F23 Proteinuri Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F23 Proteinuri > Flashcards

Flashcards in F23 Proteinuri Deck (18):
1

Vad motsvarar proteinuri?

Proteinuri motsvarar glomerulus filtreringsegenskaper

2

Vilka olika typer av proteinuri finns?

Glomerulär proteinuri (selektiv eller oselektiv)

Funktionell proteinuri

Tubulär proteinuri

Överproduktionsrelaterad proteinuri

3

Vad är glomerulär proteinuri?

Glomerulär proteinuri innebär att det är något fel på den glomerulära filtrationsbarriären, för den släpper ur sig proteiner den ej ska


4

Vilka proteiner går igenom den glomerulära filtrationsbarriären?

Små hål
I de små får bara lätta Ig-kedjor plats

Stora hål
Albumin och IgG (som är större än albumin) får plats i de stora

Fördelning mellan hål
Det finns 10 000 fler av stora hål än små

Shuntar
Sen finns det äldigt stora hål, så kallade shuntar
Men dessa är stängda vid fysiologiska tillstånd

5

Vad händer när de små hålen blir större?

Små hål blir större = konsekvenser:
Om de små hålen skulle av någon anledning anledning bli lite större, så skulle albumin få plats men inte IgG

I ett sådant läge skulle man se ökad mängd albumin i kisset = proteinuri

6

Hur påverkas kreatininmåttet när de små hålen blir större?

Kreatinin är mindre än vad albumin är, så kreatininmåttet skulle inte påverkas alls av att de små hålen blir större
Så även om vi får proteinuri så kommer det ej få utslag på GFR

7

Vilka olika typer glomerulär proteinuri finns?

Selektiv
Selektiv betyder det att bara de små hålen har blivit större

Oselektiv
Oselektiv innebär det att alla porer blir större samt att shunten öppnas
Shunten motsvarar alltså de stora hål som kan bildas och som ej finns i vanliga fall
Oftast “öppnas” de för att något släpper och kan rinna ut direkt från blodbanan in i kapseln

8

Vad är funktionell proteinuri?

Funktionell proteinuri innebär att man har ett normalt basalmembran, normal glomerulus, men man läcker proteiner ändå

9

Vad är tubulär proteinuri?

Tubulär proteinuri innebär att saker som ska reabsorberas ej reabsorberas som det ska

10

Vilka proteiner får man i urinen vid tubulär proteinuri?

Om man har tubulär proteinuri får man lågmolekylära proteiner i urinen
Protein HC
Albumin

11

Vad innebär överprodukionsproteinuri?

Överproduktionsproteinuri är att vi tillverkar fler lågmolekylära ämnen än vad som är normalt, och därför överskrider det tubulins reabsorptionsförmåga

12

Hur skiljer sig makroskopisk hematuri från mikroskopisk?

Makroskopisk är den hematuri som syns
Kliniskt tecken för cancer
Remittering: Analys av sediment i urin genom mikroskopisk analys

Mikroskopisk
Upptäcks på urinsticka
Mikroskopisk hematuri upptäcks hos vården med urinsticka och är inget man kan se själv
Mikroskopisk hematuri är ej symptom för cancer

13

Vad är urinsediment?

Urinsediment är den bottensats som efter centrifugering av urinprov färgas och undersöks i mikroskop för att leta efter bland annat urincylindrar eller bakterier

14

Hur bildas cylindrar?

1. Inflammation förstör beståndsdelar
En inflammatorisk process i njuren gör att strukturella element (såsom basalmebran) i glomeruli förstörs och celler (erytrocyter) kan läcka över till primärurinen

2. Cellerna utsätts för låg respektive hög osmolalitet
På sin väg genom tubuli utsätts cellerna för låg respektive hög osmolalitet och blir dysmorfa samt klumpar ihop sig till cylinderformade aggregat

15

Vad skiljer hyalina cylindrar från erytrocytcylindrar?

Hyalina cylindrar förekommer normalt i lågt antal i urinen
Hyalina cylindrar bildas av mukösa proteiner (Tamm-Horsefall protein alternativt uromodulin) som utsöndras av njurepitelcellerna

Erytrocytcylindrar bildas när erytrocyter läcker ut i primärurinen, klumpar ihop sig och omformas till cylindrar

16

Vad kan man se på en urinsticka?

Albumin
Hb
Glukos
pH
Vita blodkroppar

17

Vad är mikroalbuminuri?

Mikroalbuminuri definieras som en albuminutsöndring på 30-300 mg/dygn
Eller en albumin/kreatinin kvot mellan 3 och 30 g/mol kreatinin.
För albuminuri handlar det om större mängder albumin

18

Vad säger U-Albumin/ krea-kvoten?

Kvoten talar om filtret

Mycket albumin per kreatinin = dåligt filter
Har man mycket albumin per kreatinin det vill säga hög kvot så är det dåligt filter
Har man kvot på över 300 g/mol är då man börjar få symptom = nefrotiskt syndrom


Lite albumin per kreatinin = bra filter
Har man lite albumin per kreatinin det vill säga låg kvot så är det bra filter