Future jobs Quiz Flashcards Preview

Chinese > Future jobs Quiz > Flashcards

Flashcards in Future jobs Quiz Deck (12):
0

打算

dâ suàn
plan/ think of

1

兽医

shòu yī
veterinarian

2

可能

kê néng
probably

3

毕业

bì yè
graduate

4

希望

xī wàng
to wish

5

专业

zhuān yè
special field of study

6

设计师

shè jì shī
designer

7

室内

shì nèi
indoor

8

室外

shì wài
outdoor/outside

9

建筑师

jiàn zhù shī
architect

10

将来

jiāng lái
future

11

科目

kē mù
course subject