Internet Quiz Flashcards Preview

Chinese > Internet Quiz > Flashcards

Flashcards in Internet Quiz Deck (10):
0

xià zài

下载
Download

1

Liú lân

浏览
Browse/skim through

2

Wâng yè

网页
Web page

3

Dâ zì

打字
Type

4

Méi shìr

没事儿
Be free (time)

5

Yôu shìr

有事儿
Be engaged/busy

6

Hên jiû

很久
A long time

7

Jīng hòu

今后
From now on/ in future

8

Tí xîng

提醒
Remind

9

Chá zī liào

查资料
Check data