L12 Flashcards Preview

Chinese > L12 > Flashcards

Flashcards in L12 Deck (18):
0

fànguǎnr

饭馆儿
Restaurant

1

hǎoxiàng

好像
to seem; to be like

2

wèizi

位子
Seat

3

fúwùyuán

服务员
Waiter

4

zhuōzi

桌子
Table

5

diǎncài

点菜
To order food

6

pán


Plate/dish

7

jiǎozi

饺子
Dumplings

8Vegetarian

9

jiācháng

家常
Home-style

10

dòufu

豆腐
Tofu; bean curd

11

fàng


To put; to place

12

ròu


Meat

13

wǎn


Bowl

14

suānlàtāng

酸辣汤
Hot and sour soup

15

wèijīng

味精
monosodium glutamate (MSG)

16

Yán


Salt

17

báicài

白菜
Bok Choy