Quiz 7 Flashcards Preview

Chinese > Quiz 7 > Flashcards

Flashcards in Quiz 7 Deck (20):
0


Not

1

méi


Not (past tense)

2Also

3

dōu


Both; all

4

duō


Much

5

hěn


Very

6

Hái


Also

7

chángcháng

常常
Often

8

zhǐ


Only

9

kuài


Fast

10

yìqǐ

一起
Together

11

Cài


Until

12

Jiù


Just

13

bié


don't

14

Zhēn


really

15

píngcháng

平常
usually

16

yìbiān

一边
simultaneously

17

zhèngzài

正在
in the middle of (doing something)

18

yìjīng

一经
already

19

yígòng

一共
altogether