F24 Akut njursvikt Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F24 Akut njursvikt > Flashcards

Flashcards in F24 Akut njursvikt Deck (14):
1

Hur delas akut njursvikt in funktionellt?

Akut njursvikt har funktionell indelning baserat på hur mycket man kissar

Anuri
<100 ml/ dygn

Oliguri
<500 ml/ dygn

Polyuri
Mer än det borde vara:
>2500 ml/ dygn

2

Är eGFR ett säkert värde vid en misstänkt akut njursvikt?

Krea eGFR baseras på estimering utifrån uppmätt serumkreatininvärde

Kreatinin eGFR täcker inte in låga GFR vid akut njursvikt
Om urinproduktionen helt upphör är faktiska GFR 0 mL/min/1,73 m2, men kreatinin fortsätter att stiga under flera dagar

Således är kreatininestimerat GFR ej pålitligt i akutskede utan förutsätter att steady state råder vilket definitionsmässigt inte är fallet vid akut njursvikt

3

Hur delas akut njursvikt upp etiologiskt?

Prerenalt

Renalt

Postrenalt

4

Vilka är orsakerna till prerenal njursvikt?

Prerenal är när blodflödet är rubbat och njurarna kan alltså ej filtrera

Lågt blodtryck på grund av:

Blödning

Hjärtsvikt

Intorkning

Stenos

Kärlkonstriktion

5

Vilka är orsakerna till renal njursvikt?

Akut tubulär nekros på grund av: infektion, trauma/ kirurgi

eller

Myelom

6

På vilket sätt kopplat NSAID till prerenal njursvikt?

NSAID tar ju bort prostaglandiner

Prostaglandiner dilaterar ju kärl

= NSAID → kärlkonstriktion

Sjuka och äldre människor kan få problem med detta eftersom prostaglandiner är bra för att hålla kärlen balanserade

Detta gäller ej för friska personer iallafall

7

På vilket sätt är ACE-hämmare kopplat till prerenal njursvikt?

ACE-hämmare ger kärldilatation → systemblodtrycket går ner

Minskat systemblodtryck → minskat tryck i njurarna

8

Är ACE-hämmare olika bra vid akut och kronisk njursvikt?

Positivt vid kroniskt njursjukdom, men negativt vid akut njursvikt

Detta är bra vid kronisk njursjukdom när man vill sänka blodtrycket för att rädda njuren från konstant tryck

9

Vad är sjukdomsmekanismen bakom renal njursvikt?

1. Akut tubulär nekros sker när blodtryck sjunker först

2. Detta ger ischemi i njuren och därmed endotelcellsskada och stas i blodkärl

3. Det sker en svullnad och adhesion för vita blodkroppar ökar. Detta ger ytterligare sämre flöde i kapillärerna som då får mer ischemi

4. Ischemin kommer leda till apoptos eller nekros i tubuliepitelet

5. Nekrosen leder till att tubuliepitelet kommer att lossna

6. Detta orsakar att filtratet rinner tillbaka in i kroppen och då får vi inget användbart GFR (stas och läckage). Tubuliepitelet kan också hamna i tubulilumen och täppa tätt, men det är läckaget in i kroppen igen som är det viktiga här

7. Då tubulicellerna kan delas så sker en regeneration (om blodflödet är igång)

10

På vilket sätt leder renal njursvikt till polyurin?

I början är det en koncentrationsdefekt eftersom skadan har på grund av countercurrent-mekanismen spolats bort

Det vill säga njuren kan inte koncentrera urinen

Detta leder till polyuri

Polyuri → intorkning

Därför är det viktigt att tubulicellerna hinner läka och tills dess måste patienten dricka ikapp det den kissar ut

11

Vilka är orsakerna till postrenal njursvikt?

Postrenalt är när njuren inte kan tömma på grund av att det finns ett stopp → så funktionsmässigt njurfrisk och allt återställs när hindret plockas bort

Olika hinder:
Prostata hyperplasi

Blåscancer

Uretärsten

12

Bladderscan (ultraljudsundersökning av urinblåsan) visar 742 ml kvarstående urinmängd i blåsan efter att patient kissat

Hur tolkar du patientens bladderscan-resultat?

Vid miktion ska blåsan tömmas helt. Patienten har en patologiskt kvarvarande mängd urin på grund av avflödeshinder. Patienten bedöms ha postrenal njursvikt

13

Vad skulle kunna hända om man inte upptäcker avflödeshindret i tid vid postrenal njursvikt?

Om man inte upptäcker avflödeshindret i tid kan ett kvarstående avflödeshinder i urinvägarna ge upphov till en tubulointerstitiell skada med fibrotisering

14

Vad är en relevant anamnes vid akut njursvikt?

Frågor om aktuell och ev nyinsatt medicinering?
Även tillfälliga mediciner
Viktigt att man får med svar om patienten använder NSAID

Frågor om infektionstecken?

Frågor om buksmärta?

Frågor om diarrebesvär/kräkning/polyuri/dåligt vätskeintag (dehydreringsrisk)?

Vattenkastningsbesvär? Viktförändring?