Occupations Quiz Flashcards Preview

Chinese > Occupations Quiz > Flashcards

Flashcards in Occupations Quiz Deck (11):
0

Shè yîng shī

摄影师
Photographer

1

Jiā tíng

家庭
Family

2

Zhû fù

主妇
Housewife

3

Hái


Still

4

Gāng


Just

5

Jiào shòu

教授
Professor

6

Zuò jiā

作家
Writer

7

Gōng chéng shī

工程师
Engineer

8

Kuài jì

会计
Accountant

9

Yín háng jiā

银行家
Banker

10

Jīng jì xué jiā

经济学家
Economist