F26 Njurcancer Flashcards Preview

T3 CREN Njurar > F26 Njurcancer > Flashcards

Flashcards in F26 Njurcancer Deck (20):
1

Vad är njurens funktion?

Vätskebalans

Syrabasbalans

Utsöndring
Njuren utsöndrar även metabola produkter och främmande ämnen

Produktion av hormoner
Renin
Prostaglandiner
1,25-dihydroxyvitamin-D3
Erytropoetin

Genomför glukoneogenes

2

Vad är riskfaktorer för njurcancer?

Manligt kön

Ålder 60-70 år

Tobak

Fetma

Hypertoni

Njurcancer = slutstadium njursvikt

3

Vad står TNM för?

T = tumörens utbredning lokalt


N = regionala lymfkörtelmetaser


M = fjärrmetastaser

4

Hur är histopatologisk indelning enligt Fuhrmen?

Desto högre siffra --> desto mer elak

5

Vad innebär Sarkomatoid njurcancer?

Sarkomatoid cancer är en deskriptiv term vid höggradig njurcancer med sarkomatoida drag

Ett sarkom = elakartad tumör i stödjevävnad

Cellbilden är sarkomliknande med virvlar av spolformade celler

Gradering enligt Fuhrman
Sarkomatoid njurcancer är alltid grad 4 (värst)

Prognos
Sarkomatoid njurcancer har en dålig prognos

6

Hur ser morfologin ut vid njurcancer?

Rund och ovoida

Kapsel
Njurcancrar har en pseudokapsel av komprimerat parenkym+fibros

Infiltration
Vanligen ej brett infiltrativa, utom collecting duct och sarcomatoida former

Utgår från tubuli i njurparenkymet
OBS! Utgår inte från njurbäcken (då är det urotelial cancer)

7

Vilken triad i symtom ses vid njurcancer?

Hematuri

Flanksmärta

Palpabel tumör i buken

8

Vilka kliniska symtom ses vid njurcancer?

Sänka

Hypertoni

Anemi
Hemoglobin har sjunkit på grund av bortfall av EPO-produktion i njuren

Pyrexi (feber)

Onormal leverfunktion

Hyperkalcemi

9

Vilken undersökning görs vid misstanke om njurcancer?

Datortomografi DT görs med kontrastmedel

10

Spelar sida av njurcancern roll?

Högersidig njurcancer → större risk för metastasering

Om det är en högersidig njurcancer ser vi att den sitter rätt centralt i njuren

Då är det stor risk att tumören växer in i njurvenen

11

Var går metastasering främst från njuren?

Lungor och mediastinum

Men metastaseringen går även till:
Skelett
Hud

12

Hur behandlas njurcancer?

Operation
Antingen tar man bort hela njuren (nefrektomi), eller så tar man bort en del av njuren

Strålning och cytostatika fungerar ej på njuren
Varför fungerar inte stålning?
Njurcancer är okänslig

Njurresektion

13

Det finns fem klassiska typer av njurcancer uppdelade efter prevalens ordning, vilka är dessa?

Konventionell njurcancer

Papillär
Kromofob
Kromofil

Collecting duct (eller Bellini duct) carcinoma

Oklassificerad njurcancer

14

Vad kännetecknar konventionell njurcancer?

Konventionell är den vanligaste varianten

Ger veninväxt

Kärlrik

Riklig cytoplasma som gör den "klarcellig"

Ger trombbildning

15

Vad kännetecknar Papillär njurcancer?

Den näst vanligaste subtypen av malign njurtumör

Välavgränsad

Har en typiskt tjock fibrös kapsel

Den papillära tumören syns makroskopiskt

Växtsätt
Papillär njurcancer har oftast ett papillärt eller tubolopapillärt växtsätt

I papillerna kan det förekomma skumcellsmakrofager

Förekomst av blödningar är vanligt

16

70-årige Anders söker på grund av sveda vid vattenkastning, trängningar och blod i urinen sedan några dagar.

Vilka delar fokuserar du särskilt på i ditt status (kroppsundersökning) med anledning av besvären?

Allmäntillstånd
Feber
Palpation buk
Dunkömhet njurloger
Prostatapalpation
Yttre genitalia

17

70-årige Anders söker på grund av sveda vid vattenkastning, trängningar och blod i urinen sedan några dagar.

Vilka laborationsprover vill du ta i första hand?

Urinprov för urinsticka

Urinodling

Hb och kreatinin

18

70-årige Anders söker på grund av sveda vid vattenkastning, trängningar och blod i urinen sedan några dagar.

Vilken blir din fortsatta handläggning av Anders?

Remiss till urologen för vidare utredning med datortomografi (DT) av buken och cystoskopi

Detta görs på grund av hematuri

19

Blåsan är helt oretad, men det kommer blod ur höger uretärostium

Vad misstänker du att DT-undersökningen kan visa i Anders fall?

Njurtumör

Njurbäckentumör eller uretärtumör (urotelial tumör i övre urinvägar eller njurcancer)

20

Det finns en stor kärlrik tumör i höger njure

Vilken typ av njurcancer tror du att det rör sig om? Varför tror du det?

Det är sannolikt en konventionell/klarcellig njurcancer

Grundar sig i att:
Det är den vanligaste typen av njurcancer
Tumörerna är ofta kärlrika
Det är oftast denna typ av njurcancer som ger veninväxt (hos ungefär 10%)