School Quiz Flashcards Preview

Chinese > School Quiz > Flashcards

Flashcards in School Quiz Deck (11):
0

Zhû rèn

主任
Director

1

Bān zhû rèn

班主任
Advisor

2

Xìnggé

性格
Character

3

Mànxìngzi

慢性子
Slowpoke

4

Cónglàibù

从来不
Never

5

Lè yì

乐意
Be willing to

6

Bāng zhù

帮助
Help

7

Diân míng

点名
Call the roll

8

Tōngzhī

通知
Notify, notice

9

Yīnyuèhuì

音乐会
Concert

10

Shâobuliâo

少不了
Cannot do without