Final Exam Freshman Year Flashcards Preview

Chinese > Final Exam Freshman Year > Flashcards

Flashcards in Final Exam Freshman Year Deck (156):
1

Hùnxiě'er

混血儿
mixed race

2

Pàng


fat

3

Shòu


thin

4

Gāo


tall

5

Ǎi


short

6

Pífū

皮肤
skin

7

Zhǎng dé

长得
to look [like] (verb)

8

Hǎokàn

好看
good looking

9

Měi


pretty

10

Piàoliang

漂亮
beautiful

11

Gēn... Yīyàng

跟。。。一样
with

12

Yòu... Yòu...

又。。。又。。。
and

13

Xìnggé

性格
someone's character

14

Gèxìng

个性
personality

15

Yǒushàn

友善
friendly

16

Zìxìn

自信
confidence

17

Ài xiào

爱笑
laughter

18

Kuàilè

快乐
happy

19

Yǒu àixīn

有爱心
loving

20

Yǒu nàixīn

有耐心
have patience

21

Yǒu hàoqí xīn

有好奇心
curious

22

Yǒumíng

有名
famous

23

Jíxìngzi

急性子
impatient

24

Mànxìngzi

慢性子
slowpoke

25

Fā píqì

发脾气
lose one's temper

26

Lèyì

乐意
willing

27

Bāngzhù

帮助
help

28

Xīndì shànliáng

心地善良
kind hearted

29

Hàoqí

好奇
curious

30

Cōngmíng

聪明
clever

31

Wēnhé

温和
moderate

32

Gāng


just

33

Jīngcháng/chángcháng

经常/常常
often

34

Tōngcháng

通常
generally

35

Yǒu shíhòu

有时候
sometimes

36

Píngshí

平时
usually

37

Zǒng shì

总是
always

38

Xǐhuān

喜欢
to like

39

Xǐhào

喜好
love

40

Xǐ'ài

喜爱
love

41

Àihào

爱好
hobby

42

Hěn


very

43

Tèbié

特别
special

44

Zuì


most

45

Bù tài

不太
less

46

Bù hěn

不很
not very

47

Zuì bù

最不
least

48

Duì... Yǒu xìngqù

对。。。有兴趣
right..interested in

49

Yǒuqù

有趣
interesting

50

Méiyǒu yìsi

没有意思
not interesting

51

Yǒuyìsi

有意思
interesting

52

Yùndòng

运动
motion

53

Dǎxuězhàng

打雪仗
snowball fight

54

Duī xuěrén

堆雪人
snowman

55

Huáxuě

滑雪
skiing

56

Huábīng

滑冰
skate

57

Huá shuǐ

滑水
water skiing

58

Shātān

沙滩
sandy beach

59

Dāng


when

60

Nǔlì

努力
strive

61

Cónglái bu

从来不
never

62

Zhǐyǒu

只有
only

63

Cái


only

64

Hái


yet

65

Jiàoshòu

教授
professor

66

Zuòjiā

作家
writer

67

Hùshì

护士
nurse

68

Yīshēng

医生
doctor

69

Xuéshēng

学生
student

70

Yǎnyuán

演员
actor

71

Biǎoyǎn

表演
performance

72

Dǎoyǎn

导演
director

73

Shèyǐng shī

摄影师
photographer

74

Yīnyuè jiā

音乐家
musician

75

Kuàijìshī

会计师
accountant

76

Dǎoyóu

导游
tour guide

77

Gōngchéngshī

工程师
engineer

78

Kēxuéjiā

科学家
scientist

79

Fúwùyuán

服务员
waiter

80

Míngrén

名人
celebrity

81

Yùndòngyuán

运动员
athlete

82

Shìnèi shèjì shī

室内设计师
interior designer

83

Xuéxiào

学校
school

84

Jìsù xuéxiào

寄宿学校
boarding school

85

Guójì xuéxiào

国际学校
international school

86

Dàmén

大门
door

87

Qiánmén

前门
front door

88

Hòumén

后门
back door

89

Shèshī

设施
facility

90

Qíquán

齐全
complete

91

Ānpái

安排
arrangement

92

Fēngfù duōcǎi

丰富多彩
rich and colorful

93

Jiàoxué lóu

教学楼
teaching building

94

Bàngōngshì

办公室
office

95

Qiánmiàn

前面
front

96

Hòumiàn

后面
back

97

Zuǒbiān

左边
left

98

Yòubiān

右边
right

99

Tǐyùguǎn

体育馆
stadium

100

Yùndòngchǎng

运动场
playground

101

Lánqiú chǎng

篮球场
basketball court

102

Zúqiú chǎng

足球场
football field

103

Wǎng qiúchǎng

网球场
tennis court

104

Yǒushì er

有事儿
have time

105

Méishì er

没事儿
not have time

106

Shàngwǎng

上网
internet

107

Chá zīliào

查资料
find information

108

Xiàzài

下载
download

109

Liúlǎn

浏览
browse

110

Wǎngyè

网页
webpage

111

Fā diànyóu

发电邮
send email

112

Wán diànnǎo

玩电脑
playing computer

113

Dǎzì

打字
type

114

Xiězì

写字
writing

115

Kèwài huódòng

课外活动
extra curricular activities

116

Shuāyá

刷牙
brush teeth

117

Shūtóu

梳头
hair

118

Liáotiān er

聊天儿
to chat

119

Chūnjié

春节
Chinese New Year

120

Guònián

过年
Chinese New Year

121

Chúxì

除夕
New year's eve

122

Jiǎozi

饺子
dumplings

123

Niángāo

年糕
new year's cake

124

Chūnjuǎn

春卷
spring rolls

125

Bàinián

拜年
new year

126

Zhōngqiū jié

中秋节
mid-autumn festival

127

Shǎng yuè

赏月
full moon

128

Yuèliàng

月亮
moon

129

Dēnglóng

灯笼
lantern

130

Yuèbǐng

月饼
moon cake

131

Shuǐguǒ

水果
fruit

132

Duānwǔ jié

端午节
dragon boat festival

133

Sài lóngzhōu

赛龙舟
dragon boat race

134

Zòngzi

粽子
dumplings

135

Cānguān

参观
visit

136

Cānjiā

参加
participate

137

Lǚxíng

旅行
travel

138

Lǚyóu

旅游
travel

139

Xíngchéng

行程
itinerary

140

Jǐngdiǎn

景点
attractions/destinations

141

Chángchéng

长城
Great Wall

142

Gùgōng

故宫
Forbidden City

143

Tiān'ānmén

天安门
Tiananmen Square

144

Běijīng dàxué

北京大学
Beijing University

145

Xī'ān

西安
Xi'an (destination)

146

Bīngmǎyǒng

兵马俑
Terracotta warriors

147

Dōng


East

148

Nán


South

149

西
Western

150

Běi


North

151

Jīpiào

机票
plane ticket

152

Zǒulù

走路
walk

153

Zuò dìtiě

坐地铁
subway

154

Kāichē

开车
drive a car

155

Zuò fēijī

坐飞机
plane/ fly

156

Jīchǎng

机场
airport