F23 Proteiner i plasma och urin Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F23 Proteiner i plasma och urin > Flashcards

Flashcards in F23 Proteiner i plasma och urin Deck (23):
1

Vad är albumins funktion?

1. Upprätthålla det onkotiska trycket
Det vill säga trycket som driver vätska från interstitiet och in i blodbanan på kapillärnivå

2. Transportör av lipofila molekyler

2

Vad är det som styr koncentrationen av albumin?

Hepatocyterna i levern känner av osmolalitet och reglerar produktionen av albumin därefter

När koncentrationen albumin sjunker så sjunker osmolaliteten → därmed sjunker även det onkotiska trycket → hepatocyterna ger då mer albumin

3

Varför fås ödem vid förlust av albumin?

För lite albumin i blodplasma (= hypoalbuminemi) så leder till ödembildning

1. Har man mindre albumin så finns det ett mindre onkotiskt tryck som driver vattnet från interstitium in i blodet

2. → därför kommer mer vätska gå åt andra hållet det vill säga från blod till interstitium, och så svullnar vi

3. Detta resulterar i att vi samlar på oss mer vatten, vilket gör att vi går upp i vikt

4

Vad är förutsättningarna för att albumin förloras?

Albumin förloras i urin vid njursjukdomar som sabbar glomerulär filtration

Mag- tarmkanalen

Brännskador

Leverskador i extrema fall?

Dåligt nutritionstillstånd

Inflammatoriska tillstånd

5

Hur återvinner man albumin från extracellulär matrix till blodet igen?

De albumin som går ut ur cirkulationen kommer tillbaka till blodet med hjälp av lymfkärlen

6

I vilken struktur i lymfan hamnar albumin?

Vänster lymfsystem: tömmer sig via ductus thoracicus i v. subclavia sin
Vänster lymfsystem = största delen

Höger lymfsystem: tömmer sig via ductus lymphaticus dx i v. subclavia dx
Höger lymfsystem = en liten del

7

Hur sker fördelningen mellan extracellulär matrix och blodet?

Beror på storleken av plasmaproteiner

Större plasmaproteiner = blodet
Exempelvis IgM, fibrinogen med mera

Mindre plasmaproteiner = interstitiet
Exempelvis orosomukoid, albumin, med mera

8

Vad är ASAT?

ASAT finns även den i levern men också andra ställen exempelvis röda blodkroppar och muskler

Så det är ALAT man ska testa för om man vill ha koll på levern

9

Vad är ALAT?

Mest leverspecifik av dessa två: ALAT
Har man ökat ALAT är det tecken på leverskada (exempelvis alkoholinducerad leverskada)

10

Vad beror ökat ALP på?

ALP (alkaliskt fosfatas) frisätts vid leverstas, det vill säga när det är stopp i gallgångar och galla ej kommer därifrån

11

Vad är en akutfasreaktion?

Akutfasreaktionen ökar syntesen av flera plasmaproteiner, så kallade akutfasproteiner

Definition
De proteiner som räknas som akutfasproteiner är alla de proteiner vars synteshastighet mer än fördubblas under en akutfasreaktion

12

Vad är orsaken till akutfasproteiner?

Cellsönderfall

1. Konsekvenser av cellsönderfall: makrofager → cytokiner
När celler går sönder frisätts rester som makrofagerna städar upp --> makrofagerna frisätter cytokiner

2. Konsekvens av cytokiner: plasmaproteiner
När IL-6 kommer till levern så säger de att den ska göra plasmaproteiner

13

Varför fås ett starkare CRP-svar vid en bakterieinfektion, än vid en virusinfektion?

Bakterier ger ett kraftfullare cellsönderfall än vad virus ger --> mer produktion av akutfasproteinet CRP

14

Varför kan albumin inte ta sig igenom glomerulus?

Negativ laddning gör att albumin inte kan ta sig igenom glomerulus

Detta gör att albumin repelleras av de glomerulära basalmembranets negativa laddning

Därmed hamnar albumin inte i Bowmans kapsel

15

Påverkas albuminproduktionen av en leverskada? om inte varför?

Normalt producerar enbart cirka 10-25% av hepatocyterna albumin

Syntesen har en kraftig reservkapacitet så att i praktiken samtliga hepatocyter producerar albumin

16

Varför varierar albuminnivåerna på grund av kroppställning?

1. Plasmavolymen minskar med 8-10% när man reser sig från liggande till stående, på grund av tyngdkraften som drar ner vätskan i benen

2. Resultatet blir att koncentrationen av blodkroppar, makromolekyler och bindarproteiner för hormoner/ läkemedel ökar med motsvarande
Det vill säga att albuminkoncentrationen kommer öka med 8-10% när vi reser oss från liggande till stående

17

Vad är haptoglobin?

Irreversibel komplexbildning mellan hemoglobin och haptoglobin

18

Varför sjunker haptoglobinkoncentrationen vid hemolys?

Vid hemolys läcker hemoglobin ut ur erytrocyterna när de går sönder, och haptoglobinet som finns i blodet binder upp hemoglobinet och tar det till det reticuloendoteliala systemet

När haptoglobin har bundit in hemoglobin räknas det inte som haptoglobin längre = haptoglobinkoncentration i plasma sjunker

19

Vad är transferrin?

Transporterar järn i blodplasman
Normalt finns inga fria järnjoner i plasma
Detta är viktigt eftersom järnjoner bidrar till bildandet av fria radikaler som skadar celler (Fentonreaktionen)


Syntesen i levern ökar vid Järnbrist

20

Vad är hepcidin?

Hepcidin styr regleringen av järn

21

Hur reglerar hepcidin järn?

Hepcidin leder till internalisering och nedbrytning av ferroportin som normalt transporterar järnjoner ut ur celler

Nedbrytning av ferroportin leder till:

Att de järnjoner som absorberats in i tarmepitelet i duodenum inte kan föras över till blodet

Och att järnjoner som makrofagerna återvunnit från nedbrytning av erytrocyter heller inte kan föras över till blodet

Järnet kan därför inte användas för nybildning av erytrocyter

Sammanfattning: hepcidin leder till minskad koncentration järn i blodet

22

Vad är a1-antitrypsin exempel på?

Proteashämmare

23

Vad leder a1-antitrypsinbrist till?

KOL