F25 Njursten Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F25 Njursten > Flashcards

Flashcards in F25 Njursten Deck (16):
1

Hur stora brukar njurstenar vara?

Njursten brukar vara små: cirka 2 till 3 millimeter stora

2

Vilka former av njurstenar finns?

Kalciumoxalat
Ungefär 80% av alla renala stenar är komponerade av antingen kalciumoxalat eller kalciumoxalat mixat med kalciumfosfat

Magnesiumammoniumfosfat
Ungefär 10 procent är komponerade av magnesiumammoniumfosfat

Urinsyra eller cystinstenar
Ungefär sex procent är antingen urinsyra eller cystinstenar

3

Hur ser sjukdomsutvecklingen ut hos njurstenar?

Mellan 75-90 % av alla stenar avgår spontant

Avgörande för möjligheten till spontan stenpassage är stenens storlek

Mindre än diameter 4mm = spontan passage

Större än diameter 6mm = icke spontan passage

Recidivrisken efter stenfrihet ligger på ca 50 % efter 10 år

4

Vilka drabbas mest av njurstenar?

Dubbelt så många män som kvinnor drabbas

Ärftlighet
Det finns familjära tendenser till stenbildning

Arbetsför ålder = vanligast
Genomsnittsåldern för en patient med akut njurstensanfall är 40 år

5

Vad är troliga orsaker till bildning av njurstenar?

Ökade koncentrationer av lösningarna

Skillnader i urinens pH

Bakteriella infektioner

Minskad urinvolym ger därmed ökade koncentration av kristalloider

För låg koncentration av inhibitorer
Exempelvis citrat

6

Vad är orsaken till kalciumstenar?

Hög koncentration av någon eller några kristalloider i urinen

Olika orsaker till hypercalciuria:

1. Absorptiv hypercalciuria
De flesta med hypercalciuria absorberar mer kalcium från magen = absorptiv hypercalciuria, och utsöndrar därmed mer kalcium i urinen

2. Renal hypercalciuria
Men vissa har även primära renala deffekter i kalciumreabsorptionen = renal hypercalciuria

Bildning av kalciumstenar kräver högt pH i urinen

7

Vad orskar magnesiumstenar?

Magnesiumstenar är en så kallad “infektionssten"

Urinvägsbakterier bildar ammoniumjoner som höjer urinens pH

Alkaliskt urin ger magnesiumstenar

8

Vad orsakar urinsyrastenar?

Sjukdomar med snabb cellomsättning (exempelvis leukemi och gikt) leder till höga koncentrationer urinsyra

Hög utsöndring av urat + lågt pH i urinen ger upphov till urinsyrastenar

Låg pH ger bildning av urinsyra njurstenar
Lågt pH ger urinsyra-stenformation

9

Jämför vilka stenar som bildas vid vilket pH

Urinsyra stenar bildas vid lågt U-pH
Oxalatstenar bildas vid lågt U-pH
Fosfatstenar vid högt U-pH

10

Vad är orsaken till cystinstenar?

Defekt funktion i den renala transporten av cystin --> ansamling cystin

Cystinstenar bildas när urinen är sur

11

Vad blir konsekvensen av njurstenar?

Njurskada
Förhöjt intrarenalt tryck => försämrad njurfunktion

Obstruktivitet under 2 veckor = full återhämtning
Njuren återhämtar sig i princip helt efter komplett uretärobstruktion om den löses inom 2 veckor

Ökad risk vid samtidig infektion
Mikroorganismer kan penetrera ett dilaterat samlingssystem och sprida sig ut till njurparenkymet
Därigenom åstadkoms en svår parenkymskada samt sepsis inom några timmar

12

Hur utreds njurstenar?

1. Hematuri förekommer i regel men oftast enbart mikroskopiskt

2. DT versus slätröntgen
Alla konkrement syns inte på slätröntgen varför DT-buköversikt är rekommenderat för diagnostik av stensjukdom

3. Anamnes
Hereditet
Urinvolym
Kostvanor
Tidigare urinvägssjukdomar samt provtagning med P-Kreatinin, P-Calcium och U-Nitrit

13

Vid svårare stensjukdom görs U-pH-kurva samt 24-timmars urinsamling för mätning av dygnurinvolymen och analys av:

Kalcium
Fosfat
Oxalat
Citrat
Urinsyra
Kreatinin

14

Hur behandlas njursten?

Förebyggande behandling går ut på att korrigera en eller flera av dessa ogynnsamma faktorer

1. Tillföra citrat i form av kaliumcitrat

2. Öka urinvolymen till minst 2 liter per dygn eller på olika sätt minska urinens innehåll av kalcium eller oxalat

15

Vad är det som gör ont vid njursten?

Det är inte stenen i sig som gör ont utan det är konsekvenserna av blockaden som gör ont, uppsvälld njure (hydronefros)

16

Vad är det vanligaste symtomet vid njursten?

Intervallartad smärta i flanken med utstrålning mot ryggen eller ljumsken

Smärtan är oftast mycket stark

Patienten “vankar av och an” på grund av smärtan