Eski Kelimelerden-7 Flashcards Preview

Eng.language > Eski Kelimelerden-7 > Flashcards

Flashcards in Eski Kelimelerden-7 Deck (138):
0

Recuperate

İyileşmek, telafi etmek

1

Degrade

İndirgemek

2

Flawless

Kusursuz

3

Tremendous

Muazzam

4

İmpartial

Tarafsız

5

Step up

Arttırmak

6

Casualty

Savaşta ölen, yaralanan

7

Approval

Onaylama

8

Barrage

Yaylım ateşi

9

Cross border

Sınır ötesi

10

Narrowly

Güç bela

11

İnfiltration

Sızmak

12

Publicity

Propaganda, umuma ilan etme

13

Artillery

Ağır silahlar

14

Spokesman

Temsilci

15

İnvasion

Saldırı, istila

16

Occupation

İşgal

17

Foe

Düşman

18

Die-hard

İnatçı

19

Spark

Ateşlemek, teşvik etmek

20

Dig up

Kazmak

21

Territory

Bölge

22

İnvisible

Görünmez

23

Oato

Üstüne

24

Premise

Öncül

25

Polish

Parlatmak

26

İnherit

Miras kalmak

27

Ascent

Yükselmek

28

Currency

Geçerlilik

29

İnfect

Bulaştırmak

30

Shooting video

Video çekmek

31

Rumor

Dedikodu, söylenti

32

Remorse

Vicdan azabı

33

Manifested

Gösterilmiş

34

Willpower

İrade

35

İntimate

Kişisel

36

Via

Yoluyla

37

That is to say

Demek ki

38

External stimuli

Harici uyarıcılar

39

İllustrate

Tanımlamak, örneklemek

40

So forth that

Ve benzer, vesaire

41

Modern debate

Modern tartışmalar

42

Briefly

Kısaca

43

Subsequent

İlerleyen

44

İntegrity

Bütünlük

45

Sweat gland

Ter bezi

46

Embedded in

Gömülü

47

Regulate

Ayarlamak

48

Constrict

Daraltmak, büzmek

49

Abnormality

Anormallik

50

Wound

Yara

51

İnhabit

Yaşamak

52

Terminate

Sınırlamak, son vermek

53

Possess

Sahip olmak

54

Grant

İmtiyazlı olmak

55

Flee

Sıvışmak, fıymak

56

Oppression

Baskı, zulüm

57

Narrate

Anlatmak

58

Perspiration

Terleme

59

Glide

Kayıp gitmek

60

İntricate

Karmaşık

61

Pulmonary

Akciğer

62

Build up

Kuvvetlendirmek

63

Disrupt

Bozmak

64

Rash

Kaşıntı

65

Virulent

Öldürücü

66

Arrange

Ayarlamak, düzenlemek

67

Carry out

Uygulamak

68

İntensive care

Yoğun bakım

69

İyileşmek, telafi etmek

Recuperate

70

İndirgemek

Degrade

71

Kusursuz

Flawless

72

Muazzam

Tremendous

73

Tarafsız

İmpartial

74

Arttırmak

Step up

75

Savaşta ölen, yaralanan

Casualty

76

Onaylama

Approval

77

Yaylım ateşi

Barrage

78

Sınır ötesi

Cross border

79

Güç bela

Narrowly

80

Sızmak

İnfiltration

81

Propaganda, umuma ilan etme

Publicity

82

Ağır silahlar

Artillery

83

Temsilci

Spokesman

84

Saldırı, istila

İnvasion

85

İşgal

Occupation

86

Düşman

Foe

87

İnatçı

Die-hard

88

Ateşlemek, teşvik etmek

Spark

89

Kazmak

Dig up

90

Bölge

Territory

91

Görünmez

İnvisible

92

Üstüne

Oato

93

Öncül

Premise

94

Parlatmak

Polish

95

Miras kalmak

İnherit

96

Yükselmek

Ascent

97

Geçerlilik

Currency

98

Bulaştırmak

İnfect

99

Video çekmek

Shooting video

100

Dedikodu, söylenti

Rumor

101

Vicdan azabı

Remorse

102

Gösterilmiş

Manifested

103

İrade

Willpower

104

Kişisel

İntimate

105

Yoluyla

Via

106

Demek ki

That is to say

107

Harici uyarıcılar

External stimuli

108

Tanımlamak, örneklemek

İllustrate

109

Ve benzer, vesaire

So forth that

110

Modern tartışmalar

Modern debate

111

Kısaca

Briefly

112

İlerleyen

Subsequent

113

Bütünlük

İntegrity

114

Ter bezi

Sweat gland

115

Gömülü

Embedded in

116

Ayarlamak

Regulate

117

Daraltmak, büzmek

Constrict

118

Anormallik

Abnormality

119

Yara

Wound

120

Yaşamak

İnhabit

121

Sınırlamak, son vermek

Terminate

122

Sahip olmak

Possess

123

İmtiyazlı olmak

Grant

124

Sıvışmak, fıymak

Flee

125

Baskı, zulüm

Oppression

126

Anlatmak

Narrate

127

Terleme

Perspiration

128

Kayıp gitmek

Glide

129

Karmaşık

İntricate

130

Akciğer

Pulmonary

131

Kuvvetlendirmek

Build up

132

Bozmak

Disrupt

133

Kaşıntı

Rash

134

Öldürücü

Virulent

135

Ayarlamak, düzenlemek

Arrange

136

Uygulamak

Carry out

137

Yoğun bakım

İntensive care