F23 Mätmetoder plasmaproteiner Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F23 Mätmetoder plasmaproteiner > Flashcards

Flashcards in F23 Mätmetoder plasmaproteiner Deck (19):
1

Hur mycket protein utsöndras normalt sett i njuren?

Normalt utsöndras 270 mg protein/ liter urin hos friska
42 mg/L albumin
8 mg/L IgG
10 mg/L orosomukoid
200 mg/L Tamm-Horfall glykoprotein

2

Vad består glomerulus av?

Endoteliala celler

Ett kraftigt basalcellmembran

Epiteliala celler (podocyter) med ett negativt laddat polysackradiskt på ytan

3

Vad är orsaken till proteinuri?

Ökad koncentration i plasma

Ökad permeabilitet i glomeruli
Vi får ökad permeabilitet om filtrationsbarriären är skadad på något vis på grund av glomerulonefriter

Nedsatt reabsorption av proteiner i tubuli om tubulicellerna blir förstörda

Läckage av proteiner distalt om glomeruli
Ökad läckage av tubulus-specifika proteiner: Tamm-Horsfall
Diagnostisering med urinprov: Tamm-Horsfall-proteinerna som cylindrar

4

Hur delar man in olika typer av proteinuri?

Prerenal

Renal

Postrenal

5

Om både IgG och albumin är förhöjt, vad tyder det på för skada?

Ökade koncentrationer av albumin och av IgG indikerar skada på den glomerulära barriären

Ökad koncentration av både albumin och IgG betecknas oselektiv glomerulär proteinuri

Orsak
Detta är vanligen typiskt för mer avancerade histopatologiska glomerulusförändringar

6

Om bara albumin är förhöjt, vad tyder det på för skada?

Om enbart albuminkoncentrationen är ökad då kallas proteinmönstret för selektiv glomerulär proteinuri

7

Om a1-mikroglobulin är förhöjt, vad tyder det på för skada?

Tubulära njurskador

8

Vad tyder ökade nivåer kappa- eller lambda kedjor på?

Ökad koncentration av kappa- och lambdakedjor = överväldigande sannolikhet för Bence Jones proteinuri

Orsak Bence Jones protein
Multipelt myelom (cancer i benmärgen)
Eller Waldenströms makroglobulinemi

9

Vid vilka tillstånd fås mikroalbumin?

INFLAMMATION!

Ateroskleros
Ateroskleros ger upphov till mikroalbuminuri eftersom arteriolerna förstörs på grund av att inflammationen = det läcker albumin

Hypertoni

Diabetes

10

Vilka skademekanismer ligger bakom mikroalbuminuri vid hypertoni?

Glomerulär endotelcellsdysfunktion leder till:
Minskat antal negativa laddningar på endotelcellsytan och basalmembranet
Minskad utsöndring av vasodilatorer

Ökat intraglomerulärt på grund av:
Hemodynamisk obalans
Genom att Angiotensin II ger vasokonstriktion på efferenta arterioli (fler receptorer än i afferenta)

Podocytskada
Sammantaget leder ovanstående till podocytskad
Podocytskadan leder till förändrad filterbarriär och ökat läckage av albumin i glomeruli

11

Mikroalbuminuri är riskfaktor för en sjukdom, vilken?

Kardiovaskulära sjukdomar

Mikroalbumin återspeglar inflammatoriska process i kärlen

12

Vad är skillnaden mellan mikroalbuminuri?

Mikroalbuminuri
Vid mikroalbuminuri handlar det om lägre koncentration albumin i urin än vid albuminuri
Mikroalbuminuri definieras som en albuminutsöndring på 30-300 mg/dygn
Mikroalbuminuri kan även definieras som en albumin/kreatinin kvot mellan 3 och 30 g/mol kreatinin

Albuminuri
För albuminuri handlar det om större mängder albumin
Ibland synligt, men inte alltid

13

Om det fås utslag på U-IgG, är skadan selektiv eller oselektiv?

IgG = oselektiv

14

Vad är cystatin C respektive kreatinin och hur kan dessa användas för att skatta GFR?

Kreatinin
Kreatinin är en nedbrytningsprodukt från muskler (från kreatininfosfat) som produceras i jämn hastighet och mängden i blod speglar därmed filtrationshastighet

Cystatin C
Cystatin C är ett protein som bildas av kärnförande celler
Det elimineras genom filtration genom glomeruli

15

Vad kan påverka att skattningen av GFR blir olika beroende på vilken metod man använder?

Kreatinin
Kreatinin GFR påverkas av patientens muskelmassa och varierar därmed beroende på ålder och kroppskonstitution
Det kan också tillfälligt påverkas av födointag och vissa läkemedel

Cystatin C
Cystatin C är oberoende av muskelmassa och ålder
Det kan påverkas av vissa läkemedel exempelvis glukokortikoider samt vid exempelvis thyroideasjukdomar och graviditet

16

På vilket sätt skiljer sig iohexolclearance-metoden från kreatinin GFR/cystatin C GFR?

Iohexol är en exogen substans man tillför kroppen för att beräkna utsöndringshastighet, medan cystatin C och kreatinin är endogena substanser från kroppen

17

Förklara hur denna kreatininanalys kan användas för att uppskatta patientens GFR

Kreatinin är ett mått på glomerulär funktion

Kreatinin bildas i jämn takt dygnet runt i alla muskelceller och fördelar sig fritt i kroppsvattnet

Det är en liten molekyl som filtreras fritt i glomeruli och som sedan knappt hanteras av tubuli

En sänkning av GFR ger därför en reciprok höjning av plasma-kreatinin

18

Hur stor förändring i GFR (glomerulär filtrationshastighet) motsvarar ungefär en ändring av p-krea från 120 till 180 (motivera svaret)?

En ökning av krea från 120 till 180 innebär en ökning med 50% detta motsvarar en minskning av GFR med en tredjedel

GFR = urinvol * U-krea / 3/2 * P-kreat

Vi bryter ut 3/2

3/2 * GFR = urinvol * U-krea / P-kreat

För att få samma värden i högerledet måste GFR vara ⅔, det vill säga minska med en ⅓

19

Vad är en sänkningsreaktion, och vad säger den?

Sänka är hur snabbt de röda blodkropparna sjunker i ett provrör

Sänkan påverkas av:
1. Fibrinogen gör myntrullar av röda blodkroppar = sjunker lättare = inflammation

2. Immunoglobuliner
Framförallt IgM

Förhöjd SR talar i första hand för ökade fibrinogen och immunoglobinkoncnetrationer i plasma