

Attain

100

Yoğun

İntense

101

Biriktirmek

Accumulate

102

Bencillik

Selfishness

103

Tarif, tanım

Description

104

Bütüncül

Holistic

105

Kolaylaştırmak

Facilitate

106

İlişki

Affinity

107

Başlatıcı, önayak olan

İnitiative

108

Değer, inannç

Faith

109

Sonuç

Outcome

110

Sonuç

Consequence

111

Basmakalıp, klişe

Stereotype

112

Varsayım

Assumption

113

Benimseme

İnternalize

114

Kutsal

Sacred

115

Mütevazi

Humble

116

Tonlarca

Volumes and volumes of

117

Adapte olmak, uyum sağlamak

Settle (v)

118

Dönem

Session

119

Yapı

Frame

120

Oluşturmak

Generate

121

Senaryo

Scenario

122

Kavrama

İnsight

123

Tasdik etmek

Reaffirm

124

Ahenkli

Harmonious

125

Birlik, bütünlük

Unity

126

İştah, afiyet

Appetite

127

Uyarmak, teşvik etmek

Stimulate

128

Yönlendirmek

Prompt

129

Sıfat, özellik

Attribute (n)

130

İzlenim

Encounter

131

Mecbur

Compelled

132

Onay

Affirmation

133

Mümkün, ihtimal

Viable

134

Pirinç

Rice

135

Gübrelemek

Manure

136

Önlem, uyarı

Precaution

137

Yıkmak

Destruction

138

Çölleştirme

Desertification

139

Çıkarmak

Emit

140

Bozulmak

Dissolution

141

Kötü etkileme

İmpair

142

Hala, oysa

Yet

143

Arzulamak

Ambition

144

Kötü etkilemek

Deteriorate

145

Sel basmış

Floode

146

Sığınak

Refuge

147

Sığınak

Shelter

148

Tefsir, eleştiri, yorum

Commentary

149

Teklif

Offer

150

Derin düşünce, hayal

Reflection

151

Oluşum

Formation

152

Arkadaş olmak

Befriend

153

Vahşi, gaddar

Brutal

154

Memleket

Homeland

155

Baskın, hakim

Predominant

156

Acımasız

Savage

157

Geçmiş, sabık

Former

158

Üstünde

Upon

159

-e karşın

Though

160

Katliam

Massacre

161

Kesişmel

İntersect

162

Rastgelmek

Encounter

163

Nadir

Scarce

164

İlgisiz olmak

İndifference

165

Arasında

Among

166

Mecburi

Compulsory

167

Açıkça, dosdoğru

Fairly

168

Tasvir etmek

Portray (v)

169

Resmi

Official

170

Hatıra, yadigar

Commemorative

171

Dini toplantı, tören

Ceremony

172

Katılmak

Attend

173

Bir şeyi bir yerden bir yere taşımak

Convey

174

Huzursuz

Unease

175

Oldukça fazla

Sizeable

176

Dürüst

Authentic

177

Mahrem

Privy

178

Fikir, görüş

Notion

179

Garip

Odd